Vui học Thánh Kinh Mùa Vọng B Ô Chữ 1-12

Chủ nhật - 29/11/2020 22:01  469

Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 01 Mùa Vọng B

h
Những gợi ý
 
01. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
02. Mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng gì hầu để được ơn tha tội? (Mc 1,4)
 
03. Thức ăn của ông Gio-an Tẩy giả là gì? (Mc 1,6)
 
04. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là lời của ai?
 
05. Ông Gio-an xuất hiện ở đâu kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)

06. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
07. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 02 Mùa Vọng B

h
Những gợi ý
 
01. Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)

02. Khi nghe sứ thần chào, trinh nữ Ma-ri-a có thái độ thế nào? (Lc 1, 29)
 
03. Ông Gio-an là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy làm gì cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói? (Ga 1,23)
 
04. “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)
 
05. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6).
 
06. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,4).

07. Ông Gio-an đã làm phép rửa tại sông nào? (Ga 1,28)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 03 Mùa Vọng B


t

Những gợi ý
 
01. Bà Ma-ri-a nói việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì bà không biết đến việc gì? (Lc 1,34).
 
02. Sứ thần chào bà Ma-ri-a, mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân súng , ai ở cùng bà? (Lc 1,28)
 
03. Ông Gio-an là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy làm gì cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói? (Ga 1,23)
 
04. Mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng gì hầu để được ơn tha tội? (Mc 1,4)
 
05. Có 1 người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về ánh sáng là ai? (Ga 1,6-7)
 
06. Ông chủ trẩy đi đâu, để lại nhà trao quyền cho các đầy tớ của mình? (Mc 13,34)
 
07. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 04 Mùa Vọng B
 

g


Những gợi ý
 
01. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
02. Trinh nữ Ma-ri-a cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27)
 
03. Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai? (Mc 1,7-8)
 
04. Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người là phải làm gì? (Mc 13,37)
 
05. Sứ thần đáp ‘Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của ai sẽ rợp bóng trên bà’? (Lc 1,35)
 
06. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
07. Ông Gio-an kêu gọi người ta chịu gì để tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4) 
 
08. Sứ thần chào bà Ma-ri-a, mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân súng , ai ở cùng bà? (Lc 1,28)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 05 Mùa Vọng B

h
Những gợi ý
 
01. Mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng gì hầu để được ơn tha tội? (Mc 1,4)
 
02. Đây là lúc ông chủ có thể trở về? (Mc 13,35)
 
03. Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)
 
04. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
05. Tổ tiên của Đức Giê-su thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1, 32)
 
06. Những người thuộc thành nào kéo đến thú tội và xin ông Gio-an làm phép rửa? (Mc 1,5)
 
07. “Này Ta sai sứ giả của ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mc 1,2)
 
08. Người chị họ của cô Ma-ri-a tên là gì? (Lc 1, 36) 
 
09. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
10. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 +++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 06 Mùa Vọng B

h
Những gợi ý
 
01. Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai? (Mc 1,7-8)
 
02. Trinh nữ tại thành Na-da-rét được sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1, 27)  
 
03. Sau khi nghe thiên thần báo tin bà sẽ thụ thai, bà Ma-ri-a xưng mình là gì Thiên Chúa?  (Lc 1,38)
 
04. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,4).

05. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
06. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
07. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
08. Ông chủ có thể trở về lúc nào? (Mc 13, 35)
 
09. Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)
 
10. Ông Gio-an kêu gọi người ta chịu gì để tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4) 
 
11. Sứ thần chào bà Ma-ri-a, mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân súng , ai ở cùng bà? (Lc 1,28)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 07 Mùa Vọng B

g

Những gợi ý
 
01. Bà Ê-li-sa-bét vẫn bị mang tiếng là gì? (Lc 1,36)
 
02. Trinh nữ tại thành Na-da-rét được sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1, 27)  
 
03. Sứ thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a tên là gì? (Lc 1, 26)
 
04. Ông Gio-an mặc áo lông con gì? (Mc 1,6)
 
05. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
06. “Này Ta sai sứ giả của ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mc 1,2)  
 
07. Đức Giê-su kêu gọi anh em phải coi chừng, phải làm gì vì anh em không biết khi nào thời ấy đến? (Mc 13,33)
 
08. Ai sẽ trở về bất thần bắt gặp anh em đang ngủ? (Mc 13,36
 
09. Trinh nữ  Ma-ri-a cư ngụ tại miền nào? (Lc 1,26-27)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 08 Mùa Vọng B

g
Những gợi ý
 
01. Mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng gì hầu để được ơn tha tội? (Mc 1,4)
 
02. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
03. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là lời của ai? (Lc 1,38)
 
04.. Tổ tiên của Đức Giê-su thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1, 32)
 
05. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng? (Mc 1,6)
 
06. Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và gì? (Mc 1,6)
 
07. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
08. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con của ai? (Lc 1, 32) 
 
09. Ông Gioan được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
10. Tên con trẻ là Giê-su, Người sẽ trị vì nhà nào đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận? (Lc 1,31.33)
 
11. Anh em phải canh thức, vì chủ nhà có thể đến vào luc nào? (Mc 13,35)
 
12. Đức Giê-su kêu gọi anh em phải coi chừng, phải làm gì vì anh em không biết khi nào thời ấy đến? (Mc 13,33)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 09 Mùa Vọng B
 
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô vàng.

g
Những gợi ý

 
01. Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai? (Mc 1,7-8)
 
02. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con của ai? (Lc 1, 32)
 
03. Sứ thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a tên là gì? (Lc 1, 26)
 
04. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
05. Trinh nữ tại thành Na-da-rét được sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1, 27)  

06. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
07. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được gì? (Mc 1,4).
 
08. Ông Gio-an xuất hiện ở đâu kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 10 Mùa Vọng B


Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô vàng.

j
Những gợi ý

 
01. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
02. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
03. Sứ thần chào bà Ma-ri-a, mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân súng , ai ở cùng bà? (Lc 1,28)
 
04. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
05. Tổ tiên của Đức Giê-su thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1, 32)
 
06. Tên con trẻ là Giê-su, Người sẽ trị vì nhà nào đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận? (Lc 1,31.33)
 
07. Mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng gì hầu để được ơn tha tội? (Mc 1,4)
 
08. Ông Gio-an kêu gọi người ta chịu gì để tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)
 
09. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
10. Ông chủ trẩy đi đâu, để lại nhà trao quyền cho các đầy tớ của mình? (Mc 13,34)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 11 Mùa Vọng B
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô vàng.

h
Những gợi ý

 
Hàng dọc
 
01. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
02. Những người thuộc thành nào kéo đến thú tội và xin ông Gio-an làm phép rửa? (Mc 1,5) (Đọc từ dưới lên)
 
03. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con của ai? (Lc 1, 32)
 
04. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
Hàng ngang
 
05. Ông Gio-an xuất hiện ở đâu kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)

06. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
07. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,4).

08. Những người thuộc miền nào đã đến với ông Gio-an Tẩy giả? (Mc 1,5)  (Đọc từ phải qua trái).
 
09. “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ 12 Mùa Vọng B
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô vàng.
h

Những gợi ý

 
Hàng dọc
 
01. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
02. Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người là phải làm gì? (Mc 13,37)
 
03. Ông Gio-an đã làm phép rửa tại đâu? (Ga 1,28) (Đọc từ dưới lên).
 
04. “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)
 
05. Những người thuộc thành nào kéo đến thú tội và xin ông Gio-an làm phép rửa? (Mc 1,5) (Đọc từ dưới lên).
 
Hàng ngang
 
06. Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai? (Mc 1,7-8)
 
07. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được gì? (Mc 1,4).

08. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
09. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
10. Ông Gio-an là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy làm gì cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói? (Ga 1,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 
+++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
 
Ô Chữ 01 Mùa Vọng B
 
01. Thiên Chúa (Ga 1,6).
02Sám hối (Mc 1,4).
03. Châu chấu (Mc 1,6).
04. Ma-ri-a (Lc 1,38)
05Hoang địa (Mc 1,4).
06Giê-su (Lc 1,31).
07. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
 
Hàng dọc : Chúa Đến
 
++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 02 Mùa Vọng B
 
01Canh thức (Mc 13,35)
02Bối rối (Lc 1,29).
03. Sửa đường (Ga 1,23)
04. Isaia (Ga 1,23)
05Thiên Chúa (Ga 1,6).
06. Tha tội (Mc 1,4).
07Gio-đan (Ga 1,28).
 
Hàng dọc : Trời Cao
 
+++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 03 Mùa Vọng B
 
01. Vợ chồng! (Lc 1,34).
02. Đức Chúa (Lc 1,28).
03. Sửa đường (Ga 1,23)
04Sám hối (Mc 1,4).
05Gio-an (Ga 1,6-7).
06Phương xa (Mc 13,34)
07. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
 
Hàng dọc : Chờ Mong
 
+++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 04 Mùa Vọng B
 
01Thiên Chúa (Ga 1,6).
02Na-da-rét (Lc 1,27)
03. Thánh Thần. (Mc 1,7-8)
04Canh thức (Mc 13,37).
05. Đấng Tối Cao (Lc 1,35)
06Ánh sáng (Ga 1,7).
07. Phép rửa (Mc 1,4).
08. Đức Chúa (Lc 1,28).
 
Hàng dọc : Canh Thức
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 05 Mùa Vọng B
 
01Sám hối (Mc 1,4).
02. Nửa đêm (Mc 13,35)
03Canh thức (Mc 13,35)
04. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
05. Đa-vít (Lc 1,32).
06. Giê-ru-sa-lem (Mc 1,5)
07. I-sai-a (Mc 1,2).
08. Ê-li-sa-bét (Lc 1,36).
09Giê-su (Lc 1,31).
10Ánh sáng (Ga 1,7).
 
Hàng dọc : Mừng Vui Lên
 
++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 06 Mùa Vọng B
 
01. Thánh Thần. (Mc 1,7-8)
02Ma-ri-a (Lc 1,27).
03. Nữ tỳ (Lc 1,38)
04. Tha tội. (Mc 1,4).
05Giê-su (Lc 1,31).
06. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
07Ánh sáng (Ga 1,7).
08Chập tối (Mc 13, 35)
09Canh thức (Mc 13,35)
10. Phép rửa (Mc 1,4).
11. Đức Chúa (Lc 1,28).
 
Hàng dọc : Hãy Tỉnh Thức
 
+++++++++++++

Lời giải đáp
Ô Chữ 07 Mùa Vọng B
 

01. Hiếm hoi (Lc 1,36)
02. Ma-ri-a (Lc 1,27).
03. Gáp-ri-en (Lc 1, 26)
04. Lạc đà (Mc 1,6).
05. Thiên Chúa (Ga 1,6).
06. I-sai-a (Mc 1,2). 
07. Tỉnh thức (Mc 13,33)
08. Ông chủ (Mc 13,36)
09. Ga-li-lê (Lc 1,26-27)
 
Hàng dọc : Maranatha
 
++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô Chữ 08 Mùa Vọng B

 
01. Sám hối (Mc 1,4).
02. Giê-su (Lc 1,31).
03. Ma-ri-a. (Lc 1,38)
04. Đa-vít (Lc 1,32).
05. Gio-an (Mc 1,6)
06. Mật ong rừng (Mc 1,6)
07. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
08. Đấng Tối Cao (Lc 1,32).
09. Ánh sáng (Ga 1,7).
10. Gia-cóp (Lc 1,31.33)
11. Tảng sáng (Mc 13,35)
12. Tỉnh thức (Mc 13,33)
 
Hàng dọc : Mùa Vọng Thánh
 
++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 09 Mùa Vọng B

 
01. Thánh Thần (Mc 1,7-8)
02. Đấng Tối Cao (Lc 1,32).
03. Gáp-ri-en (Lc 1, 26)
04. Giê-su (Lc 1,31).
05. Ma-ri-a (Lc 1,27).
06. Thiên Chúa (Ga 1,6).
07. Ơn tha tội. (Mc 1,4).
08. Hoang địa (Mc 1,4).
y

Hàng dọc : Trông Đợi
 
+++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 10 Mùa Vọng B

 
01. Thiên Chúa (Ga 1,6).
02. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
03. Đức Chúa (Lc 1,28).
04. Giê-su (Lc 1,31).
05. Đa-vít (Lc 1,32).
06. Gia-cóp (Lc 1,31.33)
07. Sám hối (Mc 1,4).
08. Phép rửa (Mc 1,4).
09. Ánh sáng (Ga 1,7).
10. Phương xa (Mc 13,34)
 u
Hàng dọc : Xin Chúa Đến
 
 ++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 11 Mùa Vọng B

 
Hàng dọc
 
01. Thiên Chúa (Ga 1,6).
02. Giê-ru-sa-lem (Mc 1,5)
03. Đấng Tối Cao (Lc 1,32).
04. Ánh sáng (Ga 1,7).
 
Hàng ngang
 
05. Hoang địa (Mc 1,4).
06. Giê-su (Lc 1,31).
07. Tha tội. (Mc 1,4).
08. Giu-đê (Mc 1,5).
09. Isaia  (Ga 1,23)
 
Hàng dọc : Mong Chúa đến
 
++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 12 Mùa Vọng B

 
Hàng dọc
 
01. Thiên Chúa (Ga 1,6).
02. Canh thức (Mc 13,37).
03. Gio-đan (Ga 1,28).
04. Isaia  (Ga 1,23)
05. Giê-ru-sa-lem (Mc 1,5)
 
Hàng ngang
 
06. Thánh Thần. (Mc 1,7-8)
07. Ơn tha tội. (Mc 1,4).
08. Giê-su (Lc 1,31).
09. Ánh sáng (Ga 1,7).
10. Sửa đường (Ga 1,23)
 
Hàng dọc : Chờ Chúa Đến
 
 

Gb. Nguyễn Thái Hùng
Nguồn: thanhlinh.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay14,132
  • Tháng hiện tại473,507
  • Tổng lượt truy cập24,098,367

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây