1/10
Lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Bổn mạng các xứ truyền giáo
BM: Gx Song Mỹ, Bà Râu và Ngọc Thanh.
Giỗ: Cha Antôn Mai Khắc Cảnh (1967)
2/10
Giỗ: Cha Phêrô Đỗ Long Bộ (2009)
4/10
Lễ Thánh Phanxicô Assisi
BM: Gx Núi Sạn; Dòng Anh Em Hèn Mọn (OFM)

5/10
LM: Cha Bảo Tịnh Trần Văn Bảo (1974)
7/10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
BM: Gx. Bình Cang, Gx Ba Làng, Gx. Tấn Tài.

Giỗ: Cố Louis Valour (cố Vạn) (1979)
12/10
Giỗ: Cha Angello Vũ Văn Đình, Ofm (1989); Placide Phạm Lệnh Phán (2006)

13/10
Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Sồ (1973)

15/10
LM: Cha Đôminicô Nguyễn Công Đắc, Giêrađô Nguyễn Quang Minh, Phêrô Phạm Ngọc Lê, J.B Ngô Đình Tiến, Gioakim Phạm Công Văn (1993).
Giỗ: Gallioz, Cố Thiết (1953); Phaolô Trần Sơn Bích (2011), F.x Nguyễn Đình Kim (1984).

16/10
Lễ Thánh Giêrađô
BM: Cha Quang Minh

17/10
Lễ Thánh Ignatiô Antiôchia, Gm, tử đạo.
BM: Cha Thiện Mỹ
18/10
Lễ Thánh Luca (tác giả sách Tin Mừng)
BM: Cha Dung, Cha Bùi Hòa (SVD)

19/10
Giỗ: Cha Giuse Đinh Tường Huấn (1997)
23/10
Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Hoàng Kim (2002)
24/10
Giỗ: Cố Pierre Marie Le Darré (Cố Châu); Louis Vallet (Cố Ngân) (1945)

28/10
Lễ Thánh Simon và Giuđa Tông đồ
BM
Simon: Cha Phú Cường, Bùi Anh Tuấn
BM Tađêô: Cha Đình Phúc, Tạc, Thanh
Giỗ: Cha Phaolô Nguyễn Tấn Thì (1968)
29/10
Giỗ: Cha Trần Văn Thông (1984)