Vui Học Thánh Kinh CN 29 TN C. Chúa Nhật truyền giáo.

Thứ hai - 14/10/2019 23:06  581

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 TN C
Tin Mừng thánh Luca 18,1-8

Dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy
 

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."
 

6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? "


1 Then he told them a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said,2 "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being.

3 And a widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my adversary.'4 For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that I neither fear God nor respect any human being,5 2because this widow keeps bothering me I shall deliver a just decision for her lest she finally come and strike me.'"

6 The Lord said, "Pay attention to what the dishonest judge says.

7 Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them?8 I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?"

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 18,4a-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Đức Giêsu dạy cho các môn đệ cầu nguyện thế nào? (Lc 18,1)
a. Cầu nguyện luôn.
b. Không được nản chí.
c. Phải nói nhiều lời.
d. Chỉ a và b đúng.

 

02. Vị quan tòa trong thành kia có thái độ sống thế nào? (Lc 18,2)
a. Chẳng coi ai ra gì.
b. Chẳng kính sợ Thiên Chúa.
c. Đàn áp người dân.
d. Chỉ a và b đúng.

 

03. Ai đến với vị quan tòa xin minh xét cho mình? (Lc 18,3)
a. Vị Luật sĩ.
b. Viên Tư tế.
c. Bà góa.
d. Người chăn chiên.

 

04. Thiên Chúa sẽ làm gì cho những kẻ Người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với Người? (Lc 18,7-8)
a. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.
b. Người sẽ đến cứu vớt họ.
c. Người sẽ tôn vinh họ.
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy điều gì trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)
a. Con người.
b. Lòng tin.
c. Các môn đệ.
d. Tội lỗi.

 

III. Ô CHỮ 

 

vhtk

Những gợi ý


01. Với Thiên Chúa, vị quan tòa này có tấm lòng gì? (Lc 18,2)


02. Khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy điều gì trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)


03. Ai sẽ minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người? (Lc 18,7)


04. Khi ai ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)


05. Vị quan tòa trong dụ ngôn là người thế nào? (Lc 18,6)


06. Với vị quan tòa, bà góa này đã làm gì? (Lc 18,5)


07. Ai đã kể dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy mãi để dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn? (Lc 18,1)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?"

Tin Mừng thánh Luca 18,7
 

Lời giải đáp  VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 TN C
 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Sự kiên trì

*  Câu TM thánh Luca 18,4a-5 

"Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."
 

II.  TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ a và b đúng (Lc 18,1)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 18,2)
03. c. Bà góa (Lc 18,3)
04. a. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ (Lc 18,7-8)
05. b. Lòng tin (Lc 18,8)

 

 

III. Ô CHỮ 

01. Chẳng kính sợ (Lc 18,2)
02. Lòng tin (Lc 18,8)
03. Thiên Chúa (Lc 18,7)
04. Con Người (Lc 18,8)
05. Bất chính (Lc 18,6)
06. Quấy rầy mãi (Lc 18,5)
07. Đức Giêsu (Lc 18,1)

 

Hàng dọc : Kiên trì
 

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

Tin Mừng thánh Mátthêu 28,16-20

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

16  The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them.

17  When they saw him, they worshiped, but they doubted.

18 Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me.

19 Go, therefore,  and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit,20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Mátthêu 28,19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samaria.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập tỉnh.

 

02. Khi gặp Đức Giêsu các môn đệ có hành động gì? (Mt 28,17)
a. Bái lạy
b. Tôn thờ
c. Van xin
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Đức Giêsu bảo các môn đệ Thầy đã được trao ban điều gì? (Mt 28,18)
a. Toàn quyền sự sống và cái chết.
b. Toàn quyền trên trời dưới đất.
c. Mọi quyền hành của vũ trụ.
d. Cả a, b và c đúng.

 

04. Đức Giêsu bảo các môn đệ hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh ai? (Mt 28,19)
a. Thiên Chúa hằng sống.
b. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
c. Giavê, Thiên Chúa của Ítraen.
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, dạy bảo họ điều gì? (Mt 28,20)
a. Những giới luật của Thiên Chúa.
b. Những điều sách luật dạy.
c. Mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.
d. Cả a, b và c đúng.

 

III. Ô CHỮ 

vhtk

Những gợi ý

 

01. Khi gặp Đức Giêsu các môn đệ có hành động gì? (Mt 28,17)

 

02. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm gì cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần? (Mt 28,29)

 

03. Đức Giêsu hứa ở với các môn đệ mọi ngày cho đến khi nào? (Mt 28,20)

 

04. Ai đã gặp các môn đệ ở miền Galilê? (Mt 28,16)

 

05. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành gì? (Mt 28,19)

 

06. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, dạy bảo họ làm gì với mọi điều thầy đã truyền cho anh em? (Mt 28, 10)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 

"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,

làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha,

Chúa Con và Chúa Thánh Thần."

Tin Mừng thánh Mátthêu 28,19

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 
Tin Mừng thánh Mátthêu 28,16-20

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Trao phó sứ mạng

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Mátthêu 28,19
"Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, 

Chúa Con và Chúa Thánh Thần."

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Miền Galilê (Mt 28,16)
02. a. Bái lạy (Mt 28,17)
03. b. Toàn quyền trên trời dưới đất (Mt 28,18)
04. b. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28,19)
05. c. Mọi điều Thầy đã truyền cho anh em (Mt 28,20)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ 

01. Bái lạy (Mt 28,17)
02. Phép rửa (Mt 28,29)
03. Tận thế (Mt 28,20)
04. Đức Giêsu (Mt 28,16)
05. Môn đệ (Mt 28,19)
06. Tuân giữ (Mt 28, 10)

Hàng dọc : Ba Ngôi

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nguồn: thanhlinh.net

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay22,113
  • Tháng hiện tại394,105
  • Tổng lượt truy cập19,412,820

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây