Vui học Thánh Kinh Mùa Giáng Sinh B Ô Chữ 1-6

Chủ nhật - 20/12/2020 21:42  303

VHTK Mùa Giáng Sinh B Ô Chữ 1-6

Tham kháo
 
Lễ Đêm : Lu-ca 2,1-14
Lễ Rạng Đông : Lu-ca 2,15-20
Lễ Ban Ngày : Gio-an 1,1-18
LỄ Hiển Linh : Mát-thêu 2,1-12
Lễ Thánh Gia Thất : Lu-ca 2,22-40
Lễ Chúa Giê-Su Chịu Phép Rửa: Mác-cô 1,7-11
++++++++++++++++++
 
Ô chữ Giáng sinh B 01
 
ki
Những gợi ý
 
01. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11)
 
02. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)
 
03. Ông Gio-an đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
 
04. Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 2,3)
 
05. Trở về từ thành Giê-ru-sa-lem, hai ông bà và Hài Nhi cư ngụ thành nào? (Lc 2,39)
 
06. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)
 
07. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
++++++++++++++++++
 
Ô chữ Giáng sinh B 02

h
Những gợi ý
 
01. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức Giê-su? (Mc 1,10)
 
02. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)
 
03. Đức Giê-su ra đời thời vua nào trị vì đất nước Ít-ra-en? (Mt 2,1)  
 
04. Thân mẫu của Hài Nhi tên là gì? (Mt 2,11)
 
05. Đức Giê-su ra đời tại đâu? (Mt 2,1)
 
06. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
 
07. Tổng trấn xứ Xy-ri thời Đức Giê-su sinh ra tên là gì? (Lc 2,2)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
++++++++++++++++++
 
Ô chữ Giáng sinh B 03
j
Những gợi ý
 
01. Hài Nhi sinh ra được đặt ở đâu? (Lc 2,12)
 
02. Hài Nhi được bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 2,27)
 
03. Ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là ai? (Lc 2,4-5)
 
04. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)
 
05. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)
 
06. Người đã cùng đi với bà Ma-ri-a và Hài Nhi Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng con trẻ cho Thiên Chúa là ai? (Lc 2,22)
 
07. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11) 
 
08. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức Giê-su? (Mc 1,10)
 
09. Người nào được nhà vua triệu tập để hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu?(Mt 2,4)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
++++++++++++++++++
 
Ô chữ Giáng sinh B 04
 
v
Những gợi ý
 
01. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)
 
02. Ông Si-mê-ôn là người thế nào? (Lc 2,25)
 
03. Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 2,3)
 
04. Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”, cả thành Giê-ru-sa-lem thế nào? (Mt 2,3)
 
05. Ông Gio-an đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
 
06. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11)
 
07. Hài Nhi được bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 2,27)
 
08. Đức Giê-su được ông Gio-an làm phép rửa tại đâu? (Mc 1,9)
 
09. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
 
10. Tổng trấn xứ Xy-ri thời Đức Giê-su sinh ra tên là gì? (Lc 2,2)
 
11. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 05
n

Những gợi ý
 
01. Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là gì, dành cho Chúa? (Lc 2,23)
 
02. Ông Si-mê-on đã ẵm ai trên tay và chúc tụng Thiên Chúa?  (Lc 2,25)
 
03. Ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là ai? (Lc 2,4-5)
 
04. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức Giê-su? (Mc 1,10)
 
05. Ông Gio-an đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
 
06. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theođiều gì, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22)
 
07. Bảo vật mà các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11) 
 
08. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)
 
09. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giê-su? (Mc 1,9)
 
10. Hài Nhi được bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 2,27)
 
11. Ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở? (Mt 2,9)
 
12. Người đã cùng đi với bà Ma-ri-a và Hài Nhi Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng con trẻ cho Thiên Chúa là ai? (Lc 2,22)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 06

k
Những gợi ý

01. “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Lời ai nói với bà Ma-ri-a? (Lc 2,34-35)
 
02. Sứ thần Chúa báo cho anh em một điều gì trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân? (Lc 2,10)
 
03. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)
 
04. Ai đã đến xin ông Gio-an được làm phép rửa? (Mc 1,9)
 
05. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)
 
06. Khi đã đến ngày lễ gì của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22).
 
07. Bê-lem, thành của vua Đa-vít thuộc miền nào? (Lc 2,4)
 
08. Thân mẫu của Hài Nhi tên là gì?(Mt 2,11)
 
09. Trở về từ thành Giê-ru-sa-lem, hai ông bà và Hài Nhi cư ngụ thành nào? (Lc 2,39)
 
10. Đức Giê-su ra đời thời vua nào trị vì đất nước Ít-ra-en? (Mt 2,1)
 
11. Các nhà chiêm tinh vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình làm gì Người? (Mt 2,11)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH

Mùa Giáng Sinh B
Ô Chữ
 
Lời giải đáp
Ô chữ Giáng sinh B 01
 
01. Đa-vít (Lc 2,11)
02. Thiên Chúa (Lc 2,20)
03. Ánh sáng (Ga 1,7)
04. Giê-ru-sa-lem (Mt 2,3)
05. Na-da-rét (Lc 2,39)
06. Thiên Chúa (Ga 1,1)
07. Âu-gút-tô (Lc 2,1).
 
Hàng dọc : Ánh Sáng
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ Giáng sinh B 02
 
01. Thần Khí (Mc 1,10)
02. Đấng Ki-tô (Lc 2,11)
03. Hê-rô-đê (Mt 2,1)
04. Ma-ri-a (Mt 2,11)
05. Bê-lem (Mt 2,1)
06. Ngôi Lời (Ga 1,3)
07. Qui-ri-ni-ô (Lc 2,2)
 
Hàng dọc : Ngôi Lời
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 03
 
01. Máng cỏ (Lc 2,12)
02. Giê-su (Lc 2,27)
03. Ma-ri-a (Lc 2,4-5)
04. Thiên Chúa (Ga 1,1)
05. Âu-gút-tô (Lc 2,1).
06. Giu-se (Lc 2,22)
07. Đa-vít (Lc 2,11)
08. Thần Khí (Mc 1,10)
09. Kinh sư (Mt 2,4)
 
Hàng dọc : Giáng Sinh
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 04
 
01. Thiên Chúa (Lc 2,20)
02. Công chính (Lc 2,25)
03. Giê-ru-sa-lem (Mt 2,3)
04. Xôn xao (Mt 2,3)
05. Ánh sáng (Ga 1,7)
06. Đa-vít (Lc 2,11)
07. Giê-su (Lc 2,27)
08. Gio-đan (Mc 1,9)
09. Ngôi Lời (Ga 1,3)
10. Qui-ri-ni-ô (Lc 2,2)
11. Đấng Ki-tô (Lc 2,11)
 
Hàng dọc : Chúa Hài đồng
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 05
 
01. Của thánh (Lc 2,23)
02. Hài Nhi (Lc 2,25)
03. Ma-ri-a (Lc 2,4-5)
04. Thần Khí (Mc 1,10)
05. Ánh sáng (Ga 1,7)
06. Luật Mô-sê (Lc 2,22)
07. Nhũ hương (Mt 2,11)
08. Âu-gút-tô (Lc 2,1).
09. Gio-an (Mc 1,9)
10. Giê-su (Lc 2,27)
11. Ngôi sao (Mt 2,9)
12. Giu-se (Lc 2,22)
 
Hàng dọc : Thánh Tử Giê-su
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 06

01. Si-mê-on (Lc 2,34-35)
02. Tin mừng (Lc 2,10)
03. Thiên Chúa (Ga 1,1)
04. Đức Giê-su (Mc 1,9)
05. Thiên Chúa (Lc 2,20)
06. Thanh tẩy (Lc 2,22).
07. Giu-đê (Lc 2,4)
08. Ma-ri-a (Mt 2,11)
09. Na-da-rét (Lc 2,39)
10. Hê-rô-đê (Mt 2,1)
11. Thờ lạy (Mt 2,11)
 
Hàng dọc : Mừng Chúa Ra Đời
 

 Gb. Nguyễn Thái Hùng
Nguồn: thanhlinh.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay14,132
  • Tháng hiện tại473,488
  • Tổng lượt truy cập24,098,348

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây