Trang tin tức Giáo phận Nha Trang

https://giaophannhatrang.org


Hình ảnh ngày hội ơn gọi liên giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm

Thánh lễ cầu cho ơn thiên triệu tại giáo xứ Hòa Nghĩa, ngày 30/4/2019, thời gian từ 7g00–12g30
Hình ảnh ngày hội ơn gọi liên giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm
Ngày hội ơn gọi liên giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm
 
c8HBIPjzbq 5F15cLzL60W7Fx54PomGry9raFOukVud4IAjRoNGbhJZbflmtMYxRPveAjGQ62E6mR3G y W0FuBCO0VHhONL pTWk jZeKWg4EUWxTLIyk0SVBnE79JsoVug9TggkYrpdwqCoRgHqkAB6oXn 17d8 4lV4dQsYFHknCLj1U02 yON Jfst Oe0hO8ZN5FJzBfnkPb 1JJG2jkAagiAWedY6TvyKZifiC8vJaZVUnH3EjnzDtVC8
e8bQxC43cJrDWdP6on6nyEgmE4KXAzybabRNFh08zr7jKaO9YXBAxSposCOpgAJlqqv1bMX18Vmr3D sCXd04kRhUtH1hkBGxOxLBqvCriDnismDCrb31w2Dgl0OCDfeY5b8kW1cXeHs2KSBp97Kv6IW9wA1eTV5kvdZ7fSQ7Sq61FBiRQCVrYUuCcbhnvTD1dwwgUcc 6VmPI2EF1gTuOj2RscUiVNliZYzIhUpkY mdSYpfd16yo4m v3U4j1
 
3X upDAacpMGzJQiO1HKCN kFwkaHOVrTJW8G2zdkb4AvNd6kzVMYh5sGQlZNQo IBfRNIENRVw6M9Oif 0Rkc7rPFwkBVkHeDVV HfbgebXwn3r21rI7oKwGwDg1fN6Nf 9foo0Ew z6rzWqtYGkl4676mlsQt0h05HeR1Lk9kYdguTRME2NcPGevFECB p1oLvCbONTRz8bMVG2Jy6YxIOrhU5Zk2BWVo4XdyUNHNkYevxRKICo wWIkJd7DS

XEM THÊM HÌNH ẢNH
I/ CHƯƠNG TRÌNH TOÅNG QUAÙT :
            1. Thôøi gian : töø 7g00–12g30, thöù ba ngaøy 30/04/2019
            2. Ñòa ñieåm : Giaùo xöù Hoøa Nghóa.
            3. Thaønh phaàn tham döï :
§ Caùc em döï tu nam nöõ hai Giaùo Haït Cam Ranh vaø Cam Laâm.
§ Ñaïi Dieän caùc Hoäi Doøng.
§ Caùc Linh Muïc Quaûn xöù vaø Phoù xöù thuoäc hai Giaùo Haït Cam Ranh vaø Cam Laâm.
§ Quyù Soeurs ñaëc traùch Döï Tu nöõ vaø quyù Tu Só caùc coäng ñoaøn trong hai Giaùo Haït.
§ Quyù Thaày giuùp xöù hai Giaùo Haït.

II/ CHÖÔNG TRÌNH CHI TIEÁT NGAØY SINH HOAÏT:
Ø 07g00 :      + Taäp trung taïi Gx. Hoaø Nghóa
Ø 07g20 :      + OÅn ñònh trong nhaø thôø: moãi Giaùo xöù ngoài chung caû nam vaø nöõ  
                Thoâng qua chöông trình vaø oân haùt: Cha F.X Nguyeãn Tuøng Laâm vaø Sr. Thieân Phuùc.
Ø 07g50 :   + Ñoùn chaøo quyù Cha vaø quyù tu só: Ñoäi troáng Giaùo xöù Hoøa Nghóa ñaùnh moät baøi khi quyù Cha, quyù Tu Só tieán leân cung thaùnh nhaø thôø; sau ñoù haùt baøi “Chaøo Möøng” Cha F.X Nguyeãn Tuøng Laâm vaø Sr. Thieân Phuùc.
               + Giôùi thieäu thaønh phaàn tham döï : Cha F.X Nguyeãn Tuøng Laâm
            + Lôøi chaøo möøng quyù Cha, quyù tu só vaø caùc em döï tu: Cha Bat. Nguyeãn Quang Trung
+ Khai maïc ngaøy hoïp maët döï tu: Cha Haït Tröôûng Cam Laâm.
+ Ñoäi troáng ñaùnh 
+ Muùa ñoàng dieãn:  “Toâi Theo Moät Ngöôøi”
Ø 08g10 – 08g40 : Giôùi thieäu ôn goïi
Ø 08g45 – 09g30 : Hoäi Doøng Khieát Taâm Ñöùc Meï. Doøng Gioan Thieân Chuùa. Hoäi Doøng Chuùa Chieân Laønh.
Ø 09g30 : Giaûi lao.
Ø 09g45 : Taäp trung vaøo nhaø thôø chuaån bò thaùnh leã. OÂn haùt baøi ñaùp ca vaø Alleluia
Ø 10g00 : Thaùnh leã: Caàu nguyeän cho ôn Thieân Trieäu.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây