Trang Tin Tức Giáo phận Nha Trang

https://giaophannhatrang.org


Hình ảnh ngày hội ơn gọi liên giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm

Thánh lễ cầu cho ơn thiên triệu tại giáo xứ Hòa Nghĩa, ngày 30/4/2019, thời gian từ 7g00–12g30
Ngày hội ơn gọi liên giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm
 
c8HBIPjzbq 5F15cLzL60W7Fx54PomGry9raFOukVud4IAjRoNGbhJZbflmtMYxRPveAjGQ62E6mR3G y W0FuBCO0VHhONL pTWk jZeKWg4EUWxTLIyk0SVBnE79JsoVug9TggkYrpdwqCoRgHqkAB6oXn 17d8 4lV4dQsYFHknCLj1U02 yON Jfst Oe0hO8ZN5FJzBfnkPb 1JJG2jkAagiAWedY6TvyKZifiC8vJaZVUnH3EjnzDtVC8
e8bQxC43cJrDWdP6on6nyEgmE4KXAzybabRNFh08zr7jKaO9YXBAxSposCOpgAJlqqv1bMX18Vmr3D sCXd04kRhUtH1hkBGxOxLBqvCriDnismDCrb31w2Dgl0OCDfeY5b8kW1cXeHs2KSBp97Kv6IW9wA1eTV5kvdZ7fSQ7Sq61FBiRQCVrYUuCcbhnvTD1dwwgUcc 6VmPI2EF1gTuOj2RscUiVNliZYzIhUpkY mdSYpfd16yo4m v3U4j1
 
3X upDAacpMGzJQiO1HKCN kFwkaHOVrTJW8G2zdkb4AvNd6kzVMYh5sGQlZNQo IBfRNIENRVw6M9Oif 0Rkc7rPFwkBVkHeDVV HfbgebXwn3r21rI7oKwGwDg1fN6Nf 9foo0Ew z6rzWqtYGkl4676mlsQt0h05HeR1Lk9kYdguTRME2NcPGevFECB p1oLvCbONTRz8bMVG2Jy6YxIOrhU5Zk2BWVo4XdyUNHNkYevxRKICo wWIkJd7DS

XEM THÊM HÌNH ẢNH
I/ CHƯƠNG TRÌNH TOÅNG QUAÙT :
            1. Thôøi gian : töø 7g00–12g30, thöù ba ngaøy 30/04/2019
            2. Ñòa ñieåm : Giaùo xöù Hoøa Nghóa.
            3. Thaønh phaàn tham döï :
§ Caùc em döï tu nam nöõ hai Giaùo Haït Cam Ranh vaø Cam Laâm.
§ Ñaïi Dieän caùc Hoäi Doøng.
§ Caùc Linh Muïc Quaûn xöù vaø Phoù xöù thuoäc hai Giaùo Haït Cam Ranh vaø Cam Laâm.
§ Quyù Soeurs ñaëc traùch Döï Tu nöõ vaø quyù Tu Só caùc coäng ñoaøn trong hai Giaùo Haït.
§ Quyù Thaày giuùp xöù hai Giaùo Haït.

II/ CHÖÔNG TRÌNH CHI TIEÁT NGAØY SINH HOAÏT:
Ø 07g00 :      + Taäp trung taïi Gx. Hoaø Nghóa
Ø 07g20 :      + OÅn ñònh trong nhaø thôø: moãi Giaùo xöù ngoài chung caû nam vaø nöõ  
                Thoâng qua chöông trình vaø oân haùt: Cha F.X Nguyeãn Tuøng Laâm vaø Sr. Thieân Phuùc.
Ø 07g50 :   + Ñoùn chaøo quyù Cha vaø quyù tu só: Ñoäi troáng Giaùo xöù Hoøa Nghóa ñaùnh moät baøi khi quyù Cha, quyù Tu Só tieán leân cung thaùnh nhaø thôø; sau ñoù haùt baøi “Chaøo Möøng” Cha F.X Nguyeãn Tuøng Laâm vaø Sr. Thieân Phuùc.
               + Giôùi thieäu thaønh phaàn tham döï : Cha F.X Nguyeãn Tuøng Laâm
            + Lôøi chaøo möøng quyù Cha, quyù tu só vaø caùc em döï tu: Cha Bat. Nguyeãn Quang Trung
+ Khai maïc ngaøy hoïp maët döï tu: Cha Haït Tröôûng Cam Laâm.
+ Ñoäi troáng ñaùnh 
+ Muùa ñoàng dieãn:  “Toâi Theo Moät Ngöôøi”
Ø 08g10 – 08g40 : Giôùi thieäu ôn goïi
Ø 08g45 – 09g30 : Hoäi Doøng Khieát Taâm Ñöùc Meï. Doøng Gioan Thieân Chuùa. Hoäi Doøng Chuùa Chieân Laønh.
Ø 09g30 : Giaûi lao.
Ø 09g45 : Taäp trung vaøo nhaø thôø chuaån bò thaùnh leã. OÂn haùt baøi ñaùp ca vaø Alleluia
Ø 10g00 : Thaùnh leã: Caàu nguyeän cho ôn Thieân Trieäu.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây