Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN A. Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam.

Thứ hai - 09/11/2020 21:29  436

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN NĂM A

Tin Mừng thánh Mátthêu 25,14-30

14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

14 "It will be as when a man who was going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them.

15 To one he gave five talents; to another, two; to a third, one--to each according to his ability. Then he went away. Immediately16 the one who received five talents went and traded with them, and made another five.

17 Likewise, the one who received two made another two.

18 But the man who received one went off and dug a hole in the ground and buried his master's money.

19 After a long time the master of those servants came back and settled accounts with them.

20 The one who had received five talents came forward bringing the additional five. He said, 'Master, you gave me five talents. See, I have made five more.'21 His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy.'22 (Then) the one who had received two talents also came forward and said, 'Master, you gave me two talents. See, I have made two more.'23 His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy.'24 Then the one who had received the one talent came forward and said, 'Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant and gathering where you did not scatter;25 so out of fear I went off and buried your talent in the ground. Here it is back.'26 His master said to him in reply, 'You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I did not plant and gather where I did not scatter?27 Should you not then have put my money in the bank so that I could have got it back with interest on my return?28 Now then! Take the talent from him and give it to the one with ten.

29 For to everyone who has, more will be given and he will grow rich; but from the one who has not, even what he has will be taken away.

30 And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth.'


I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk 

* Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 25,15:

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …


II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao nhiêu yến bạc để sinh lợi? (Mt 25,15)

a. 2 yến.

b. 3 yến.

c. 5 yến.

d. 7 yến.
 

02. Người lãnh được bao nhiêu yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ? (Mt 25,18)

a. 1 yến.

b. 2 yến.

c. 3 yến.

d. 5 yến.
 

03. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là: (Mt 25,21)

a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành.

b. Đầy tớ khôn ngoan và chịu khó.

c. Đầy tớ biếng nhác và tồi tệ.

d. Đầy tớ tốt lành.
 

04. Yến bạc của người đầy tớ tồi tệ và biếng nhác được đưa cho ai? (Mt 25,28)

a. Cho người đã có 10 yến.

b. Cho người đã có 7 yến.

c. Cho người đã có 2 yến.

d. Cho người đã có 1 yến.
 

05. Số phận của tên đầy tớ vô dụng sẽ như thế nào? (Mt 25,30)

a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài.

b. Sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

c. Sẽ phải lửa thiêu đời đời.

d. Chỉ a và b đúng.
 

III.  Ô CHỮ

 

Những gợi ý


01. Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là đầy tớ thế nào? (Mt 25,6)


02. Đây là từ khen ngợi của chủ với người đầy tớ lãnh nhận 5 yến bạc. (Mt 25,21)


03. Người đầy tớ lãnh nhận 5 yến đã làm gì mà sinh lợi? (Mt 25,16)


04. Người lãnh nhận 1 yến đã làm gì với số bạc của chủ? (Mt 25,25)


05. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là gì? (Mt 25,21)


06. Nơi người đầy tớ vô dụng sẽ bị quăng ra bên ngoài? (Mt 25,30)


07. Đáng lý số tiền của chủ sẽ được gởi vào nơi nào để sinh lợi? (Mt 25,27)


08. Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao nhiêu yến bạc để sinh lợi? (Mt 25,15)


09. Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là tên đầy tớ gì? (Mt 25,30)


10. Tên đầy tớ lãnh một yến bạc nghĩ chủ mình là người thế nào? (Mt 25,24)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 25,29b


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN NĂM A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề:

Ông chủ và những đầy tớ.

* Tin Mừng thánh Mátthêu 25,15:

"Ông cho người này năm yến,

người kia hai yến, người khác nữa một yến,

tuỳ khả năng riêng mỗi người."

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. 5 yến (Mt 25,15)

02. a. 1 yến (Mt 25,18)

03. a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành (Mt 25,21)

04. a. Cho người đã có 10 yến (Mt 25,28)

05. a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài (Mt 25,30)
 

III.  Ô CHỮ
 

01. Tồi tệ (Mt 25,26)

02. Trung thành (Mt 25,21)

03. Buôn bán (Mt 25,16)

04. Chôn giấu (Mt 25,25)

05. Tài giỏi (Mt 25,21)

06. Tối tăm (Mt 25,30)

07. Ngân hàng (Mt 25,27)

08. Năm yến (Mt 25,15)

09. Vô dụng (Mt 25,30)

10. Hà khắc (Mt 25,24)
 

Hàng dọc : Trung Thành
 

VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Tin Mừng: Gioan 17,11b-19

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.


I. HÌNH TÔ MÀU

 


vhtk
 

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Hướng dẫn
c. Gìn giữ
d. Chúc phúc

 

a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Canh giữ
c. Cầu nguyện
d. Ban nhiều dấu lạ

 

a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha
b. Giáo Hội
c. Các Ngôn sứ
d. Ông Môsê

 

a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian
b. Vua chúa
c. Ma quỷ
d. Cả a, b và c đúng

 

a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ
b. Đe dọa ma quỷ
c. Xua trừ ác thần
d. Cầu nguyện

 

B. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 

b1. Giáo Hội Việt nam có bao nhiêu vị tử đạo được phong hiển thánh?
a. 113                                     
b. 117
c. 118                                     
d. 120

 

b2. Đức Giáo hoàng nào đã phong hiển thánh cho các vị tử đạo Việt Nam?
a. Đức Giáo hoàng Piô XII.
b. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

 

b3. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì?
a. Bà Anê Lê Thị Thành                  
b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh            
d. Anh Phanxicô

 

b4. Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam tên là gì?
a. Công Chúa Mai Hoa                            
b. Ông Đỗ Hưng Viễn
c. Bà Lê Thị Thành                         
d. Thầy Anrê Phú Yên

 

b5. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Ngoài tên là gì?
a. Bà Anê Lê Thị Thành                  
b. Thầy Anrê Phú Yên
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh            
d. Anh Phanxicô

 

b6. Các chứng nhân đức tin của Giáo Hội Việt nam được tuyên thánh vào ngày nào?
a. Ngày 01.01.1988                        
b. Ngày 19.06.1988
c. Ngày 29.06.1988                        
d. Ngày 01.11.1988

 

b7. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước?
a. ĐGH Alexandro VII                   
b. ĐGH Gioan XXIII
c. ĐGH Piô XII                               
d. ĐGH Gioan Phalô II

 

b8. Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng – Tử – Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.
a. Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
b. Lm  Giuse MARCHAND DU
c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH
d. Lm Philipphê PHAN VĂN MINH


b9. Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá. Tên ngài là gì?
a. Lm Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC
b. Lm  Giuse MARCHAND DU
c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH
d. Lm Philipphê PHAN VĂN MINH

 

b10. Một người thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.
a. Giuse MARCHAND DU Lm
b. Ignatiô DELGADO Y  Gm
c. Têphanô CUENOT THỂ  Gm
d. Đaminh HENARES MINH Gm


III. Ô CHỮ 1


vhtk

 

Những gợi ý


01. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)


02. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Người gọi Chúa Cha thế nào? (Ga 17,11b)


03. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)
 

04. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời ở đâu? (Ga 17,12)


05. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)


06. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)


07. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)


08. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)


09. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào? (Ga 17,12)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


Ô CHỮ  2
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


vhtk

 

NHỮNG GỢI Ý

01. Một linh mục thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.


02. Là linh mục, một người con của giáo phận Vĩnh Long được vinh dự cùng soạn tự điển với Đức cha Tabert Từ. Chủng viện giáo phận Vĩnh Long đã nhận ngài làm thánh bổn mạng.


03. Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đã bị bắt cùng tử đạo với Đức cha Henares Minh. Thầy luôn nói: “Tôi sẵn sàng đi theo Đức cha Henares Minh cho đến chết, sẵn sàng chịu mọi cực khổ như ngài, kể cả cái chết dữ tợn nhất”.


04. Ngài là vị quan án, người làng Quần Cống, tỉnh Nam Định.


05. Quan thái bộc đời vua Tự Đức, bị dẫn đi xung quanh nội thành Huế 3 ngày rồi mới chém đầu.


06. Một linh mục bị xử tử dưới triều vua Minh Mạng, được mọi người quý trọng đến nỗi khi ra pháp trường họ xin được khiêng ngài, còn 10 lý hình được lệnh chém thì trốn hết.


07. Một linh mục bị bắt đến lần thứ 3 như là ý Chúa muốn. Ngài được lãnh phúc tử đạo tại Cửa Ô Cầu Giấy, Hà nội ngày 21.12.1839.


08. Ngài là chủng sinh can đảm, trước những lợi danh trần thế đã nói: “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chớ không màng chi danh vọng trần thế”.


09. Ngài là Giám mục thừa sai Paris, đã xin Đgh Grêgôriô XVI chia địa Phận Đàng Trong thành hai Địa Phận Đông và Địa Phận Tây để dễ dàng chăm sóc, với khẩu hiệu: “Để tín hữu vững tin, phải đào tạo những tông đồ truyền giáo”.


10. Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đi theo Đức cha Hermosilla, cùng bị bắt với Đức cha và được chết ở pháp trường Năm mẫu.


11. Thánh tử đạo làm nghề y sĩ, người làng Nhu Lý, Quảng Trị.


12. Một thương gia đầy lòng quảng đại chết dưới triều vua Thiệu Trị vì đã chở Đức giám mục Lefebre Nghĩa và các cha về nước.


13. Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá.


14. Ngài là quan thị vệ dưới triều vua Minh Mạng, nên vua muốn hành hình diễn ra âm thầm, ban đêm.


15. Đức Giáo Hoàng đã phong các chân phước của Giáo Hội Việt Nam lên bậc hiển thánh.


16. Vị linh mục chết dưới triều vua Minh Mạng với chỉ dụ của vua: “Ông là người bản quốc, là đạo trưởng Giatô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình không theo đường phải, vậy trảm quyết ngay, giải về Nam Định làm gì?”


17. Vị thánh nữ tử đạo của Giáo Hội Việt Nam.

18. Ngài còn có tên gọi là Năm Thuông, có án lưu đày biệt xứ tại Vĩnh Long. Sau khi chết được đưa về quê tại Gò Thị. Hiện nay hài cốt của ngài ở tại chủng viện Làng Sông (Bình Định).


19. Là một người con của Tây Ban Nha, giám mục thuộc dòng Đaminh, luôn hăng say rao giảng Tin Mừng. Dẫu đã chết ở trong ngục, nhưng ngài vẫn bị đưa ra pháp trường chém đầu như án đã đề ra.


20. Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng – Tử – Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

* Tin Mừng thánh Gioan 17,15 :
“ Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)


B. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


b1. b. 117
b2. c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
b3. b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)
b4. b. Ông Đỗ Hưng Viễn
b5. d. Anh Phanxicô
b6. b. Ngày 19.06.1988
b7. d. ĐGH Gioan Phalô II
b8. a. Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
b9. c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH
b10. a. Giuse MARCHAND DU Lm


III. Ô CHỮ 1


01. Ác thần (Ga 17,15)
02. Chí thánh (Ga 17,11b)
03. Niềm vui (Ga 17,13)
04. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
05. Canh giữ (Ga 17,12)
06. Thánh hiến (Ga 17,19)
07.  Truyền lại (Ga 17,14)
08. Thế gian (Ga 17,14)
09. Hư mất (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Chết Vì Yêu
 

Lời giải đáp Ô CHỮ 2 
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

01. Lm  Giuse MARCHAND DU Linh mục
02. Philipphê PHAN VĂN MINH Linh mục
03. Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU Thầy giảng
04. Đaminh PHẠM TRỌNG KHẢM Quan án
05. Micae HỒ ĐÌNH HY Quan thái bộc
06. Luca VŨ BÁ LOAN Linh mục
07. Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC Linh mục
08. Tôma TRẦN VĂN THIỆN Chủng sinh
09. Têphanô CUENOT THỂ  Giám mục  
10. Giuse NGUYỄN DUY KHANG
11. Simon PHAN ĐẮC HÒA Y sĩ
12. Mátthêu LÊ VĂN GẪM Thương gia
13. Phaolô LÊ BẢO TỊNH Lm
14. Phaolô TỐNG VIẾT BƯỜNG
15. Đgh GIOAN PHAOLÔ II      
16. Vinh sơn ĐỖ YẾN linh mục
17. Anê LÊ THỊ THÀNH   
18. Anrê NGUYỄN KIM THÔNG 
19. Ignatiô DELGADO Y Giám mục
20. Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM   

 

Hàng dọc : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 

Nguồn: thanhlinh.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay14,915
  • Tháng hiện tại208,924
  • Tổng lượt truy cập28,524,569

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây