Giao ước Mới, Giao Ước Tình Thương - Gm. Giuse Võ Ðức Minh

Thứ hai - 19/10/2020 04:25  1498
THIÊN CHÚA CỦA GIAO ƯỚC
THIÊN CHÚA CỦA TÌNH THƯƠNG
Thiên Chúa là Cha
dVì Người là Thiên Chúa của Giao Ước.

Nhờ Giao Ước Sinai mà đoàn dân dưới quyền lãnh đạo của Môsê khám phá ra Thiên Chúa là Cha trong tư cách là Ðấng Tạo Dựng và Cứu Ðộ.
Nhờ Giao Ước Mới do Ðức Giêsu thiết lập, đoàn dân mang danh hiệu kitô-hữu biết rõ căn tính của mình: nghĩa tử của Thiên Chúa, người con được quyền gọi Thiên Chúa bằng danh xưng thật trìu mến: "Abba, lạy Cha!"
Xin giới thiệu hai đề mục nghiên cứu về Giao Ước Mới trong Tân Ước, đặc biệt liên quan đến mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha trong đời sống người tín hữu.
I. NGƯỜI MÔN ÐỆ CỦA THIÊN CHÚA
(TIN MỪNG THEO THÁNH GIOAN)

Ðặc điểm trong Tin Mừng theo Thánh Gioan là chúng ta không gặp thấy từ ngữ "Giao Ước" cũng như không thấy Gioan trích dẫn các sấm ngôn Cựu Ước về Giao Ước Mới (Gr 31, 31-34 hoặc Ed 36, 23-28). Thế nhưng phân tích kỹ Tin Mừng thứ tư, chúng ta ghi nhận vai trò quan trong của hai chủ đề căn bản trong Giao Ước Mới:
1* chiều kích nội tâm của đời sống kitô-hữu: "ở trong", "lưu lại trong", "Thiên Chúa ở trong chúng ta", "Ðức Kitô ở trong chúng ta", "chúng ta ở trong Người";
2* mối tương quan hỗ tương gắn bó (công thức Giao Ước).

A. BẢN VĂN NỀN TẢNG TRONG ÐỜI SỐNG CÔNG KHAI CỦA ÐỨC GIÊSU

"Hết thảy chúng ta sẽ là môn sinh của Thiên Chúa"
1) Văn Mạch

Những kẻ không tin


Phép lạ bánh
(6,1-15)
Ðám đông bỏ
Ðức Giêsu
(6,60-66)
..................

Lời của Chúa Giêsu


Dẫn nhập (6,22-25)
Bánh từ trời (6, 25-35)
TIN vào Con (6,35-48)
Ăn Bánh (6,48-59)
...................
...................

Những kẻ tin


Ði trên mặt hồ
(6, 16-22)
Nhóm Mười Hai
Tuyên tín vào
Ðức Giêsu
(6,67-71)
 
Chủ đề căn bản và bao trùm toàn bộ là đức tin.
-a. 6,43 "Các ngươi đừng kêu ca với nhau (cứng lòng tin)
+b. 6,44 "Không ai có thể đến với Ta nếu Cha, Ðấng đã sai Ta không lôi kéo nó" (điều kiện để có đức tin)
*c. 6,45 "Hết thảy chúng sẽ là môn sinh của Thiên Chúa"
+(b). 6,45b: "Phàm ai nghe và học nơi Cha thì sẽ đến với Ta (điều kiện để có đức tin)
-(a). 6, 47: "Ai tin thì có sự sống đời đời" (đức tin)
Văn mạch gần: từ chỗ cứng lòng tin đi đến Ðức Tin nhờ thụ giáo với Thiên Chúa.
2) Bản Văn trích ngôn sứ Is 54,13
Is 54 đề cập đến Giêrusalem thời Ðấng Thiên Sai, Ðấng Mêsia, trong đó chủ đề Giao Ước chan hòa, hoặc bởi chính từ ngữ Giao Ước, hoặc bởi những yếu tố có trong Giao Ước (ví dụ: Is 54, 5.7.8.10): "Ta sẽ kết với các ngươi một Giao Ước vững bền" (Is 55, 3).
"Con cái của ngươi hết thảy đều được Giavê dạy dỗ. Phúc bình an của con cái ngươi bao la" (Is 54, 13).
3) Giải thích Ga 6, 45
Người môn sinh của Thiên Chúa được Người dạy bảo giáo huấn bằng hai cách:
a. "Nếu Cha. không lôi kéo nó" (6,44)
Mọi người được lôi kéo đến cùng Ðức Giêsu khi Ngài xuất hiện như là Ðấng Cha sai đến; *cách thế mà Cha lôi kéo: nhờ Ðức Kitô mà việc lôi kéo được thể hiện; *Từ đó, ta có hai khía cạnh của hành động lôi kéo của Cha:-bên ngoài: Ðức Giêsu dạy bảo; -bên trong: Cha mạc khải, soi sáng. "Filius dicebat sed Pater docebat" (thánh Augustinô 26,8). Như thế, "Cha lôi kéo": nội tâm hóa lời giảng dạy của Chúa Giêsu; Ðức Giêsu trở nên trung tâm của Dân Mới của Thiên Chúa.

b. "Phàm ai nghe và học nơi Cha" (6,45b) "Nghe người nào" diễn tả sự gần kề, tiếp cận (1,40). "Nghe": động từ, từ ngữ liên hệ tới Lời Rao Giảng Kerygma, liên hệ tới việc "nghe Ðức Giêsu", "nghe Lời Ðức Giêsu" (x. Ga 8,43.47; 10,3.16.27; 18,37) "Nghe Cha", nghe Lời Cha trong Ðức Giêsu và nhờ Ðức Giêsu (Ga 14,9: Ai thấy Ta là đã thấy Cha).
Kết luận
1* "Hết thảy chúng sẽ là môn sinh của Thiên Chúa" (6,45). Ðiều đó sẽ trở nên hiện thực nhờ Lời Giảng Dạy của Ðức Giêsu, Ðấng Cha sai đến, và nhờ đó đón nhận Ðức Tin.
2* ".sẽ đến với Ta" (6,45b).
Ðến với Ðức Giêsu là những người tín hữu, những môn đệ của Ðức Giêsu.

B. GIAO ƯỚC MỚI TRONG ÐỜI SỐNG NGƯỜI MÔN SINH CỦA THIÊN CHÚA (Ga 13-17)

Trong khi các Tin Mừng nhất lãm đều tường thuật lại bữa Tiệc Ly, trong đó Chúa Giêsu thiết lập Giao Ước Mới, thì Thánh Gioan không tường thuật lại Bữa Tiệc Giao Ước này, nhưng thay vào đó, ngài tường thuật lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và những lời tâm sự sâu xa của Người cũng như lời nguyện tế hiến, từ chương 13 đến chương 17. Dầu không nói về Giao Ước Mới, nhưng trong năm chương này, chúng ta thấy nổi lên nhiều đặc điểm quan trọng có nội dung chủ đề Giao Ước Mới.
1) Ơn gọi, sự tuyển chọn
"Ta biết Ta đã chọn ai" (13,18)
"Không phải các ngươi đã chọn Ta,
nhưng chính Ta đã chọn các ngươi" (15,16)
"Ta đã chọn các ngươi từ giữa thế gian" (15,19)

2) Giới răn mới (Thập Giới)
"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: là hãy yêu mến nhau" (13,34) "Này là lịnh truyền của Ta: các ngươi hãy yêu mến nhau như Ta đã yêu mến các ngươi" (15,12) "Ðiều Ta truyền cho các ngươi, là hãy yêu mến nhau" (15,19)
3) Việc tuân giữ các giới luật (//Thứ Luật)
"Nếu các ngươi yêu mến Ta, các ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Ta" (14,15)

"Ai có lịnh truyền của Ta và giữ lấy, người ấy mới là kẻ yêu mến Ta, mà ai yêu mến Ta, thì được Cha Ta yêu mến, và Ta sẽ yêu mến nó và sẽ tỏ mình ra cho nó" (14,21; x. Ga 14,23.24.31; 15,10.24.30)
4) Ban Bình an (// Ed 37,26: Giao ước bình an)
"Ta để lại bình an cho các ngươi; Ta ban bình an của Ta cho các ngươi" (14,27)
"Các điều ấy, Ta đã nói với các ngươi, ngõ hầu trong Ta các ngươi được bình an" (16,33)
5) Biết Thên Chúa
Ðây là một trong những chủ đề căn bản của Giao Ước Mới (Gr 31, 34). Trong Tin Mừng thứ tư, đối tượng của sự biết luôn luôn là Ðức Giêsu cùng với Cha, trong sự duy nhất với Cha: "Ta biết các chiên của Ta và các chiên Ta biết Ta" (10,14)
"Như Cha biết Ta và Ta biết Cha" (10,15)
"Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta" (10,27)
"Ta và Cha là một" (10,30)
"Nếu các ngươi biết Ta, tất các ngươi cũng biết Cha Ta. Ngay từ bây giờ các ngươi biết Người và đã thấy Người" (14,7)
"Mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta, Ta đã tỏ cho các ngươi biết" (15,15)
"Sự sống đời đời tức là: chúng nhận biết Cha, Thiên Chúa độc nhất và chân thật, và Ðấng Cha đã sai, Giêsu Kitô" (17,3; x. Ga 17, 7-8.23).
6) Thiên Chúa ở trong Dân Người
Ðối với Cựu Ước, đây là đối tượng của Lời Hứa, đồng thời chính là niềm hy vọng lớn lao của họ. Chủ đề này cũng gắn liền với Giao Ước (x. Ed 37, 26-28; 48,35; Dcr 2, 14-15 Kh 21,3). Thánh Gioan trong sách Tin Mừng đã diễn tả chủ đề này một cách thật nhuần nhuyễn qua kiểu nói: "ở trong", "lưu lại trong":
"Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở" (14,2)
"Ta ở trong Cha Ta, và các ngươi ở trong Ta và Ta ở trong các ngươi" (14,20)
"Chúng ta sẽ đến với nó, và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó" (14,23)
"Nếu các ngươi lưu lại trong Ta và Lời của Ta lưu lại trong các ngươi, thì muốn gì, các ngươi hãy xin, và các ngươi sẽ thấy thành sự" (15,7)
"Hãy lưu lại trong lòng mến của Ta" (15,9) (=Lời và lòng Mến của Ðức Giêsu)
"Hãy ở lại trong Ta và Ta trong các ngươi.
Cũng như nhánh nho không thể sinh quả tự mình, mà không lưu lại thân nho, thì các ngươi cũng vậy, nếu không lưu lại trong Ta" (15,4)
"Cây nho, chính là Ta; các ngươi là nhánh. Ai lưu lại trong Ta và Ta trong kẻ ấy, thì nó sẽ sinh nhiều quả." (15,5) (=lưu lại trong Ðức Giêsu, gắn bó kết hiệp với Ðức Giêsu)
"Nếu các ngươi giữ các lệnh truyền của Ta, các ngươi sẽ lưu lại trong lòng yêu mến của Ta, cũng như Ta đã giữ các lịnh truyền của Cha Ta, và lưu lại trong lòng yêu mến của Người" (15,10)
"Xin gìn giữ chúng con nhờ Danh Cha, mà Cha đã ban cho Con, ngõ hầu chúng nên một như Chúng Ta" (17,11)
"Ðể hết thảy chúng nên một, cũng như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong Chúng Ta và thế gian tin là Cha đã sai Con" (17,21)
"Con ở trong chúng và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, ngõ hầu thế gian biết là Cha đã sai Con và yêu mến chúng, như Cha đã yêu mến Con" (17,23)
"Và Con đã chứng tỏ cho chúng biết Danh Cha, và sẽ còn tỏ cho biết nữa, ngõ hầu lòng mến Cha đã yêu Con có trong chúng và Con trong chúng" (17,26)
II. GIAO ƯỚC MỚI, LUẬT SỐNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
(Các thư thánh Gioan)

Ngay trong phần nhập đề bức thư thứ nhất, thánh Gioan đã đưa chúng ta vào trọng tâm và là chủ đích của Giao Ước Mới: đời sống hiệp thông, hiệp thông với nhau trên cơ sở hiệp thông với Thiên Chúa:
"Ðiều từ thuở ban đầu đã có, điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã từng thấy tận mắt, điều chúng tôi đã cung chiêm và tay chúng tôi đã rờ đến về Lời sự sống. Và sự sống đã tỏ hiện, chúng tôi đã từng thấy và chúng tôi làm chứng cùng loan báo h em sự sống đời đời. Ðiều chúng tôi đã từng thấy và đã từng nghe, thì chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, ngõ hầu anh em được thông hiệp với chúng tôi!
Nhưng sự thông hiệp của ta là thông hiệp với Cha và với Con của Người, Ðức Giêsu-Kitô.
Các điều này chúng tôi viết ra, ngõ hầu sự vui mừng của chúng tôi được trọn vẹn" (1Ga 1, 1-4)
Rồi toàn bộ bức thư chỉ nhằm trình bày và khai triển chủ đề trọng tâm đó:
1* Hiệp thông là sự sáng (1, 5-2,28)
- đi trong sự sáng thì không phạm tội;
- đi trong sự sáng thì tuân giữ vẹn tuyền các giới răn, đặc biệt giới luật thương yêu;
- đi trong sự sáng thì luôn kiên vững trong đời sống đức tin.

2* Hiệp thông là làm con Thiên Chúa (2,9-4,6)
- con Thiên Chúa chỉ làm sự công chính;
- con Thiên Chúa chỉ biết thương yêu anh em mình theo khuôn mẫu của Chúa Kitô;
- con Thiên Chúa biểu thị đời sống đức tin bằng hành động của đức ái.

3* Hiệp thông nhờ đức ái và đức tin (4,7-5,12):
- đức ái phát xuất từ Thiên Chúa và cắm rễ sâu trong đức tin;
- đức tin là nguồn của lòng mến và của đời sống hiệp thông với Thiên Chúa.

Như vậy, chỉ dựa vào bố cục bức thư, chúng ta có thể quả quyết rằng: thánh Gioan rõ ràng chủ tâm giới thiệu với Hội Thánh, với chúng ta về Giao Ước Mới để ta hiểu và xem đó như luật sống của người kitô-hữu.
Ði vào phân tích, chúng ta gặp được ba yếu tố căn bản của Giao Ước Mới mà thánh Gioan nhắc lại liên lỉ như nền tảng căn bản, luật sống của người kitô-hữu: -đời sống đức tin; -làm cho ta sống hiệp thông với Cha và Con; -hướng dẫn toàn thể đời sống người kitô-hữu.

A. ÐỜI SỐNG ÐỨC TIN; LỜI THIÊN CHÚA ÐƯỢC NỘI TÂM HÓA

Sống đức tin: "Lời đã được nội tâm hóa" nghĩa là Lời của Thiên Chúa đã hiện diện và tác động trong tâm hồn của người kitô-hữu; đời sống của người kitô-hữu được thấm nhuần nhuyễn, sâu sắc trong đức tin.
Do đó, Lời của Thiên Chúa chính là nguồn sự sống mới. Thánh Gioan đã diễn tả bằng nhiều cách sự phong phú của Lời Chúa trong đời sống người kitô-hữu.
1. Lời Thiên Chúa
"Nếu ta nói: Ta đã không phạm tội, thì ta kể Người là kẻ nói láo và Lời Người không có trong ta" (1,10) "và Lời Thiên Chúa lưu lại trong anh em, và anh em đã thắng Kẻ Dữ" (2,14)

"Còn anh em, ước gì điều anh em đã nghe từ thuở ban đầu, cứ lưu lại trong anh em" (2,24) 2. Sự thật
Sự thật là Lời Thiên Chúa mà Ðức Giêsu Kitô đã công bố. Lời đó thấm nhập vào tâm hồn người tín hữu và biến đổi đời sống của họ.
Trong Tin Mừng thứ tư, kiểu nói "làm sự thật" diễn tả một cuộc hành trình đi tới đức tin; còn trong các thư của Gioan, kiểu nói đó diễn tả một sự hoán cải không ngừng của người tín hữu, mỗi khi thành tâm thú nhận các lỗi lầm:
"Nếu ta nói: ta không có tội, thì ta tự lừa dối mình, và sự thật không có trong ta" (1Ga 1,8)
"Kẻ nói: Tôi đã biết Người, mà không giữ lịnh truyền của Người thì nó là đứa nói láo, và trong nó không có sự thật" (1Ga 2,4)
".sự thật lưu lại trong ta" (2 Ga 2) 3) Dầu- xức (chrisma) Dầu-xức chính là Lời của Thiên Chúa mà người tín hữu đã lãnh nhận và nội tâm hóa nhờ đức tin và dưới tác động của Chúa Thánh Thần; Dầu đó tồn tại trong tân hồn người tín hữu, dạy họ thấu hiểu về ơn cứu rỗi. "Và anh em được có Dầu-xức, do tự Ðấng Thánh" (1Ga 2,20) "Về phần anh em, Dầu-xức anh em đã lĩnh nơi Ngài hiện lưu lại trong anh em, nên anh em không cần nhờ ai day bảo. Phải hơn, như Dầu-xức của Ngài dạy anh em về hết mọi sự và là sự thật, không phải là sự dối trá." (1Ga 2, 27). 4) Mầm giống của Người (sperma-semen) Một số tác giả đã giải thích từ ngữ "mầm giống của Thiên Chúa" chính là Thánh Thần, Ðấng thông ban sự sống trong công cuộc tạo dựng mới; một số khác trong đó có thánh Augustinô, Luther đã giải thích"mầm giống của Thiên Chúa" là Lời của Thiên Chúa. Bởi thế, từ ngữ này đồng nghĩa với "Dầu-xức" (1Ga 2, 20.27).
Mầm giống của Thiên Chúa lưu lại nơi người tín hữu là cách nói để diễn tả Lời của Thiên Chúa (1Ga 2, 14). "điều đã nghe từ thuở ban đầu" (1 Ga 2, 24), sự thật trong đời sống người kitô-hữu (2 Ga 2).
"Phàm ai sinh bởi Thiên Chúa thì không làm sự tội, vì mầm giống của Người lưu lại trong kẻ ấy." (1 Ga 3,9)
5) Chứng từ
"Ai tin vào Con Thiên Chúa thì có chứng ấy trong mình. và chứng ấy là thế này: Thiên Chúa đã ban cho ta sự sống đời đời, và sự sống ấy là ở trong Con của Người" (1Ga 5,10-11).
6) Am tường (dianoia)
Am tường diễn tả khả năng biết Thiên Chúa nghĩa là có tương quan cá nhân mật thiết với Thiên Chúa, sống hiệp thông với Người. "Am tường" đồng nghĩa với "quả tim mới", "quả tim bằng thịt" như kiểu nói của các ngôn sứ.
"Ta biết rằng: Con Thiên Chúa đã đến, và đã ban cho ta được am tường, ngõ hầu ta biết Ðấng chân that. Và ta ở trong Ðấng chân thật, trong Con của Người, Ðức Giêsu-Kitô. Ngài là Thiên Chúa chân thật, là sự sống đời đời" (1Ga 6, 20; x. Ga 5, 38; 8,37; 15,7).

B. SỰ HIỆP THÔNG VỚI THIÊN CHÚA

Nhờ Lời Thiên Chúa, chúng ta có đức tin và đời sống đức tin sâu xa đem ta vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Từ đó, sự sống sung mãn của Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta mọi chiều kích của nó.
1) Sự thông hiệp (koinonia)
Sống hiệp thông là luôn luôn đi trong sự sáng. Bóng tối không còn một dấu vết nào trong tâm hồn người sống thông hiệp với Thiên Chúa.
".ngõ hầu anh em được thông hiệp với chúng tôi! Nhưng sự thông hiệp của ta là thông hiệp với Cha và với Con của Người, Ðức Giêsu-Kitô" (1 Ga 1, 3). 2) Biết Thiên Chúa
a. Biết Thiên Chúa: giữ giói răn của Người "Và nơi điều này ta biết được là ta biết Người: là nếu ta giữ lịnh truyền của Người. Kẻ nói: Tôi đã biết Người, mà không giữ lịnh truyền của Người, thì nó là đứa nói láo." (1 Ga 2, 3-4).
b. Biết Cha và biết Ðấng có từ thuở ban đầu thì phải dứt lòng yêu chuộng thế gian
".là anh em đã biết Ðấng có từ thuở ban đầu., tôi viết cho anh em, các con còn bé, là anh em đã được biết Cha. Tôi viết cho anh em, các bậc phụ huynh, là anh em biết Ðấng có từ thuở ban đầu. Anh em đừng yêu mến thế gian, và các điều có trong thế gian." (1 Ga 2, 13-15)
c. Tội lỗi (không tin) cản trở sự biết Thiên Chúa
"Phàm ai phạm tội, thì đã chẳng thấy Người, cũng chẳng biết Người" (1Ga 3,6).
d. Lòng Mến (Agapê) là phương thế để đạt tới sự biết Thiên Chúa.
"., ta hãy yêu mến nhau, vì lòng mến phát tự Thiên Chúa và phàm ai yêu mến thì đã sinh bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai không yêu mến thì đã không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Lòng Mến" (1 Ga 4, 7-8).
e. Tấm lòng mới (=am tường) để biết Ðấng Chân Thật (1 Ga 5, 20).
3) Ở lại trong Thiên Chúa. Lưu lại trong Thiên Chúa
a. Ở lại trong Thiên Chúa (trong Cha và trong Con) ".Nếu trong anh em, lưu lại được điều anh em đã nghe từ thuở ban đầu, thì anh em cũng được lưu lại trong Con và trong Cha ( 1 Ga 2,24).
"Và ai giữ lịnh truyền của Người, thì lưu lại trong Người và Người trong kẻ ấy. Và nơi điều này ta biết là Người lưu lại trong ta: do tự Thần Khí Người đã ban cho ta" (1 Ga 3, 26).
"Kẻ nào tuyên xưng : Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa lưu lại trong kẻ ấy, và kẻ ấy trong Thiên Chúa" (1 Ga 4,15).
"Ta đã biết và đã tin vào lòng mến mà Thiên Chúa có đối với ta. Thiên Chúa là Lòng Mến và ai lưu lại trong lòng mến, thì lưu lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa lưu lại trong kẻ ấy" (1 Ga 4,16) (x. 1Ga 2,6.28; 3,6; 4,13).
b. Thiên Chúa ở lại trong chúng ta
"Nếu ta yêu mến nhau, thì Thiên Chúa lưu lại trong ta, và nơi ta, lòng mến của Người đã được thành toàn (1 Ga 4, 12).
4) Có Thiên Chúa. Có sự sống
"Ai có Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Các điều này, tôi đã viết cho anh em để anh em biết là anh em có sự sống đời đời, anh em là những kẻ tin vào Danh Con Thiên Chúa" (1Ga 5, 12-12; x. 1Ga 2,23; 3,15).
5) Con cái Thiên Chúa
a. Ðược sinh ra bởi Thiên Chúa (1Ga 2,29; 3,9; 4,7; 5,1.4.18)
b. Là con cái Thiên Chúa (1 Ga 3,1.2.10)

C. GIAO ƯƠC MỚI, LUẬT SỐNG CỦA NGƯỜI KITÔ-HỮU

1) Ðã được tinh luyện và khả năng không phạm tội
Sự tinh luyện (tha tội) là kết quả của Lễ Tế hy sinh đền tội mà Ðức Giêsu đã thực hiện:
"Máu của Ðức Giêsu, Con của Người, tẩy sạch ta khỏi mọi tội lỗi" (1 Ga 1,7). "Nếu ta xưng thú tội lỗi ta, thì Người trung tín và công chính đủ để tha thứ tội lõi cho ta và tẩy sạch ta khỏi mọi điều bất chính" (1 Ga 1,9). "Và Ngài là hy sinh đền tạ các tội lỗi ta, không những tội lỗi của ta mà thôi, mà của tất cả thế gian nữa" (1Ga 2,2). "Nơi điều này mà thực là lòng mến: là không phải vì ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng là chính Người đã yêu mến ta và sai Con của Người đến làm hy sinh đền tạ tội lỗi ta" (1Ga 4,10).
Hồng ân cao quí đó, người kitô-hữu lãnh nhận nhờ nội tâm hóa Lời của Thiên Chúa, nhờ đời sống đức tin.
a. Chiến thắng tội lỗi, Kẻ Dữ, thế gian (1Ga 2, 10.14; 4,4;5,4-xt. Ga 8,32;15,3)
b. Khả năng không phạm tội của người kitô-hữu (1Ga 3,6.9;5,18)

2) Tuân giữ giới luật của Thiên Chúa, cách riêng giới luật của đức ái. a. Sự thật trong chúng ta.
Lòng mến Thiên Chúa trong chúng ta (1 Ga 2, 4-5)
b. Yêu mến bằng việc làm, yêu mến trong sự thãt (1 Ga 3, 16-18)
c. Yêu mến nhờ sự thật lưu lại trong chúng ta (2 Ga 1,2)
d. Hãy cộng tác với sự thật trong đức ái (3 Ga 8)

KẾT LUẬN

Toàn bộ đời sống của người kitô-hữu được thánh Gioan trình bày dựa theo sơ đồ của Giao Ước Mới. Như vậy, Giao Ước Mới chính là luật sống của người kitô hữu.
 
Gm. Giuse Võ Ðức Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay24,091
  • Tháng hiện tại326,222
  • Tổng lượt truy cập46,687,826

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây