Vui học Thánh Kinh Tết Nguyên Đán

Thứ hai - 08/02/2021 21:58  154
VUI HỌC THÁNH KINH  TẾT NGUYÊN ĐÁN
 
+++++++++++++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Lễ Tất Niên
 
Tin mừng Lc 1,39-55
 
Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét
 
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."


Bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat)
 
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 
I. HÌNH TÔ MÀU

 t
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Lc 1,46a-47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,40)
a. Bà Gioanna.
b. Bà Êlisabét.
c. Ông Giaia.
d. Chị em Maria và Mácta.

 
02. Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)
a. Lêvi.
b. Simêon.
c. Giuđa.
d. Dan.

 
03. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó là lời của ai? (Lc 1, 42)
a. Sứ thần Gáprien.
b. Ông Dacaria.
c. Bà Êlisabét.
d. Ông Giuse.

 
04. Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì? (Lc 1, 43)
a. Người phụ nữ được yêu quý.
b. Thân mẫu Chúa tôi.
c. Người được yêu quý.
d. Mẹ của muôn người.

 
05. Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã làm gì? (Lc 3,45)
a. Phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa.
b. Tuân phục thánh ý Thiên Chúa.
c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói.
d. Cả a, b và c đúng.

 
III. Ô CHỮ
t
Những gợi ý
 
01. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì ? (Lc 1,41)
 
02. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét ? (Lc 1,39) 
 
03. “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng ... ... ... những ai kính sợ Người”. (Lc 1,50)
 
04. “Chúa độ trì ... ... ... tôi tớ của Người”. (Lc 1,54)
 
05. Đức Maria vào nhà ai và chào hỏi bà Êlisabét ? (Lc 1,40)
 
06. Đức Maria nói : linh hồn tôi ngợi khen ai ? (Lc 1,46)
 
07. Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi tộc nào?
 (Lc 1,39) 

 
08. Đức Maria đi thăm ai ? (Lc 1,40) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ? 
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
Tin mừng thánh Lc 1,45a-47
 
++++++++++++++++++++
Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Lễ Tất Niên
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Lễ tạ ơn

* Câu Tin mừng thánh Lc 1,46a-47
 
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”


II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Bà Êlisabét. (Lc 1,40)
02. c. Giuđa. (Lc 1,39)
03. c. Bà Êlisabét. (Lc 1, 42)
04. b. Thân mẫu Chúa tôi. (Lc 1, 43)
05. c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói. (Lc 3,45)
 
III. Ô CHỮ
 
01. Thánh Thần (Lc 1,41)
02. Bà Maria (Lc 1,39)
03. Thương xót (Lc 1,50)
04. Ítraen (Lc 1,54)
05. Dacaria (Lc 1,40)
06. Đức Chúa (Lc 1,46)
07. Giuđa (Lc 1,39) 
08. Êlisabét (Lc 1,40)
 
Hàng dọc :  Tạ Ơn Chúa
 
Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Lễ Giao Thừa
 
Tin mừng Mt 5,1-10
 
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
f
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”? (Mt 5,1) 
a. Đức Giêsu.
b. Thánh Gioan Tẩy giả.
c. Ông Môsê.
d. Thánh Matthêu.

 
02. Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật” tại đâu? (Mt 5,1) 
a. Bên bờ giếng Giacóp.
b. Trong Đền thờ Giêrusalem.
c. Trên núi.
d. Trong Hội đường Nadarét.

 
03. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được … … … làm gia nghiệp.” (Mt 5,4) 
a. Nước Trời.
b. Đất Hứa.
c. Thiên Đàng.
d. Hạnh phúc.

 
04. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa … … … .” (Mt 5,7)  
a. Ủi an.
b. Cứu độ.
c. Chúc phúc.
d. Xót thương.

 
05. “10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì ... ... ... là của họ..” (Mt 5,10) 
a. Nước Trời.
b. Thiên Chúa.
c. Đất Hứa.
d. Hạnh phúc.

 
III. Ô CHỮ
t
Những gợi ý 
 
01. ‘Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều gì làm gia nghiệp ?’ (Mt 5,4)
 
02. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì điều gì là của họ? (Mt 5,10) 

03. Người đã dạy dân chúng Tám Mối Phúc là ai ? (Mt 5,1) 
 
04. Những ai xây dựng điều gì được gọi là con Thiên Chúa? (Mt 5,9) 
 
05. Những người có tâm hồn trong sạch thì họ sẽ được nhìn thấy ai? (Mt 5,8) 
 
06. Ai có tâm hồn nghèo khó thì họ sẽ được gì ? (Mt 5,3) 
 
07. Hai từ khởi đầu của tám mối phúc là gì ? (Mt 5,1–10) 
 
08. Những ai sẽ được Thiên Chúa ủi an ? (Mt 5,5)


09. ‘Phúc thay ai có điều gì nghèo khó, vì Nước Trời là của họ ?’ (Mt 5,3) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”

Tin mừng thánh Mátthêu 5,7
 
+++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Lễ Giao Thừa
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh lễ tri ân
 
* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.


II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Đức Giêsu (Mt 5,1) 
02. c. Trên núi (Mt 5,1)
03. b. Đất Hứa (Mt 5,4)
04. d. Xót thương (Mt 5,7)
05. a. Nước Trời (Mt 5,10)


 
III. Ô CHỮ
 
01. Đất hứa (Mt 5,4)
02. Nước Trời (Mt 5,10)
03. Đức Giêsu (Mt 5,1)
04. Hòa bình (Mt 5,9)
05. Thiên Chúa (Mt 5,8)
06. Nước Trời (Mt 5,3)
07. Phúc thay (Mt 5,1 –10)
08. Sầu khổ (Mt 5,5)
09. Tâm hồn (Mt 5,3)

 
Hàng dọc : Tri ân Chúa
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu A 
 
Tin mừng Mt 6,25-34
 
25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
f
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,34a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Vua nào dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ? (Mt 6,33)
a. Vua Salômon.
b. Vua Đavít.
c. Vua Salem.
d. Vua Hêrôđê.

 
02. Đức Giêsu nói trước hết hãy tìm kiếm điều gì ? (Mt 6,33)
a. Sự tha thứ của Thiên Chúa .
b. Sự thật và sự công chính.
c. Nước Trời.
d. Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.

 
03. Đức Giêsu nói: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào … … .. .” (Mt 6,34)
a. Có niềm vui của ngày ấy.
b. Có cái khổ của ngày ấy.
c. Có nỗi bận tâm của ngày ấy.
d. Có sự lo lắng của ngày ấy.

 
04. Mạng sống chẳng trọng hơn điều gì, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (Mt 6,25)
a. Của ăn.
b. Danh dự.
c. Áo mặc.
d. Tiền của.

 
05. Ai đã mặc đẹp cho hoa ? (Mt 6,30)
a. Đức Giêsu.
b. Con người.
c. Trái đất.
d. Thiên Chúa.

 
III. Ô CHỮ

g
Những gợi ý
 
01. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài điều gì thêm được dù chỉ một gang tay? (Mt 6,27)
 
02. Ăn gì, uống gì, mặc gì là điều ai hay tìm kiếm? (Mt 6,31-32)  
 
03. Ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa thế nào, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy ? (Mt 6,29)
 
04. Con gì không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng ? (Mt 6,26)  
 
05. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và điều gì của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho ? (Mt 6,33)  
 
06. Đức Giêsu đã nhắc tới hoa gì trong trình thuật này ? (Mt 5,29)  
 
07. Đức Giêsu ví vua nào dù vinh hoa tột bậc vẫn không mặc đẹp bằng bông hoa ấy ? (Mt 6,29)  
 
08. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và điều gì chẳng trọng hơn áo mặc sao? (Mt 6,25)  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Anh em đừng lo lắng về ngày mai:
 ngày mai, cứ để ngày mai lo.”
Thánh Mátthêu 6,34a
 
 
+++++++++++++++++++++

Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu A 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Gia đình sum vầy
 
* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,34a


Anh em đừng lo lắng về ngày mai:
ngày mai, cứ để ngày mai lo.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Vua Salômon (Mt 6,33).
02. d. Nước Thiên Chúa  và đức công chính của Người (Mt 6,33).
03. b. Có cái khổ của ngày ấy (Mt 6,34).
04. Của ăn (Mt 6,25)
05. d. Thiên Chúa  (Mt 6,30).

 
III. Ô CHỮ
 
01. Đời mình (Mt 6,27)
02. Dân ngoại (Mt 6,31-32)
03. Tột bậc (Mt 6,29)
04. Chim trời (Mt 6,26)
05. Đức công chính (Mt 6,33)
06. Hoa huệ (Mt 5,29)
07. Salômon (Mt 6,29)
08. Thân thể (Mt 6,25)  
 
Hàng dọc : Ơn Bình An
 
 Nguyễn Thái Hùng 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu B 
 
 
Tin mừng Mt 5,43-48
 
43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
g
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Đây là giáo huấn của ai ?(Mt 5,43)
a. Đức Giêsu.
b. Ông Môsê.
c. Thánh Gioan.
d. Thánh Phaolô.

 
02. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những ai cũng chẳng làm như thế sao? (Mt 5,46)
a. Người thu thuế.
b. Người tội lỗi.
c. Cô gái điếm.
d. Dân ngoại.

 
03. Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy hãy yêu thương, như vậy anh em mới được trở nên … … . (Mt 5,45)
a. Con cái Nước Trời.
b. Con cái sự sáng.
c. Sáng chói trước mặt thế gian.
d. Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.

 
04. Đức Giêsu nói : “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì … … … ” (Mt 5,46)
a. Được ích gì.
b. Anh em nào có công chi.
c. Cũng giống như mọi người dân ngoại.
d. Như mọi người mà thôi.

 
05. Đức Giêsu kêu gọi hãy hoàn thiện như ai ? (Mt 5,48)
a. Như Thầy.
b. Như Đức Maria.
c. Như con cái của sự sáng.
d. Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 
III. Ô CHỮ
t
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu bảo hãy yêu ai và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em ? (Mt 5,44)
 
02. Đức Giêsu kêu gọi anh em trở nên điều gì như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện ? (Mt 5,48) 
 
03. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: … … … đồng loại và hãy ghét kẻ thù.” (Mt 5,43) 
 
04. Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên người công chính cũng như những ai ? (Mt 5,45) 
 
05. Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu và những ai ? (Mt 5,45) 
 
06. Đức Giêsu bảo hãy yêu kẻ thù và làm gì cho những kẻ ngược đãi anh em ? (Mt 5,44)
 
07. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người nào cũng chẳng làm như thế sao ? (Mt 5,46)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, 
như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
Tin mừng thánh Mátthêu 5,48
 
+++++++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu B 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Gia đình yêu thương

* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,48


Vậy anh em hãy nên hoàn thiện,
như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Đức Giêsu (Mt 5,43).
02. a. Người thu thuế (Mt 5,46)
03. d. Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,45).
04. b. Anh em nào có công chi (Mt 5,46).
05. d. Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5,48).

 
III. Ô CHỮ
 
01. Kẻ thù (Mt 5,44)
02. Hoàn thiện (Mt 5,48)
03. Hãy yêu (Mt 5,43)
04. Kẻ bất chính (Mt 5,45)
05. Người tốt (Mt 5,45)
06. Cầu nguyện (Mt 5,44)
07. Thu thuế (Mt 5,46)
 
Hàng dọc : Hòa Bình
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu C 
 
Tin mừng Ga 14,23-27
 
23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
t
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


* Câu Tin mừng thánh Gioan 14,23a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
a. Đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.
b. Giữ lời Thầy.
c. Làm được những điều lạ lùng.
d. Chỉ a và c đúng.

 
02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
a. Thưởng ban Nước Trời.
b. Yêu mến.
c. Ban sự sống đời đời.
d. Gìn giữ.

 
03. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
a. Các Thiên thần
b. Các ngôn sứ
c. Thánh Thần
d. Các Tổng lãnh Thiên thần

 
04. Đấng Bảo Trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)
a. Vua Hêrôđê
b. Thượng tế Caipha
c. Chúa Cha
d. Đức Giêsu

 
05. Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 14,25)
a. Làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em.
b. Dạy anh em mọi điều.
c. Dạy anh em làm những điều lạ lùng.
d. Chỉ a và b đúng.

 
III. Ô CHỮ
 
y

Những gợi ý
 
01. Đấng Bảo Trợ là ai ? (Ga 14,26)
 
02. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu ai ban ? Ga 14,27)
 
03. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy ? (Ga 14,23)
 
04. Ai là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy ? (Ga 14,26)

05. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì Thầy ? (Ga 14,23)
 
06. Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng xao xuyến và đừng gì nữa ? (Ga 14,27)
 
07. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho các môn đệ ? (Ga 14,27)
 
08. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy ? (Ga 14,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” 
Tin mừng thánh Gioan 14,23a
 
++++++++++++++++++++++++++++


Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu C 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Gia đình tạ ơn
 
* Câu Tin mừng thánh Gioan 14,23a
 
Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
02. b. Yêu mến (Ga 14,23)
03. c. Thánh Thần (Ga 14,26)
04. c. Chúa Cha (Ga 14,26)
05. d. Chỉ a và b đúng (Ga 14,25)

 
 
III. Ô CHỮ
 
01. Thánh Thần (Ga 14,26)
02.  Thế gian (Ga 14,27)

03. Yêu mến (Ga 14,23)
04. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,26)
05. Giữ lời (Ga 14,23)
06. Sợ hãi (Ga 14, 27)
07. Bình an (Ga 14, 27)
08. Đức Giêsu (Ga 14,23)

 
Hàng dọc : Tin Tưởng
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Hai 
Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ 
 
Tin mừng Mt 15,1-6
 
1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2"Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? "3 Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.5 Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 h
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 15,4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Những ai nói : “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” (Mt 15,2)
          a. Người Pharisêu. 
          b. Các kinh sư.
          c. Người Xađốc.
          d. Chỉ có a và b đúng.
 
02. Ai đã nói : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?” (Mt 15,3)
          a. Ông Môsê.
          b. Đức Giêsu.
          c. Thánh Phaolô.
          d. Ngôn sứ Êlia.
 
03. Ai đã dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ? (Mt 15,5)
          a. Ông Môsê.
          b. Thiên Chúa.
          c. Đức Giêsu.
          d. Thánh Phaolô.
 
04. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị gì ? (Mt 15,5) 
          a. Ngồi tù.
          b. Xử tử.
          c. Chém đầu.
          d. Ném đá.
 
05. "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời của ai ? (Mt 15,5-6)
          a. Ông Môsê.
          b. Thiên Chúa.
          c. Đức Giêsu.
          d. Thánh Phaolô.
 
II. Ô CHỮ
 y 
 
Nhưng gợi ý
 
01. Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều gì của Thiên Chúa? (Mt 15,3)
 
02. Những người Pharisêu và mấy kinh sư từ đâu đến gặp Đức Giêsu ? (Mt 15,1)
 
03. Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà làm gì với lời Thiên Chúa ? (Mt 15,6)
 
04. Ai đã dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ? (Mt 15,5) 
 
05. Ai đã nói : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?” (Mt 15,3) 
 
06. "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời của ai ? (Mt 15,5-6)
 
07. Ai đối với cha mẹ thế nào thì phải bị xử tử ? (Mt 15,4)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ? 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
Thiên Chúa dạy : 
Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, 
thì phải bị xử tử”.
Tin mừng thánh Mátthêu 15,4
+++++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Hai 
Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Hiếu thảo
 *  Câu Tin mừng thánh Mátthêu 15,4

Thiên Chúa dạy: 
Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, 
thì phải bị xử tử.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Chỉ có a và b đúng (Mt 15,2)
02. b. Đức Giêsu (Mt 15,3)
03. b. Thiên Chúa (Mt 15,5)
04. b. Xử tử (Mt 15,5) 
05. b. Thiên Chúa (Mt 15,5-6)
 
II. Ô CHỮ
 
01. Điều răn (Mt 15,3)
02. Giêrusalem (Mt 15,1)
03. Huỷ bỏ (Mt 15,6)
04. Thiên Chúa (Mt 15,5)
05. Đức Giêsu (Mt 15,3) 
06. Thiên Chúa (Mt 15,5-6)
07. Nguyền rủa (Mt 15,4)
 
Hàng dọc : Đạo Hiếu
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Ba : Thánh hóa công ăn việc làm
 
Tin mừng Mt 25,14-30
 
Dụ ngôn những yến bạc 
 
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
u
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 25,21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao nhiêu yến bạc để sinh lợi ? (Mt 25,15)
a. 2 yến.
b. 3 yến.
c. 5 yến.
d. 7 yến.
 
02. Người lãnh được bao nhiêu yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ ? (Mt 25,18)
a. 1 yến.
b. 2 yến.
c. 3 yến.
d. 5 yến.
 
03. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là gì ?(Mt 25,21)
a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành.
b. Đầy tớ khôn ngoan và chịu khó.
c. Đầy tớ biếng nhác và tồi tệ.
d. Đầy tớ tốt lành.
 
04. Yến bạc của người đầy tớ tồi tệ và biếng nhác được đưa cho ai ? (Mt 25,28)
a. Cho người đã có 10 yến.
b. Cho người đã có 7 yến.
c. Cho người đã có 2 yến.
d. Cho người đã có 1 yến.
 
05. Số phận của tên đầy tớ vô dụng sẽ như thế nào ? (Mt 25,30)
a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài.
b. Sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
c. Sẽ phải lửa thiêu đời đời.
d. Chỉ a và b đúng.
 
III.  Ô CHỮ

h
Những gợi ý
 
01. Nơi người đầy tớ vô dụng sẽ bị quăng ra bên ngoài là gì ? (Mt 25,30) 
 
02. Đây là từ khen ngợi của chủ với người đầy tớ lãnh nhận 5 yến bạc. (Mt 25,21) 
 
03. Chủ mời gọi những đầy tớ tài giỏi và trung thành hãy vào hưởng điều gì của chủ anh ? (Mt 25,21)
 
04. Đáng lý số tiền của chủ sẽ được gởi vào nơi nào để sinh lợi ? (Mt 25,27) 
 
05. Người lãnh nhận 1 yến đã làm gì với số bạc của chủ? (Mt 25,25) 
 
06. Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là đầy tớ thế nào? (Mt 25,6) 
 
07. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là gì? (Mt 25,21) 
 
08. Người đầy tớ lãnh nhận 5 yến đã làm gì mà sinh lợi? (Mt 25,16) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! 
Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”
Tin mừng thánh Mátthêu 25,21
 
++++++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Ba : Thánh hóa công ăn việc làm
I. HÌNH TÔ MÀU
 

 
* Chủ đề 
Lao động
* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 25,21
 
Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! 
Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. 
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. 5 yến (Mt 25,15)
02. a. 1 yến (Mt 25,18)
03. a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành (Mt 25,21)
04. a. Cho người đã có 10 yến (Mt 25,28)
05. a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài (Mt 25,30)
 
 
III.  Ô CHỮ
 
01. Tối tăm (Mt 25,30)
02. Trung thành (Mt 25,21)
03. Niềm vui (Mt 25,21)
04. Ngân hàng (Mt 25,27)
05. Chôn giấu (Mt 25,25)
06. Tồi tệ (Mt 25,26)
07. Tài giỏi (Mt 25,21)
08. Buôn bán (Mt 25,16)
 
Hàng dọc : Trung Tín
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
https://thanhlinh.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay26,434
  • Tháng hiện tại486,317
  • Tổng lượt truy cập22,514,740

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây