Vui Học Thánh Kinh CN 27 TN B. Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thứ ba - 28/09/2021 06:23  496
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16


2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? " Họ hỏi thế là để thử Người.3 Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? "4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông.6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.11 Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.


2 The Pharisees approached and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were testing him.
3 He said to them in reply, "What did Moses command you?"
4 They replied, "Moses permitted him to write a bill of divorce and dismiss her."
5 But Jesus told them, "Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment.
6 But from the beginning of creation, 'God made them male and female.
7 For this reason a man shall leave his father and mother (and be joined to his wife),8 and the two shall become one flesh.' So they are no longer two but one flesh.
9 Therefore what God has joined together, no human being must separate."
10 In the house the disciples again questioned him about this.
11 He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her;12 and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery."
13 And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them.
14 When Jesus saw this he became indignant and said to them, "Let the children come to me; do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these.
15 Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child  will not enter it."
16 Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them.


I. HÌNH TÔ MÀU
f
vhtk

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. TRẮC NGHIỆM
01. Những ai đến hỏi Đức Giêsu, chồng có được phép rẫy vợ không? (Mc 10,2)
a. Các thượng tế.
b. Người Pharisêu.
c. Các môn đệ.
d. Người phe Hêrôđê.

02. Ai đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,4)
a. Ông Ápraham.
b. Ông Môsê.
c. Ông Giôsuê.
d. Ông Phaolô.

03. Vì điều gì mà ông Môsê cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,5)
a. Vì các ông yêu mến Thiên Chúa.
b. Vì các ông lòng chai dạ đá.
c. Vì quyền bình đẳng của phụ nữ.
d. Vì tôn trọng con người.

04. Sự gì Thiên Chúa  đã phối hợp, loài người ... ... ... . (Mc 10,9)
a. Phải tuân giữ mọi điều.
b. Không được phân ly.
c. Phải tha thứ cho anh em.
d. Phải dạy người ta tuân giữ mọi điều.

05. Với các trẻ em, Đức Giêsu nói gì? (Mc 10,13-16)
a. Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.
b. Cứ để trẻ em đến với thầy.
c. Đặt tay chúc lành cho chúng.
d. Cả a, b và c đúng.III. Ô CHỮ 


 
f
vhtk
 
Những gợi ý01. Ai rẫy vợ mà cưới người khác thì phạm tội gì? (Mc 10,11)    
02. Người ta dẫn các trẻ em đến với ai? (Mc 10,13)
03. Ai la rầy các trẻ khi chúng đến với Đức Giêsu? (Mc 10,13)
04. Nước gì dành cho những ai có tâm hồn như trẻ em? (Mc 10,14-15)
05. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, thì loài người không được làm gì? (Mc 10,9)
06. Với lòng chai dạ đá của các ông, ai đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,11)
07. Đức Giêsu ôm lấy các trẻ nhỏ và đặt tay làm gì cho chúng? (Mc 10,16)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly".
Tin Mừng thánh Máccô 10,9
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 27 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16

I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Trung tín

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 10,9
"Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."

II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Người Pharisêu (Mc 10,2)
02. b. Ông Môsê (Mc 10,4)
03. b. Vì các ông lòng chai dạ đá (Mc 10,5)
04. b. Không được phân ly (Mc 10,9)
05. d. Cả a, b và c đúng (Mc 10,13-16)

III. Ô CHỮ 
01. Ngoại tình (Mc 10,11)    
02. Đức Giêsu (Mc 10,13)
03. Môn đệ (Mc 10,13)
04. Thiên  Chúa (Mc 10,14-15)
05. Phân ly (Mc 10,9)
06. Môsê (Mc 10,11)
07. Chúc lành (Mc 10,16)

Hàng dọc : TÌNH YÊU
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Tin Mừng thánh Luca 1,26-38
 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "
35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
 
26  In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.
 
28 And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you."
 
29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.
 
30 Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.
 
31 Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.
 
32 He will be great and will be called Son of the Most High,  and the Lord God will give him the throne of David his father,33 and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."
 
34 But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" 35 And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.
 
36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived  a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren;37 for nothing will be impossible for God."
 
38 Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.
 

I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
h
vhtk
 
 
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 1,38
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1, 26)
a. Sứ thần Gaprien.
b. Sứ thần Micaen.
c. Sứ thần Raphaen.
 
 
a2. Người thiếu nữ được truyền tin tên là gì? (Lc 1,27)
a. Cô Gioanna.
b. Cô Maria.
c. Cô Êlisabét.
d. Cô Anna.
 
 
a3. Trinh nữ Maria cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Nadarét.
c. Thành Caphácnaum.
d. Thành Samaria.
 
 
a4. Hôn phu của Đức Maria thuộc dòng dõi của vua nào? (Lc 1,27)
a. Vua Salem.
b. Vua Đavít.
c. Vua Hêrôđê.
d. Vua Pharaô.
 
 
a5. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38) Đây là lời của ai?
a. Cô Mácta.
b. Cô Maria.
c. Cô Êlisabét.
d. Cô Anna.
 
 
B. Đức Mẹ Mân Côi
 
 
b1. Trong thế kỷ XII, Đức Mẹ hiện ra trao truyền tràng hạt Mân côi cho ai để cải hoá bè rối Albigensê?
a. Thánh Đaminh.
b. Thánh Phanxicô Assisi.
c. Thánh Inhatiô.
d. Thánh Vinh Sơn Phaolô.
 
 
 
b2. Năm mầu nhiệm Ánh Sáng do Đức Giáo Hoàng nào thêm vào?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI.
 
 
b3. Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan nằm trong Mầu Nhiệm nào?
a. Mầu nhiệm Vui.
b. Mầu nhiệm Sáng.
c. Mầu nhiệm Thương.
d. Mầu nhiệm Mừng.
 
 
 
b4.Theo lịch sử phụng vụ, Đức giáo hoàng nào đã ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng 10?
a. Đức Giáo hoàng Piô X.
b. Đức giáo hoàng Piô XII.
c. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
d. Đức Giáo hoàng Phaolô VI.
 
 
b5. Chân phúc Alanô nhiệt thành phổ biến kinh Mân côi mà Đức Mẹ đã trao truyền cho Thánh Đaminh. Chân phúc Alanô thành lập Hội Mân côi năm 1480 và được Đức Mẹ hứa ban 15 ơn cho những ai trung thành đọc kinh Mân côi. Và đây là những ơn mà Đức Mẹ đã hứa :
a. Linh hồn đến với Mẹ bằng kinh Mân côi sẽ không hư mất.
b. Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh Mân côi.
c. Những con cái trung thành của phép lần hạt Mân côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.
d. Cả a, b và c đúng.
 

III. Ô CHỮ
 
 
f
vhtk
 
 
Những gợi ý
 

01. Tổ tiên của Đức Giêsu thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1, 32)
 

02. Đức Maria xưng mình là gì của Chúa? (Lc 1,38)
 

03. Khi truyền tin cho Đức Maria, sứ thần Gáprien loan báo trẻ Giêsu sẽ trị vì nhà nào đến muôn đời ? (Lc 1,26-38)
 

04. Trinh nữ tại thành Nadarét được sứ thần truyền tin cho một Trinh nữ tên là gì? (Lc 1, 27)
 

05. Trinh nữ Maria sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31) 
 

06. Sứ thần nói ‘ bà Êlisabét mang tiếng là gì mà nay đã có thai sáu tháng? (Lc 1,36).
 

07. Trinh nữ Maria cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27)
 

08. “Người sẽ ngự xuống trên Đức Maria và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà” là ai? (Lc 1,26-38)
 

09. sứ thần nói con trẻ sẽ trở nen thế nào? (Lc 1,32)
 

10. Trinh nữ Maria sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con của ai? (Lc 1, 32)
 

11. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1, 26)
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Tin Mừng thánh Luca 1,38
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Tin Mừng thánh Luca 1,26-38
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Chuỗi Mân côi của Mẹ Maria
 
* Tin Mừng thánh Luca 1,38
 
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
 

II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. a. Sứ thần Gaprien (Lc 1, 26)
a2. b. Cô Maria (Lc 1,27)
a3. b. Thành Nadarét (Lc 1,27)
a4. b. Vua Đavít (Lc 1,27)
a5. b. Cô Maria (Lc 1,38)
 

B. Đức Mẹ Mân Côi
 

b1. a. Thánh Đaminh.
b2. c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
b3. b. Mầu nhiệm Sáng.
b4. a. Đức Giáo hoàng Piô X.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 

III. Ô CHỮ
 

01. Đavít (Lc 1,32).
02. Nữ tỳ (Lc 1,38)
03. Giacóp (Lc 1,26-38)
04. Maria (Lc 1,27).
05. Giêsu (Lc 1,31).
06. Hiêm hoi (Lc 1,36).
07. Nadarét (Lc 1,27)
08. Thánh Thần (Lc 1,26-38)
09. Cao cả (Lc 1,32)
10.  Đấng Tối Cao (Lc 1,32).
11. Gaprien (Lc 1, 26)
 

Hàng dọc : Đức Mẹ Mân Côi
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập130
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay29,710
  • Tháng hiện tại729,106
  • Tổng lượt truy cập31,123,996

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây