Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 20 TN B. Đức Mẹ hồn xác lên trời

Thứ hai - 09/08/2021 23:17  617

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 20 TN B
Tin Mừng thánh Gioan 6, 51-58

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
 

51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world."

52 The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us (his) flesh to eat?"

53 Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you.

54 Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day.

55 For my flesh is true food, and my blood is true drink.

56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.

57 Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me.

58 This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

d

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,58b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đức Giêsu bảo ngài là gì từ trời xuống? (Ga 6,51)
a. Đấng cứu thế.
b. Bánh hằng sống.
c. Ánh sáng chiếu soi muôn người.
d. Chân lý.

 

02. Những ai tranh luận sôi nổi với nhau khi Đức Giêsu nói ngài là bánh hằng sống từ trời xuống? (Ga 6,52)
a. Người Hy lạp.
b. Người Do thái.
c. Các môn đệ.
d. Các tư tế.

 

03. Đức Giêsu nói những ai không ăn thịt và uống máu Con Người, … (Ga 6,53)
a. Thì không có sự sống nơi mình.
b. Được sự sống muôn đời.
c. Được chúc phúc.
d. Ăn thì không bị án phạt muôn đời.

 

04. Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được gì? (Ga 6, 54)
a. Hạnh phúc.
b. Nơi làm gia nghiệp.
c. Gặp gỡ Thiên Chúa.
d. Sống muôn đời.

 

05. Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu ngài thì ngày sau hết ngài sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 6,54)
a. Khỏi án phạt muôn đời.
b. Được lên thiên đàng.
c. Sống lại.
d. Được yêu mến.

 

III. Ô CHỮ

d

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu là bánh hằng sống từ đâu xuống? (Ga 6,51)

 

02. Đấng Hằng Sống là ai đã sai Đức Giêsu? (Ga 6,57)

 

03. Đức Giêsu là bánh gì từ trời xuống? (Ga 6,51)

 

04. Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sự sống gì? (Ga 6,54)

 

05. Đức Giêsu nói bánh tôi ban tặng chính là gì của Ngài? (Ga 6,51)

 

06. Người nào tranh luận sôi nổi với nhau khi Đức Giêsu nói Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống? (Ga 6,52)

 

07. Đức Giêsu nói: bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho ai được sống? (Ga 6,51)

 

08. Ai đã nói với người Do thái rằng: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”? (Ga 6,53)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
Tin Mừng thánh Gioan 6,58b

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 20 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6, 51-58

 

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :
Đức Giêsu : bánh hằng sống

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 6,58b
Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Bánh hằng sống (Ga 6,51)
02. b. Người Do thái (Ga 6,52)
03. a. Thì không có sự sống nơi mình (Ga 6,53)
04. d. Sống muôn đời (Ga 6, 54)
05. c. Sống lại (Ga 6,54)

 

III. Ô CHỮ

01. Trời (Ga 6,51)
02. Chúa Cha (Ga 6,57)
03. Hằng sống (Ga 6,51)
04. Muôn đời (Ga 6,54)
05. Thịt (Ga 6,51)
02. Do thái (Ga 6,52)
07. Thế gian (Ga 6,51)
08. Đức Giêsu (Ga 6,53)

 

Hàng dọc : THÁNH THỂ

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Tin Mừng thánh Luca 1,39-56
Ngày 15 tháng 8

Tin Mừng

Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

Bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat)

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

39 During those days Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah,40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth.

41 When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the holy Spirit,42 cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.

43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy.

45 Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled."

46 And Mary said: "My soul proclaims the greatness of the Lord;47 my spirit rejoices in God my savior.

48 For he has looked upon his handmaid's lowliness; behold, from now on will all ages call me blessed.

49 The Mighty One has done great things for me, and holy is his name.

50 His mercy is from age to age to those who fear him.

51 He has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart.

52 He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly.

53 The hungry he has filled with good things; the rich he has sent away empty.

54 He has helped Israel his servant, remembering his mercy,55 according to his promise to our fathers, to Abraham and to his descendants forever."

56 Mary remained with her about three months and then returned to her home.


I. HÌNH TÔ MÀU


d


* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 1,46-47
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,39)
a. Ông Giuse
b. Bà Êlisabét
c. Bà Maria
d. Bà Anna

a2. Ai đã gọi Đức Maria là Thân Mẫu Chúa tôi? (Lc 1,43)
a. Bà Anna
b. Ông Giuse
c. Bà Êlisabét
d. Sứ thần Gáprien

a3. Bà Êlisabét nói với Đức Maria: “Em là người thế nào”? (Lc 1,42)
a. Được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ
b. Được Thiên Chúa thương nâng đỡ
c. Được mọi người thương mến
d. Hạnh phúc vì được các ngôn sứ loan báo

a4. Trước mặt Thiên Chúa, Đức Maria nhận mình là gì? (Lc 1,48)
a. Người tôi trung tín
b. Phận nữ tỳ hèn mọn
c. Con cháu tổ phụ Ápraham
d. Người muôn dân mong đợi

a5. Ai đã làm cho Đức Maria biết bao điều cao cả? (Lc 1,49)
a. Tổ phụ Ápraham
b. Ông giuse
c. Ngôi Hai Thiên Chúa
d. Đấng Toàn Năng


B.
b1. Tín điều tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
được tuyên tín vào năm nào?
a. Năm 1854
b. Năm 1917
c. Năm 1950
d. Năm 1962

b2. Đức Giáo hoàng nào đã tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời?
a. Đức Giáo hoàng Piô X
b. Đức Giáo hoàng Piô XII
c. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
d. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II

b3.  Đặc ân Đức Mẹ được “lên trời” có nghĩa là gì?
a. Mẹ đã được Thiên Chúa cho tham dự vào chính sự sống của Chúa Ba Ngôi cách trọn vẹn, cả hồn cả xác.
b. Mẹ được Thiên Chúa đưa ra khỏi thế gian tự nhiên hữu hạn này để đi vào thế giới siêu nhiên vô hạn, thế giới thần linh của chính Chúa.
c.  Mẹ được hiệp nhất với Chúa Ba Ngôi và tất cả tạo vật đẹp lòng Chúa trong Tình yêu và Hạnh phúc viên mãn của chính Chúa.
d. Cả a, b và c đúng

b4. Trong sách Khải Huyền, tác giả say sưa chiêm ngắm một người Phụ nữ kỳ lạ“mình mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”. Giáo Hội Công giáo đã nhận ra chính là ai?
a. Là hình ảnh của Đức Maria,
b. Là người Phụ nữ đã cộng tác với Thiên Chúa để sáng tạo một dân tộc mới trong Đức Giêsu Kitô.
c. Là người Phụ nữ  đã cộng tác với công trình cứu chuộc của Chúa
d. Cả a, b và c đúng

b5. Trong các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, mầu nhiệm nào nói về việc Đức Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác?
a. Mầu nhiệm Vui
b. Mầu nhiệm Sáng
c. Mầu nhiệm Thương
d. Mầu nhiệm MừngIII. Ô CHỮ


s

Những gợi ý

01. Chúa nâng cao mọi kẻ gì? (Lc 1,52)

02. Chúa độ trì ai, tôi tớ của Người ? (Lc 1,54)

03. Ai đã gọi Đức Maria là Thân Mẫu Chúa tôi? (Lc 1,43)

04. Chúa dẹp tan phường lòng trí thế nào? (Lc 1,51)

05. Bà Êlisabét nói với Đức Maria: “Em là người được chúc phúc hơn mọi người nào”? (Lc 1,42)

06. Khi nghe lời Đức Maria chào, bà Êlisabét được tràn đầy điều gì? (Lc 1,41)

07. Ai đã thăm bà Êlisabét (Lc 1,39)

08. Ai đã làm cho Đức Maria biết bao điều cao cả? (Lc 1,49)

09. Bà Êlisabét khen Đức Maria có phúc vì đã làm gì? (Lc 1,45)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
Tin Mừng thánh Luca 1,46b-47


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Tin Mừng thánh Luca 1,39-56
Ngày 15 tháng 8

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

* Tin Mừng thánh Luca 1,46-47

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. b. Bà Êlisabét (Lc 1,39)
a2. c. Bà Êlisabét (Lc 1,43)
a3. a. Được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ (Lc 1,42)
a4. b. Phận nữ tỳ hèn mọn (Lc 1,48)
a5. d. Đấng Toàn Năng (Lc 1,49)


B.
b1. c. Năm 1950
b2. b. Đức Giáo hoàng Piô XII
b3.  d. Cả a, b và c đúng
b4. d. Cả a, b và c đúng
b5. d. Mầu nhiệm Mừng

III. Ô CHỮ

01. Khiêm nhường (Lc 1,52)
02. Ítraen (Lc 1,54)
03. Êlisabét (Lc 1,43)
04. Kiêu căng (Lc 1,51)
05. Phụ nữ (Lc 1,42)
06. Thánh Thần (Lc 1,41)
07. Maria (Lc 1,39)
08. Đấng Toàn Năng  (Lc 1,49)
09.Tin (Lc 1,45)

Hàng dọc : Mẹ Lên Trời

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: vuihocthanhkinh.blogspot.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập148
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm139
  • Hôm nay47,928
  • Tháng hiện tại238,268
  • Tổng lượt truy cập43,070,264

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây