Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN C. Kính trọng thể các Thánh tử đạo VN

Thứ hai - 07/11/2022 22:21  450

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN C
Tin Mừng thánh Luca 21,5-19

Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem. Nhập đề (Mt 24:1-3; Mc 13: 1-4)
5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? "

Những điềm báo trước (Mt 24: 4-13; Mc 13: 5-13 )
8 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
 

5  While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, he said,6 "All that you see here--the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down."

7 Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?"

8 He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and 'The time has come.'  Do not follow them!9 When you hear of wars and insurrections, do not be terrified; for such things must happen first, but it will not immediately be the end."

10 Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom.

11 There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place; and awesome sights and mighty signs will come from the sky.

12 "Before all this happens, 4 however, they will seize and persecute you, they will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name.

13 It will lead to your giving testimony.

14 Remember, you are not to prepare your defense beforehand,15 for I myself shall give you a wisdom in speaking 5 that all your adversaries will be powerless to resist or refute.

16 You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death.

17 You will be hated by all because of my name,18 but not a hair on your head will be destroyed.

19 By your perseverance you will secure your lives.
 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 21,9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01.Về Đền thờ Giêrusalem, Đức Giêsu nói gì? (Lc 21,6)
a. Sẽ có ngày bị tàn phá hết.
b. Không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.
c. Mọi việc phụng tự sẽ được cử hành tại đây.
d. Chỉ a và b đúng.

 

02. Những điềm báo trước những ngày sau hết là gì? (Lc 21,8-9)
a. Nhiều người mạo danh thầy.
b. Chiến tranh.
c. Loạn lạc.
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Đây là những điều báo trước ngày sau hết: (Lc 21,11)
a. Ôn dịch và đói kém.
b. Những trận động đất lớn.
c. Những hiện tượng kinh khủng.
d. Cả a, b và c đúng.

 

04. Trong những ngày sau hết, anh em sẽ bị gì? (Lc 21,12)
a. Ngược đãi.
b. Bỏ tù.
c. Bị điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền.
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Khi bị ngược đãi, bắt bớ, … đó là cơ hội để anh em làm gì? (Lc 21,13)
a. Làm chứng cho đức tin.
b. Chứng tỏ là môn đệ Thầy.
c. Làm chứng cho Thầy.
d. Tỏ mình can đảm.

 

 

III. Ô CHỮ 

vhtk

 

Những gợi ý

01. Một điềm báo trước ngày chung cuộc. (Lc 21,11)

02. Điều anh em sẽ bị trong những ngày sau hết. (Lc 21,8)

03. Nơi này sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào? (Lc 21,5)

04. Ai cảnh báo các môn đệ coi chừng kẻo bị lường gạt? (Lc 21,8)

05. Anh em sẽ bị điệu đến trước mặt ai? (Lc 21,12)

06. Khi bị bắt bớ, ngược đãi, … đó là cơ hội anh em làm gì cho Thầy? (Lc 21,13)

07. Cứ kiên trì anh em mới giữ được điều gì của mình? (Lc 21,19)

08. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Lc 21,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Có kiên trì,

anh em mới giữ được mạng sống mình."

Tin Mừng thánh Luca 21,9

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 33 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề  
Những điềm báo trước

* Câu TM thánh Luca 21,9  

"Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".
 

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ a và b đúng (Lc 21,6)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,8-9)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,11)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,12)
05. c. Làm chứng cho Thầy (Lc 21,13)

 

III. Ô CHỮ

01. Động đất lớn (Lc 21,11)
02. Ngược đãi (Lc 21,8)
03. Đền thờ (Lc 21,5)
04. Đức Giêsu (Lc 21,8)
05. Vua chúa (Lc 21,12)
06. Làm chứng (Lc 21,13)
07. Mạng sống (Lc 21,19)
08. Thù ghét (Lc 21,17)

 

Hàng dọc : Đứng vững

 

VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Tin Mừng: Gioan 17,11b-19

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.


I. HÌNH TÔ MÀU

 


vhtk
 

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Hướng dẫn
c. Gìn giữ
d. Chúc phúc

 

a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Canh giữ
c. Cầu nguyện
d. Ban nhiều dấu lạ

 

a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha
b. Giáo Hội
c. Các Ngôn sứ
d. Ông Môsê

 

a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian
b. Vua chúa
c. Ma quỷ
d. Cả a, b và c đúng

 

a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ
b. Đe dọa ma quỷ
c. Xua trừ ác thần
d. Cầu nguyện

 

B. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 

b1. Giáo Hội Việt nam có bao nhiêu vị tử đạo được phong hiển thánh?
a. 113                                     
b. 117
c. 118                                     
d. 120

 

b2. Đức Giáo hoàng nào đã phong hiển thánh cho các vị tử đạo Việt Nam?
a. Đức Giáo hoàng Piô XII.
b. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

 

b3. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì?
a. Bà Anê Lê Thị Thành                  
b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh            
d. Anh Phanxicô

 

b4. Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam tên là gì?
a. Công Chúa Mai Hoa                            
b. Ông Đỗ Hưng Viễn
c. Bà Lê Thị Thành                         
d. Thầy Anrê Phú Yên

 

b5. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Ngoài tên là gì?
a. Bà Anê Lê Thị Thành                  
b. Thầy Anrê Phú Yên
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh            
d. Anh Phanxicô

 

b6. Các chứng nhân đức tin của Giáo Hội Việt nam được tuyên thánh vào ngày nào?
a. Ngày 01.01.1988                        
b. Ngày 19.06.1988
c. Ngày 29.06.1988                        
d. Ngày 01.11.1988

 

b7. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước?
a. ĐGH Alexandro VII                   
b. ĐGH Gioan XXIII
c. ĐGH Piô XII                               
d. ĐGH Gioan Phalô II

 

b8. Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng – Tử – Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.
a. Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
b. Lm  Giuse MARCHAND DU
c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH
d. Lm Philipphê PHAN VĂN MINH


b9. Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá. Tên ngài là gì?
a. Lm Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC
b. Lm  Giuse MARCHAND DU
c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH
d. Lm Philipphê PHAN VĂN MINH

 

b10. Một người thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.
a. Giuse MARCHAND DU Lm
b. Ignatiô DELGADO Y  Gm
c. Têphanô CUENOT THỂ  Gm
d. Đaminh HENARES MINH Gm

 


III. Ô CHỮ 1


vhtk

 

Những gợi ý


01. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)


02. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Người gọi Chúa Cha thế nào? (Ga 17,11b)


03. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)
 

04. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời ở đâu? (Ga 17,12)


05. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)


06. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)


07. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)


08. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)


09. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào? (Ga 17,12)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


Ô CHỮ  2
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


vhtk

 

NHỮNG GỢI Ý

01. Một linh mục thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.


02. Là linh mục, một người con của giáo phận Vĩnh Long được vinh dự cùng soạn tự điển với Đức cha Tabert Từ. Chủng viện giáo phận Vĩnh Long đã nhận ngài làm thánh bổn mạng.


03. Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đã bị bắt cùng tử đạo với Đức cha Henares Minh. Thầy luôn nói: “Tôi sẵn sàng đi theo Đức cha Henares Minh cho đến chết, sẵn sàng chịu mọi cực khổ như ngài, kể cả cái chết dữ tợn nhất”.


04. Ngài là vị quan án, người làng Quần Cống, tỉnh Nam Định.


05. Quan thái bộc đời vua Tự Đức, bị dẫn đi xung quanh nội thành Huế 3 ngày rồi mới chém đầu.


06. Một linh mục bị xử tử dưới triều vua Minh Mạng, được mọi người quý trọng đến nỗi khi ra pháp trường họ xin được khiêng ngài, còn 10 lý hình được lệnh chém thì trốn hết.


07. Một linh mục bị bắt đến lần thứ 3 như là ý Chúa muốn. Ngài được lãnh phúc tử đạo tại Cửa Ô Cầu Giấy, Hà nội ngày 21.12.1839.


08. Ngài là chủng sinh can đảm, trước những lợi danh trần thế đã nói: “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chớ không màng chi danh vọng trần thế”.


09. Ngài là Giám mục thừa sai Paris, đã xin Đgh Grêgôriô XVI chia địa Phận Đàng Trong thành hai Địa Phận Đông và Địa Phận Tây để dễ dàng chăm sóc, với khẩu hiệu: “Để tín hữu vững tin, phải đào tạo những tông đồ truyền giáo”.


10. Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đi theo Đức cha Hermosilla, cùng bị bắt với Đức cha và được chết ở pháp trường Năm mẫu.


11. Thánh tử đạo làm nghề y sĩ, người làng Nhu Lý, Quảng Trị.


12. Một thương gia đầy lòng quảng đại chết dưới triều vua Thiệu Trị vì đã chở Đức giám mục Lefebre Nghĩa và các cha về nước.


13. Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá.


14. Ngài là quan thị vệ dưới triều vua Minh Mạng, nên vua muốn hành hình diễn ra âm thầm, ban đêm.


15. Đức Giáo Hoàng đã phong các chân phước của Giáo Hội Việt Nam lên bậc hiển thánh.


16. Vị linh mục chết dưới triều vua Minh Mạng với chỉ dụ của vua: “Ông là người bản quốc, là đạo trưởng Giatô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình không theo đường phải, vậy trảm quyết ngay, giải về Nam Định làm gì?”


17. Vị thánh nữ tử đạo của Giáo Hội Việt Nam.

18. Ngài còn có tên gọi là Năm Thuông, có án lưu đày biệt xứ tại Vĩnh Long. Sau khi chết được đưa về quê tại Gò Thị. Hiện nay hài cốt của ngài ở tại chủng viện Làng Sông (Bình Định).


19. Là một người con của Tây Ban Nha, giám mục thuộc dòng Đaminh, luôn hăng say rao giảng Tin Mừng. Dẫu đã chết ở trong ngục, nhưng ngài vẫn bị đưa ra pháp trường chém đầu như án đã đề ra.


20. Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng – Tử – Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

* Tin Mừng thánh Gioan 17,15 :
“ Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)

 


B. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


b1. b. 117
b2. c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
b3. b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)
b4. b. Ông Đỗ Hưng Viễn
b5. d. Anh Phanxicô
b6. b. Ngày 19.06.1988
b7. d. ĐGH Gioan Phalô II
b8. a. Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
b9. c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH
b10. a. Giuse MARCHAND DU Lm

 III. Ô CHỮ 1


01. Ác thần (Ga 17,15)
02. Chí thánh (Ga 17,11b)
03. Niềm vui (Ga 17,13)
04. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
05. Canh giữ (Ga 17,12)
06. Thánh hiến (Ga 17,19)
07.  Truyền lại (Ga 17,14)
08. Thế gian (Ga 17,14)
09. Hư mất (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Chết Vì Yêu
 

 

Lời giải đáp Ô CHỮ 2 
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

01. Lm  Giuse MARCHAND DU Linh mục
02. Philipphê PHAN VĂN MINH Linh mục
03. Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU Thầy giảng
04. Đaminh PHẠM TRỌNG KHẢM Quan án
05. Micae HỒ ĐÌNH HY Quan thái bộc
06. Luca VŨ BÁ LOAN Linh mục
07. Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC Linh mục
08. Tôma TRẦN VĂN THIỆN Chủng sinh
09. Têphanô CUENOT THỂ  Giám mục  
10. Giuse NGUYỄN DUY KHANG
11. Simon PHAN ĐẮC HÒA Y sĩ
12. Mátthêu LÊ VĂN GẪM Thương gia
13. Phaolô LÊ BẢO TỊNH Lm
14. Phaolô TỐNG VIẾT BƯỜNG
15. Đgh GIOAN PHAOLÔ II      
16. Vinh sơn ĐỖ YẾN linh mục
17. Anê LÊ THỊ THÀNH   
18. Anrê NGUYỄN KIM THÔNG 
19. Ignatiô DELGADO Y Giám mục
20. Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM   

 

Hàng dọc : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 

Nguồn: thanhlinh.net

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay22,969
  • Tháng hiện tại306,109
  • Tổng lượt truy cập49,064,173

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây