Vui học Thánh Kinh Lễ Lá, Thứ Năm và Thứ Sáu Tuần Thánh năm B

Thứ tư - 24/03/2021 04:43  111

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ LÁ NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 14,1-15, 47

23 Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống.24 Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì.25 Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba.26 Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua người Do-thái".27 Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. (28 Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.)

29 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được,30 có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi! "31 Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình.32 Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.

33 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín.34 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni! " Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? "35 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a."36 Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không."37 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.38 Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.39 Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."

 

23 They gave him wine drugged with myrrh, but he did not take it.

24 Then they crucified him and divided his garments by casting lots for them to see what each should take.

25 It was nine o'clock in the morning when they crucified him.

26 The inscription of the charge against him read, "The King of the Jews.

27 With him they crucified two revolutionaries, one on his right and one on his left.

28 ) 29 Those passing by reviled him, shaking their heads and saying, "Aha! You who would destroy the temple and rebuild it in three days,30 save yourself by coming down from the cross."

31 Likewise the chief priests, with the scribes, mocked him among themselves and said, "He saved others; he cannot save himself.

32 Let the Messiah, the King of Israel, come down now from the cross that we may see and believe." Those who were crucified with him also kept abusing him.

33 At noon darkness came over the whole land until three in the afternoon.

34 And at three o'clock Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lema sabachthani?" which is translated, "My God, my God, why have you forsaken me?"

35 Some of the bystanders who heard it said, "Look, he is calling Elijah."

36 One of them ran, soaked a sponge with wine, put it on a reed, and gave it to him to drink, saying, "Wait, let us see if Elijah comes to take him down."

37 Jesus gave a loud cry and breathed his last.

38 The veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom.

39  When the centurion who stood facing him saw how he breathed his last he said, "Truly this man was the Son of God!"

 

I. HÌNH TÔ MÀU

f

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 15,37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, Người bảo các ông: “Đây là máu thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì ai? (Mc 14,23-24)
a. Vì muôn người.
b. Các con.
c. Các người Do thái.
d. Các người công chính.

 

02. Đây là những môn đệ ở với Đức Giêsu tại vườn Giệtsêmani? (Mc 14,33)
a.  Ông Phêrô.
b. Ông Giacôbê.
c. Ông Gioan.
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Ông là vua do thái sao”? (Mc 15,2)
a. Ông Philatô.
b. Vua Hêrôđê.
c. Thượng tế Caipha.
d. Thượng tế Khanan.

 

04. Khi Đức Giêsu tắt thở, tại Đền thờ Giêrusalem đã xảy ra điều gì? (Mc 15,38)
a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.
b. Lửa cháy trong nơi Cực thánh.
c. Mọi lễ vật đều bị thiêu hủy.
d. Nền Đền thờ bị rẽ làm đôi.

 

05. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chết, ai đã nói: “Qủa thật, người này là con Thiên Chúa”? (Mc 15,39)
a. Viên đại đội trưởng.
b. Mẹ Maria.
c. Ông Philatô.
d. Ông Nicôđêmô.

 

III.Ô CHỮ

f

Những gợi ý

 

01. Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)

 

02. Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)

 

03. Vị tông đồ đã đến gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu cho họ tên là gì? (Mc 14,10)

 

04. Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)

 

05. Khi Chúa Giêsu tắt thở, bức màn trướng ở đâu bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới? (Mc 15,38)

 

06. Người đã chết trên cây thập giá. (Mc 15,37)

 

07. Ông Simôn, người vác đõ thập giá của Đức Giêsu quê ở đâu?  (Mc 15,21)

 

08. Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1)

 

09. Người đã xin lãnh thi hài Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,46)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."

Tin Mừng thánh Máccô 15,39

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ LÁ NĂM B
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chúa Giêsu Chết Trên Thập Giá.

* Tin Mừng thánh Mc 15,37 
37 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.

 

II.  TRẮC NGHIỆM

01. a. Vì muôn người (Mc 14,23-24)
02. d. Cả a, b và c đúng (Mc 14,33)
03. a. Ông Philatô (Mc 15,2)
04. a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới (Mc 15,38)
05. a. Viên đại đội trưởng (Mc 15,39)

 

III. Ô CHỮ

01.  Bêtania (Mc 14,3)
02. Phêrô (Mc 14,66-72)
03. Giuđa (Mc 14,10)
04. Gôngôtha (Mc 15,22)
05. Đền Thờ (Mc 15,38)
06. Đức Giêsu (Mc 15,37)
07. Kyrênê (Mc 15,21)
08. Philatô (Mc 15,1)
09. Giôxếp (Mc 15,46)

 

Hàng dọc : Thương Khó

 

VUI HỌC THÁNH KINH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH B

Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15

Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy."9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! "11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch."


12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.16

 

1  Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world and he loved them to the end.


2 The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So, during supper,3 fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God,4 he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist.


5 Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist.


6 He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?"


7 Jesus answered and said to him, "What I am doing, you do not understand now, but you will understand later."


8 Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me."


9 Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and head as well."


10 Jesus said to him, "Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over; so you are clean, but not all."


11 For he knew who would betray him; for this reason, he said, "Not all of you are clean."


12 So when he had washed their feet (and) put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you?13 You call me 'teacher' and 'master,' and rightly so, for indeed I am.


14 If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet.


15 I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

t

 

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 * Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 13,5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 01. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết điều gì sắp xảy đến? (Ga 13,1)

a. Giờ của Người đã đến.

b. Giờ Người phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.

c. Giờ của ngày chung thẩm.

d. Chỉ a và b đúng.

 02. Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)

a. Các thượng tế.

b. Các tông đồ.

c. Ma quỷ.

d. Người Do thái.

 

03. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 13,5)

a. Làm phép lạ bánh hóa ra nhiều.

b. Rửa chân cho các môn đệ.

c. Nói với các môn đệ về sự phục sinh của Người.

d. Loan báo ngày chung thẩm đã đến.

 

04. Đức Giêsu rửa chân cho ai đầu tiên? (Ga 13,6)

a. Ông Giuđa.

b. Ông Tôma.

c. Ông Gioan.

d. Ông Phêrô.

05. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 13,15)

a. Nêu gương cho anh em.

b. Dạy anh em biết xót thương con người.

c. Báo cho anh em biết thầy sắp phải chết.

d. Cả a, b và c đúng.

 

III. Ô CHỮ 

 vhtk

f

 vhtk

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu rửa chân cho ai đầu tiên? (Ga 13,6)

 

02. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5)

 

03. Ai có ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)

 

04. Giuđa có ý định nộp ai? (Ga 13,2)

 

05. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)

 

06. Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ ngài phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)

 

07. Đức Giêsu biết ngài sắp về cùng ai? (Ga 13, 3)

 

08. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông? (Ga 13,15)

 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Thầy đã nêu gương cho anh em,

 để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

 Tin Mừng thánh Gioan 13,15

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH B

Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

*Chủ đề :

Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ

 

* Tin Mừng thánh Gioan 13,5 :

Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu,

 bắt đầu rửa chân cho các môn đệ

và lấy khăn thắt lưng mà lau.

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. d. Chỉ a và b đúng (Ga 13,1)

02. c. Ma quỷ (Ga 13,2)

03. b. Rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,5)

04. d. Ông Phêrô (Ga 13,6)

05. a. Nêu gương cho anh em (Ga 13,15)

 

III. Ô CHỮ 

 

01. Simon Phêrô (Ga 13,6)

02. Đức Giêsu (Ga 13,5)

03Giuđa (Ga 13,2)

04. Đức Giêsu (Ga 13,2)

05. Rửa chân (Ga 13,5)

06. Vượt Qua (Ga 13,1)

07. Thiên Chúa (Ga 13,3)

08. Nêu gương (Ga 13,15)

 

Hàng dọc : Nêu gương

 

VUI HỌC THÁNH KINH

THỨ SÁU TUẦN THÁNH B

Tin Mừng thánh Gioan 18,28-19,16

Đức Giê-su bị điệu ra trước tổng trấn Phi-la-tô

28 Vậy, người Do-thái điệu Đức Giê-su từ nhà ông Cai-pha đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được.29 Vì thế, tổng trấn Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và hỏi: "Các người tố cáo ông này về tội gì? "30 Họ đáp: "Nếu ông này không làm điều ác, thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan."31 Ông Phi-la-tô bảo họ: "Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người." Người Do-thái đáp: "Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả."32 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói, khi ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.


33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không? "34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? "35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? "36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."38 Ông Phi-la-tô nói với Người: "Sự thật là gì? "

39 Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ Vượt Qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do-thái cho các người không? "40 Họ lại la lên rằng: "Đừng tha nó, nhưng xin tha Ba-ra-ba! " Mà Ba-ra-ba là một tên cướp.

1 Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn Người.2 Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ.3 Họ đến gần và nói: "Kính chào Vua dân Do-thái! ", rồi vả vào mặt Người.


4 Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: "Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy."5 Vậy, Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: "Đây là người! "6 Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: "Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá! " Ông Phi-la-tô bảo họ: "Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy."7 Người Do-thái đáp lại: "Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa."

8 Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa.9 Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-su: "Ông từ đâu mà đến? " Nhưng Đức Giê-su không trả lời.10 Ông Phi-la-tô mới nói với Người: "Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? "11 Đức Giê-su đáp lại: "Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn."
 

12 Từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha Người. Nhưng dân Do-thái kêu lên rằng: "Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xê-da. Ai xưng mình là vua, thì chống lại Xê-da."13 Khi nghe thấy thế, ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là Gáp-ba-tha.14 Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: "Đây là vua các người! "15 Họ liền hô lớn: "Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá! " Ông Phi-la-tô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? " Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da."16 Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá.


28 Then they brought Jesus from Caiaphas to the praetorium.  It was morning. And they themselves did not enter the praetorium, in order not to be defiled so that they could eat the Passover.

29 So Pilate came out to them and said, "What charge do you bring (against) this man?"

30 They answered and said to him, "If he were not a criminal, we would not have handed him over to you."

31 At this, Pilate said to them, "Take him yourselves, and judge him according to your law." The Jews answered him, "We do not have the right to execute anyone," 32  in order that the word of Jesus might be fulfilled that he said indicating the kind of death he would die.

33 So Pilate went back into the praetorium and summoned Jesus and said to him, "Are you the King of the Jews?"

34 Jesus answered, "Do you say this on your own or have others told you about me?"

35 Pilate answered, "I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests handed you over to me. What have you done?"

36 Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants (would) be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here."

37 So Pilate said to him, "Then you are a king?" Jesus answered, "You say I am a king.  For this I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice."

38 Pilate said to him, "What is truth?" When he had said this, he again went out to the Jews and said to them, "I find no guilt in him.

39 But you have a custom that I release one prisoner to you at Passover. Do you want me to release to you the King of the Jews?"

40 They cried out again, "Not this one but Barabbas!"  Now Barabbas was a revolutionary.

1 Then Pilate took Jesus and had him scourged.

2 And the soldiers wove a crown out of thorns and placed it on his head, and clothed him in a purple cloak,3 and they came to him and said, "Hail, King of the Jews!" And they struck him repeatedly.


4 Once more Pilate went out and said to them, "Look, I am bringing him out to you, so that you may know that I find no guilt in him."

5 So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple cloak. And he said to them, "Behold, the man!"


6 When the chief priests and the guards saw him they cried out, "Crucify him, crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him. I find no guilt in him."

7  The Jews answered, "We have a law, and according to that law he ought to die, because he made himself the Son of God."


8 Now when Pilate heard this statement, he became even more afraid,9 and went back into the praetorium and said to Jesus, "Where are you from?" Jesus did not answer him.

10 So Pilate said to him, "Do you not speak to me? Do you not know that I have power to release you and I have power to crucify you?"

11 Jesus answered (him), "You would have no power over me if it had not been given to you from above. For this reason the one who handed me over to you has the greater sin."

12 Consequently, Pilate tried to release him; but the Jews cried out, "If you release him, you are not a Friend of Caesar. Everyone who makes himself a king opposes Caesar."

13 When Pilate heard these words he brought Jesus out and seated him on the judge's bench in the place called Stone Pavement, in Hebrew, Gabbatha.

14 It was preparation day for Passover, and it was about noon.  And he said to the Jews, "Behold, your king!"

15 They cried out, "Take him away, take him away! Crucify him!" Pilate said to them, "Shall I crucify your king?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar."

16 Then he handed him over to them to be crucified.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

r

 

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 19,5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Tổng trấn xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Ga 18,29)

a. Tổng trấn Quirinio.

b. Tổng trấn Philatô.

c. Tổng trấn Phêlích.

d. Tổng trấn Phéttô.

 

02. Đây là câu ông Philatô nói với Đức Giêsu: (Ga 18,33)

a. Ông là vua Do thái.

b. Ông có phải là vua dân Do thái không?

c. Ông là Đấng cứu thế.

d. Ông là Vua Ítraen.

 

03. Ai đã nộp Đức Giêsu cho quan tổng trấn Philatô? (Ga 18,35)

a. Các thượng tế.

b. Dân Do thái.

c. Các ngoại kiều.

d. Chỉ a và b đúng.

 

04. Khi nghe Đức Giêsu nói: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi? Ông Philatô nói gì với Ngài? (Ga 18,38)

a. Sự thật là gì?

b. Người nói gì tôi không hiểu.

c. Ông thật là con Thiên Chúa.

d. Ông là ai mà sao lại nói vậy?

 

05. Trước những cáo buộc của người Do thái, ông Philatô có những ý nghĩ gì về Đức Giêsu? (Ga 19,4)

a. Không tìm thấy lý do nào để kết tội Đức Giêsu.

b. Ông đúng là quân phản đạo.

c. Ông đáng bị xử tử.

d. Cả a, b và c đúng.

 

III. Ô CHỮ 

 

f

Những gợi ý

 

01. Ông Philatô đã xét xử ai? (Ga 18,28-38)

 

02. Đức Giêsu nói ai đứng về điều gì thì nghe tiếng tôi? (Ga 18,37)

 

03. Ông Philatô hỏi Đức Giêsu là ai? (Ga 18,37)

 

04. Những người này đã nộp Đức Giêsu cho tổng trấn Philatô. (Ga 18,35)

 

05. Tổng trấn xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Ga 18,29)

 

06. Ông Philatô không tìm ra được điều gì để kết tội Đức Giêsu? (Ga 19,6)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này:

làm chứng cho sự thật.

Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

Tin Mừng thánh Gioan 18,37

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

THỨ SÁU TUẦN THÁNH NĂM B

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

*Chủ đề :

Ông Philatô giới thiệu Đức Giêsu

 

Tin Mừng thánh Gioan 19,5 :

Ông Philatô nói với họ: "Đây là người! "

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. b. Tổng trấn Philatô (Ga 18,29)

02. b. Ông có phải là vua dân Do thái không? (Ga 18,33)

03. d. Chỉ a và b đúng (Ga 18,35)

04. a. Sự thật là gì? (Ga 18,38)

05. a. Không tìm thấy lý do nào để kết tội Đức Giêsu (Ga 19,4)

 

III. Ô CHỮ 

01. Đức Giêsu (Ga 18,28-38)

02. Sự thật (Ga 18,37)

03. Vua (Ga 18,37)

04. Thượng tế (Ga 18,35)

05. Philatô (Ga 18,29)

06. Lý do (Ga 19,4)

 

Hàng dọc : Chân lý

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay15,804
  • Tháng hiện tại416,641
  • Tổng lượt truy cập21,906,569

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây