Trang tin tức Giáo phận Nha Trang

https://giaophannhatrang.org


Vui học Thánh Kinh CN 6 TN B - Mồng Ba Tết: Thánh hóa công ăn việc làm.

"Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.
bA tẾT

bA tẾT

VUI HỌC THÁNH KINH Mồng Ba: Thánh hóa công ăn việc làm.
 
Tin mừng Mt 25,14-30
 
Dụ ngôn những yến bạc 

 
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
u
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 25,21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao nhiêu yến bạc để sinh lợi ? (Mt 25,15)
a. 2 yến.
b. 3 yến.
c. 5 yến.
d. 7 yến.
 
02. Người lãnh được bao nhiêu yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ ? (Mt 25,18)
a. 1 yến.
b. 2 yến.
c. 3 yến.
d. 5 yến.
 
03. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là gì ?(Mt 25,21)
a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành.
b. Đầy tớ khôn ngoan và chịu khó.
c. Đầy tớ biếng nhác và tồi tệ.
d. Đầy tớ tốt lành.
 
04. Yến bạc của người đầy tớ tồi tệ và biếng nhác được đưa cho ai ? (Mt 25,28)
a. Cho người đã có 10 yến.
b. Cho người đã có 7 yến.
c. Cho người đã có 2 yến.
d. Cho người đã có 1 yến.
 
05. Số phận của tên đầy tớ vô dụng sẽ như thế nào ? (Mt 25,30)
a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài.
b. Sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
c. Sẽ phải lửa thiêu đời đời.
d. Chỉ a và b đúng.
 
III.  Ô CHỮ

h
Những gợi ý
 
01. Nơi người đầy tớ vô dụng sẽ bị quăng ra bên ngoài là gì ? (Mt 25,30) 
 
02. Đây là từ khen ngợi của chủ với người đầy tớ lãnh nhận 5 yến bạc. (Mt 25,21) 
 
03. Chủ mời gọi những đầy tớ tài giỏi và trung thành hãy vào hưởng điều gì của chủ anh ? (Mt 25,21)
 
04. Đáng lý số tiền của chủ sẽ được gởi vào nơi nào để sinh lợi ? (Mt 25,27) 
 
05. Người lãnh nhận 1 yến đã làm gì với số bạc của chủ? (Mt 25,25) 
 
06. Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là đầy tớ thế nào? (Mt 25,6) 
 
07. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là gì? (Mt 25,21) 
 
08. Người đầy tớ lãnh nhận 5 yến đã làm gì mà sinh lợi? (Mt 25,16) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! 
Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”
Tin mừng thánh Mátthêu 25,21
 
++++++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Ba : Thánh hóa công ăn việc làm

I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
Lao động
* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 25,21
 
Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! 
Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. 
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. 5 yến (Mt 25,15)
02. a. 1 yến (Mt 25,18)
03. a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành (Mt 25,21)
04. a. Cho người đã có 10 yến (Mt 25,28)
05. a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài (Mt 25,30)
 
 
III.  Ô CHỮ
 

01. Tối tăm (Mt 25,30)
02. Trung thành (Mt 25,21)
03. Niềm vui (Mt 25,21)
04. Ngân hàng (Mt 25,27)
05. Chôn giấu (Mt 25,25)
06. Tồi tệ (Mt 25,26)
07. Tài giỏi (Mt 25,21)
08. Buôn bán (Mt 25,16)
 
Hàng dọc : Trung Tín

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 1,40-45

40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

 

40 A leper came to him (and kneeling down) begged him and said, "If you wish, you can make me clean."

41 Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it. Be made clean."

42 The leprosy left him immediately, and he was made clean.

43 Then, warning him sternly, he dismissed him at once.

44 Then he said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them."

45 The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere.

 

I. HÌNH TÔ MÀU
 

f

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 1,41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã đến gặp Đức Giêsu van xin người chữa lành? (Mc 1,40)
a. Người bị thần ô uế ám.
b. Người mù.
c. Người bị phong hủi.
d. Người câm.

02. Thái độ của người bị phong hủi khi gặp Đức Giêsu thế nào? (Mc 1,40)
a. La to xin cứu vớt.
b. Bái lạy Đức Giêsu.
c. Quỳ xuống van xin.
d. Khóc lóc.

03. Trước lời van xin của người bị phong hủi, Đức Giêsu có tâm tình gì? (Mc 1,41)
a. Vui mừng.
b. Khó chịu.
c. Chạnh lòng thương.
d. Đau khổ.

04. Đức Giêsu chữa người bị phong hủi bằng cách này: (Mc 1,41)
a. Người đụng tay vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”.
b. Anh hãy đi tắm 7 lần trong sông Giođan.
c. Hãy đến hồ Silôác mà tắm.
d. Người thoa bùn lên người anh và bảo anh đi tắm thì được sạch.

05. Khi được chữa lành, Đức Giêsu bảo anh ta phải đi trình diện với ai? (Mc 1,44)
a. Thượng Tế.
b. Trưởng Hội Đường.
c. Quan Tổng trấn.
d. Tư tế.

III. Ô CHỮ
h
 vhtk

Những gợi ý

01. Ai đã chữa cho người bị phong hủi khỏi bệnh?(x. Mc 1,40-45) 

02. Khi người phong hủi được chữa lành và tung tin ấy khắp nơi, Đức Giêsu không thể thế nào vào thành được? (Mc 1,45) 

03. Khi được chữa lành, Đức Giêsu bảo anh ta phải đi trình diện với ai? (Mc 1,44)
 
04. Đức Giêsu đã làm gì và đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”? (Mc 1,41)

05. Đức Giêsu bảo người phong hủi được chữa lành hãy đi trình diện tư tế để chứng minh điều gì? (Mc 1,44)

06. Khi không công khai vào thành được, Đức Giêsu phải ở lại những nơi nào ngoài thành? (Mc 1,45)

07. Cách thế của người phong hủi khi đến gặp Đức Giêsu van xin Ngài cứu chữa. (Mc 1,40)

08. Người đến gặp Đức Giêsu van xin được chữa lành mắc bệnh gì? (Mc 1,40)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Tôi muốn, anh sạch đi!"

Tin Mừng thánh Máccô 1,41

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B
Tin Mừng thánh Máccô 1,40-45

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề  
Chúa Giêsu và người phong hủi.

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 1,41:

" Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Người bị phong hủi (Mc 1,40)
02. c. Quỳ xuống van xin (Mc 1,40)
03. c. Chạnh lòng thương (Mc 1,41)
04. a. Người đụng tay vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi” (Mc 1,41).
05. d. Tư tế (Mc 1,44)

III. Ô CHỮ

01. Đức Giêsu (x. Mc 1,40-45)
02. Công khai (Mc 1,45)
03. Tư tế (Mc 1,44)
04. Giơ tay (Mc 1,41)
05. Được lành sạch (Mc 1,44)
06. Hoang vắng (Mc 1,45)
07. Quỳ xuống (Mc 1,40)
08. Phong hủi (Mc 1,40)

Hàng dọc: Chữa Lành

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nguồn: thanhlinh.net
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây