51 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm Mùa Giáng Sinh B

Chủ nhật - 13/12/2020 22:23  502

VUI HỌC THÁNH KINH Mùa Giáng Sinh B
 51 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm

Tham kháo
 
Lễ Đêm Lu-ca 2,1-14
Lễ Rạng Đông Lu-ca 2,15-20
Lễ Ban Ngày Gio-an 1,1-18
LỄ Hiển Linh : Mát-thêu 2,1-12
Lễ Thánh Gia Thất : Lu-ca 2,22-40
Lễ Chúa Giê-Su Chịu Phép Rửa: Mác-cô 1,7-11

+++++++++++++++++++++++++

 
51 Câu Hỏi Thưa
 
 
01. Hỏi : Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1) 
- Thưa : Hoàng đế Âu-gút-tô.
 
02. Hỏi : Tổng trấn xứ Xy-ri thời Đức Giê-su sinh ra tên là gì? (Lc 2,2)
- Thưa : Tổng trấn Qui-ri-ni-ô.
 
03. Hỏi : Ông Giu-se phải về miền nào để khai tên tuổi? (Lc 2, 4)
- Thưa : Miền Giu-đê.
 
04. Hỏi : Bê-lem, thành  của vua Đa-vít thuộc miền nào? (Lc 2,4)
- Thưa : Miền Giu-đê.
 
05. Hỏi : Ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là ai? (Lc 2,4-5)
- Thưa : Bà Ma-ri-a.
 
06. Hỏi : Những người nào đã được sứ thần Chúa báo tin: “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa? (Lc 2, 11)
- Thưa : Những người chăn chiên.
 
07. Hỏi :  Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11)
- Thưa : Đa-vít.
 
08. Hỏi : Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)
- Thưa : Đấng Ki-tô.
 
09. Hỏi : Cứ dấu nào anh em nhận biết Đấng Ki-tô Đức Chúa? (Lc 2, 12)
- Thưa : Một trẻ sơ sinh bọc tã, dặt trong máng cỏ.
 
10. Hỏi : Ai đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”? (Lc 2,14).
- Thưa : Các thiên binh với các sứ thần.
 
11. Hỏi : Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết? (Lc 2,15)
- Thưa : Bê-lem.
 
12. Hỏi : Đến Bê-lem, những người chăn chiên gặp ai, cùng với Hài Nhi được đặt nằm trong máng cỏ? (Lc 2,16)
          - Thưa : Bà Ma-ri-a và ông Giu-se.
 
13. Hỏi : Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)
 - Thưa : Thiên Chúa.
 
14. Hỏi : Lúc khởi đầu đã có ai? (Ga 1,1)
- Thưa : Ngôi Lời.
 
15. Hỏi : Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)
- Thưa : Thiên Chúa.
 
16. Hỏi : Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
- Thưa : Ngôi Lời.

17. Hỏi : Có một người được Thiên Chúa sai đến, ông tên là gì? (Ga 1,3)
- Thưa : Gio-an.

18. Hỏi : Ông Gio-an đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
- Thưa : Ánh sáng.

19. Hỏi : Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người? (Ga 1,9)
- Thưa : Ngôi Lời.
 
20. Hỏi : Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con của ai? (Ga 1,1)
- Thưa : Thiên Chúa.
 
21. Hỏi : Ai đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta? (Ga 1,14)
- Thưa : Ngôi Lời.
 
22. Hỏi : Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ ai mà có? (Ga 1,17)
- Thưa : Đức Giê-su Ki-tô.
 
23. Hỏi : Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có? (Ga 1,17)
- Thưa : Sự thật.
 
24. Hỏi : Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có ? (Ga 1,17)
- Thưa : Ân sủng.
 
25. Hỏi : Đức Giê-su ra đời thời vua nào trị vì đất nước Ít-ra-en? (Mt 2,1)
- Thưa : Vua Hê-rô-đê.
 
26. Hỏi : Những người từ phương đông đến bái lạy Hài Nhi Giê-su là ai? (Mt 2,1)
- Thưa : Các nhà chiêm tinh.
 
27. Hỏi : Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?”, vua Hê-rô-đê có thái độ thế nào? (Mt 2,3)
- Thưa : Bối rối.
 
28. Hỏi : Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”, cả thành Giê-ru-sa-lem thế nào? (Mt 2,3)
- Thưa : Xôn xao.
 
29. Hỏi : Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 2,3)
- Thưa : Thành Giê-ru-sa-lem.
 
30. Hỏi : Những người được nhà vua triệu tập để hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu là ai? (Mt 2,4)
          - Thưa : Các thượng tế và các kinh sư.

31. Hỏi : Ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở? (Mt 2,9)
- Thưa : Ngôi sao.
 
32. Hỏi : Những bảo vật các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)
  - Thưa : Vàng, nhũ hương và mộc dược.
 
33. Hỏi : Bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con trẻ lên Giê-ru-sa-lem để làm gì? (Lc 2,22)
- Thưa : Tiến dâng lên cho Chúa.
 
34. Hỏi : Người đã cùng đi với bà Ma-ri-a và Hài Nhi Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng con trẻ cho Thiên Chúa là ai? (Lc 2,22)
- Thưa : Ông Giu-se.
 
35. Hỏi : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, đó là gì? (Lc 2,23-24)
- Thưa : Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

36. Hỏi : Ông Si-mê-ôn là người thế nào? (Lc 2,25)
          - Thưa : Người công chính và sùng đạo.
 
37. Hỏi : Ai đã gặp Hài Nhi Giê-su tại đền thờ Giê-ru-sa-lem? (Lc 2,25) 
- Thưa : Ông Si-mê-on.
 
38. Hỏi : “Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Đây là lời của ai? (Lc 2,29-31) 
- Thưa : Ông Si-mê-on.

39. Hỏi : “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Lời ông Si-mê-on nói về ai? (Lc 2,35)
- Thưa : Bà Ma-ri-a, mẹ Đức Giê-su.
 
40. Hỏi : Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giê-su tại Giê-ru-sa-lem tên là gì? (Lc 2,25)
 - Thưa : An-na.
 
41. Hỏi : Bà An-na, người đã gặp Hài Nhi Giê-su tại đền thờ Giê-ru-sa-lem thuộc chi tộc nào? (Lc 2,36)
- Thưa : Chi tộc A-sê.
 
42. Hỏi : Thân phụ của bà An-na tên là gì? (Lc 2,36)
 - Thưa : Pơ-nu-ên.
 
43. Hỏi : Trở về từ thành Giê-ru-sa-lem, hai ông bà và Hài Nhi cư ngụ thành nào? (Lc 2,39)
- Thưa : Thành Na-da-rét.

44. Hỏi : Tại thành Na-da-rét, Hài Nhi ngày càng lớn lên thế nào? (Lc 2,40)
- Thưa : Thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.


45. Hỏi : Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, thì thế nào? (Mc 1,7-8)
- Thưa : Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.
 
46. Hỏi : Đức Giê-su từ đâu đến với ông Gio-an? (Mc 1,9)
- Thưa : Từ Na-da-rét.
 
47. Hỏi : Ai đã làm phép rửa cho Đức Giê-su? (Mc 1,9)  
- Thưa : Ông Gio-an.
 
48. Hỏi : Đức Giê-su được ông Gio-an làm phép rửa tại đâu? (Mc 1,9)
- Thưa : Tại sông Gio-đan.
 
49. Hỏi : Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức Giê-su? (Mc 1,10)
- Thưa : Thần Khí.
 
50. Hỏi : Thần Khí ngự xuống trên Đức Giê-su như hình gì? (Mc 1,10)
- Thưa : Chim bồ câu.
 
51. Hỏi : Có tiếng từ trời phán thế nào? (Mc 1,11)
- Thưa : Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH Mùa Giáng Sinh B
 
Tham kháo
 
Lễ Đêm Lu-ca 2,1-14
Lễ Rạng Đông Lu-ca 2,15-20
Lễ Ban Ngày Gio-an 1,1-18
LỄ Hiển Linh : Mát-thêu 2,1-12
Lễ Thánh Gia Thất : Lu-ca 2,22-40
Lễ Chúa Giê-Su Chịu Phép Rửa: Mác-cô 1,7-11
 
+++++++++++++++++++++++++

 
51 Câu Trắc Nghiệm
 
01. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1) 
a. Hoàng đế Âu-gút-tô.
b. Hoàng đế Pha-ra-ô.
c. Hoàng đế Xê-da.
d. Hoàng đế Nê-rô.
 
02. Tổng trấn xứ Xy-ri thời Đức Giê-su sinh ra tên là gì? (Lc 2,2)
a. Phi-la-tô.
b. Phét-tô.
c. Qui-ri-ni-ô.
d. Phê-lích.
 
03. Ông Giu-se phải về miền nào để khai tên tuổi? (Lc 2, 4) (Lc 2, 4).
a. Miền Ga-li-lê.
b. Miền Sa-ma-ri-a.
c. Miền Giu-đê.
d. Miền Thập tỉnh.
 
04. Bê-lem, thành của vua Đa-vít thuộc miền nào? (Lc 2,4)
a. Miền Ga-li-lê.
b. Miền Sa-ma-ri.
c. Miền Giu-đê.
d. Miền Thập tỉnh.
 
05. Ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là ai? (Lc 2,4-5)
a. Bà Ê-li-sa-bét.
b. Bà Ma-ri-a.
c. Bà An-na.
d. Bà Xa-ra.
 
06. Những người nào đã được sứ thần Chúa báo tin: “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa”? (Lc 2, 11)
a. Những người chăn heo.
b. Những người chăn chiên.
c. Các đạo sĩ.
d. Các tư tế thành Giê-ru-sa-lem.
 
07. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11)
a. Sa-un.
b. Hê-rô-đê.
c. Đa-vít.
d. Pha-ra-ô.
 
08. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)
a. Sứ giả của Đức Chúa.
b. Đấng Ki-tô.
c. Con của Đức Chúa.
d. Thiên thần của Đức Chúa.
 
09. Cứ dấu nào anh em nhận biết Đấng Ki-tô Đức Chúa? (Lc 2, 12)
a. Một trẻ sơ sinh bọc tã.
b. Đặt trong máng cỏ.
c. Ở trong hoàng cung.
d. Chỉ a và b đúng.
 
10. Ai đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”? (Lc 2,14).
a. Những người chăn chiên.
b. Dân thành Giê-ru-sa-lem.
c. Mẹ Ma-ri-a.
d. Các thiên binh với các sứ thần.
 
11. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết? (Lc 2,15)
a. Giê-ru-sa-lem.
b. Bê-lem.
c. Na-da-rét.
d. Xi-đôn.
 
12. Đến Bê-lem, những người chăn chiên gặp ai, cùng với Hài Nhi được đặt nằm trong máng cỏ? (Lc 2,16)
a. Vua Hê-rô-đê.
b. Bà Ma-ri-a.
c. Ông Giu-se.
d. Chỉ có b và c đúng.
 
13. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)
a. Hài Nhi.
b. Thiên Chúa.
c. Đức Vua.
d. Đấng Ki-tô.
 
14. Lúc khởi đầu đã có ai? (Ga 1,1)
a. Ngôi Lời.
b. Đấng cứu thế.
c. Các Thiên thần.
d. Ma quỷ.
 
15. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)
a. Đấng tạo dựng muôn loài.
b. Thiên Chúa.
c. Ánh sáng vũ trụ.
d. Đấng muôn dân tôn thờ.
 
16. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
a. Đấng Ki-tô.
b. Các thiên thần.
c. Ngôi Lời.
d. Thần sứ Thiên Chúa.

17. Có một người được Thiên Chúa sai đến, ông tên là gì? (Ga 1,3)
a. Giu-se.
b. Giô-suê
c. Giê-su.
d. Gio-an.

18. Ông Gio-an đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
a. Ánh sáng.
b. Đức tin.
c. Sự thật.
d. Thiên Chúa.

19. Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người? (Ga 1,9)
a. Ông Gio-an.
b. Ông Mô-sê.
c. Ngôi Lời.
d. Đấng Ki-tô.
 
20. Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con của ai? (Ga 1,1)
a. Con Nước Trời.
b. Thiên Chúa.
c. Con cái sự sáng.
d. Con các thiên thần.
 
21. Ai đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta?(Ga 1,14)
a. Đấng Ki-tô.
b. Thánh Thần.
c. Ngôi Lời.
d. Thiên Chúa.
 
22. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ ai mà có? (Ga 1,17)
a. Hội thánh.
b. Các tông đồ.
c. Đức Giê-su Ki-tô.
d. Các thiên thần.
 
23. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có? (Ga 1,17)
a. Sự sống.
b. Sức mạnh.
c. Sự thật.
d. Đức tin.
 
24. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có? (Ga 1,17)
a. Sự sống.
b. Sức mạnh.
c. Ân sủng.
d. Đức tin.
 
25. Đức Giê-su ra đời thời vua nào trị vì đất nước Ít-ra-en? (Mt 2,1)
a. Vua Đa-vít.
b. Vua Ác-ríp-pa.
c. Vua Hê-rô-đê.
d. Vua Pha-ra-ô.
 
26. Những người từ phương Đông đến bái lạy Hài Nhi Giê-su là ai? (Mt 2,1)
a. Các nhà chiêm tinh.
b. Những người chăn chiên.
c. Dân thành Giê-ru-sa-lem.
d. Các thầy luật sĩ.
 
27. Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?”, vua Hê-rô-đê có thái độ thế nào? (Mt 2,3)
a. Hoảng sợ.
b. Bối rối.
c. Lo lắng.
d. Vui mừng.
 
28. Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”, cả thành Giê-ru-sa-lem thế nào? (Mt 2,3)
a. Bối rối.
b. Vui mừng.
c. Hân hoan.
d. Xôn xao.
 
29. Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 2,3)
a. Thành Bê-lem.
b. Thành Na-da-rét.
c. Thành Giê-ru-sa-lem.
d. Thành Ca-phác-na-um.
 
30. Những người được nhà vua triệu tập để hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu là ai? (Mt 2,4)
a. Các kinh sư.
b. Các thượng tế.
c. Những người đạo đức.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
31. Ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở? (Mt 2,9)
a. Bảng chỉ đường.
b. Ngôi sao.
c. Những người chăn chiên.
d. Các tư tế.
 
32. Những bảo vật các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11) 
a. Vàng, nhũ hương, rượu.
b. Nhũ hương, mật ong, mộc dược.
c. Nhũ hương, mộc dược, vàng.
d. Mộc dược, bạch ngọc, nhũ hương.
 
33. Bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con trẻ lên Giê-ru-sa-lem để làm gì? (Lc 2,22)
a. Ra mắt dân chúng.
b. Tiến dâng lên cho Chúa.
c. Trình diện với vị thượng tế.
d. Cầu nguyện.
 
34. Người đã cùng đi với bà Ma-ri-a và Hài Nhi Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng con trẻ cho Thiên Chúa là ai?. (Lc 2,22)
a. Ông Da-ca-ri-a.
b. Ông Giu-se.
c. Ông Mô-sê.
d. Ông Si-mê-ôn.
 
35. “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, đó là gì? (Lc 2,23-24)
a. Một con chiên béo.
b. Một đôi chim gáy.
c. Một cặp bồ câu non.
d. Chỉ có b và c đúng.
 
36. Ông Si-mê-ôn là người thế nào? (Lc 2,25)
a. Công chính.
b. Sùng đạo.
c. Tội lỗi.
d. Chỉ có a và b đúng. 
 
37. Ai đã gặp Hài Nhi Giê-su tại đền thờ Giê-ru-sa-lem? (Lc 2,25) 
a. Ông Si-mon.
b. Ông Si-mê-on.
c. Ông Giu-đa.
d. Bà Gio-an-na.
 
38. “Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Đây là lời của ai? (Lc 2,29-31) 
a. Ông Si-mon.
b. Ông Da-ca-ri-a.
c. Ông Si-mê-on.
d. Bà An-na.

39. “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Lời ông Si-mê-on nói về ai? (Lc 2,35)
a. Bà Ma-ri-a Mác-da-la.
b. Bà Evà.
c. Bà Ma-ri-a, mẹ Đức Giê-su.
d. Bà Ê-li-sa-bét.
 
40. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giê-su tại Giê-ru-sa-lem tên là gì? (Lc 2,25)
a. Xa-ra.
b. Ét-na.
c. An-na.
d. Gio-an-na.
 
41. Bà An-na, người đã gặp Hài Nhi Giê-su tại đền thờ Giê-ru-sa-lem thuộc chi tộc nào? (Lc 2,36)
a. Chi tộc Giu-đa.
b. Chi tộc A-sê.
c. Chi tộc Ben-gia-min.
d. Chi tộc Gat.
 
42. Thân phụ của bà An-na tên là gì? (Lc 2,36)
a. Da-ca-ri-a.
b. Bơ-thu-ên.
c. Pơ-nu-ên.
d. Giê-sê.
 
43. Trở về từ thành Giê-ru-sa-lem, hai ông bà và Hài Nhi cư ngụ thành nào? (Lc 2,39)
a. Thành Giê-ru-sa-lem.
b. Thành Na-da-rét.
c. Thành Bê-lem.
d. Thành Xi-đôn.
 
44. Tại thành Na-da-rét, Hài Nhi ngày càng lớn lên thế nào? (Lc 2,40)
a. Thêm vững mạnh.
b. Đầy khôn ngoan.
c. Hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.
 
45. Hãy hoàn thành câu: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, … … … .” (Mc 1,7-8)
a. Người ban cho anh em sự sống đời đời.
b. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Máu của Người.
c. Người sẽ cứu chuộc anh em.
d. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.
 
46. Đức Giê-su từ đâu đến với ông Gio-an? (Mc 1,9)
a. Bê-lem.
b. Xi-đôn.
c. Na-da-rét.
d. Giê-ru-sa-lem.
 
47. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giê-su? (Mc 1,9)  
a. Ông Gio-an.
b. Ông Môsê.
c. Ông Phê-rô.
d. Ông Kha-na-ni-a.
 
48. Đức Giê-su được ông Gio-an làm phép rửa tại đâu? (Mc 1,9)
a. Hồ Ti-bê-ri-a.
b. Hồ Si-lô-ác.
c. Sông Gio-đan.
d. Thành Giê-ru-sa-lem.
 
49. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức Giê-su? (Mc 1,10)
a. Đấng Ki-tô.
b. Thần Khí.
c. Ngôi Hai.
d. Các thiên thần.
 
50. Thần Khí ngự xuống trên Đức Giê-su như hình gì? (Mc 1,10)
a. Lưỡi lửa.
b. Đám mây.
c. Chim bồ câu.
d. Ngôi sao.
 
51. Hãy hoàn thành câu: Có tiếng từ trời phán rằng: “Con là con yêu dấu của Cha, … … … .” (Mc 1,11)
a. Cha hài lòng về Con.
b. Các ngươi hãy nghe lời Người.
c. Rất đẹp lòng Cha mọi đàng.
d. Ai tin vào Con sẽ được cứu chuộc.


 
Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH Mùa Giáng Sinh B
 
51 Câu Trắc Nghiệm
 
01. a. Hoàng đế Âu-gút-tô (Lc 2,1).
02. c. Qui-ri-ni-ô (Lc 2,2)
03. c. Miền Giu-đê (Lc 2, 4).
04. c. Miền Giu-đê (Lc 2,4)
05. b. Bà Ma-ri-a (Lc 2,4-5)
06. b. Những người chăn chiên (Lc 2,11).
07. c. Đa-vít (Lc 2,11)
08. b. Đấng Ki-tô (Lc 2,11)
09. d. Chỉ a và b đúng  (Lc 2,12).
10. d. Các thiên binh với các sứ thần (Lc 2,14).
11. b. Bê-lem (Lc 2,15)
12. d. Chỉ có b và c đúng. (Lc 2,16)
13. b. Thiên Chúa (Lc 2,20)
14. a. Ngôi Lời (Ga 1,1)
15. b. Thiên Chúa (Ga 1,1)
16. c. Ngôi Lời (Ga 1,3)
17. d. Gio-an (Ga 1,3)
18. a. Ánh sáng (Ga 1,7)
19. c. Ngôi Lời (Ga 1,9)
20. b.Thiên Chúa (Ga 1,1)
21. c. Ngôi Lời (Ga 1,14)
22. c. Đức Giê-su Ki-tô (Ga 1,17)
23. c. Sự thật (Ga 1,17)
24. c. Ân sủng (Ga 1,17)
25. c. Vua Hê-rô-đê (Mt 2,1)
26. a. Các nhà chiêm tinh (Mt 2,1)
27. b. Bối rối (Mt 2,3)
28. d. Xôn xao (Mt 2,3)
29. c. Thành Giê-ru-sa-lem (Mt 2,3)
30. d. Chỉ có a và b đúng. (Mt 2,4)
31. b. Ngôi sao (Mt 2,9)
32. c. Nhũ hương, mộc dược, vàng (Mt 2,11)
33. b. Tiến dâng lên cho Chúa (Lc 2,22).
34. b.Ông Giu-se (Lc 2,22)
35. d. Chỉ có b và c đúng. (Lc 2,23-24)
36. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 2,25)
37. b. Ông Si-mê-on (Lc 2,25)
38. c. Ông Si-mê-on. (Lc 2,29-31) 
39. c. Bà Ma-ri-a, mẹ Đức Giê-su (Lc 2,35).
40. c. An-na (Lc 2,36)
41. b. Chi tộc A-sê (Lc 2,36).
42. c. Pơ-nu-ên (Lc 2,36)
43. b. Thành Na-da-rét (Lc 2,39)
44. d. Cả a, b và c đúng. (Lc 2,40)
45. d. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. (Mc 1,7-8)
46. c. Na-da-rét (Mc 1,9)
47. a. Ông Gio-an (Mc 1,9)
48. c. Sông Gio-đan (Mc 1,9)
49. b. Thần Khí (Mc 1,10)
50. c. Chim bồ câu (Mc 1,10)
51. a. Cha hài lòng về Con (Mc 1,11)

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng
2020
Nguồn: thanhlinh.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay20,235
  • Tháng hiện tại329,031
  • Tổng lượt truy cập23,953,891

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây