1/9
Lm: Cha Thanh Bình (1957); Thiện Ân (1958)
Giỗ: Cha F.X Trần Xuân Thứ (2016)
2/9:
Giỗ: Jeanningró, cố Vị (2006), Cha G.B Nguyễn Quang Minh (1992)
6/9
Giỗ: Villaume, Cố Đề (1900)
7/9
Lm: Cha Mai Tính (1975); Điệp (1975); Liệu (1975);
Tuấn (CssR) (2000)
8/9
Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính:
BM: Đại Chủng Viện Sao Biển;
Gx Phú Quý; Hòa Thuận.

Lm: Cha Nam (CssR) (1955)
10/9
Giỗ: Cha Phêrô Phùng Viết Mỹ (1963)
Lm: Cha Antôn Đình Phong (2009); Chí Quốc (2009)

13/9
Lm: Cha Phi (1975)
Giỗ: Cha G.B Hoàng Kim Đạt (2006); F.x Phạm Sĩ Tăng (1988)

15/9
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, BM: Gx Tân Xuân
Giỗ: Cha Phêrô Nguyễn Đình Phong (2016)
16/9
Giỗ: ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận (2002); Cha Giuse Trần Bình Thái (SVD; 1998)
17/9
Lm: Cha Tiến Nam (SVD) (2009); Hồng Tú (SVD) (2009)
18/9
Thánh Giuse Cupertinô
BM: Cha Ngọc (OFM)

19/9
Giỗ: Bourgeois (Ofm) (2000)
20/9
Lm: Cha Hoàn Vũ (2008)
21/9
Lễ Thánh Matthêô, tđ.
BM: Cha Vinh Phúc (OFM); Cha Hoàng Trường Sơn.

24/9
Giỗ: Cha Báu (1994)

26/9
Thánh Cosma và Đamianô, Tđ,
BM: Cha Thanh Hùng
27/9
Giỗ: Georges Lefas (2002); Cha Giuse Đặng Đinh Hoàng (1993)
Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Lm, Ln.
BM: Cha Cao Minh; Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn và Tu Đoàn Truyền Giáo Vinh Sơn

28/9
Lm: Cha Thường (1978)
Giỗ: Henri Petitjean (2004)

29/9

Giỗ: Cha Lê Hồng Thanh (1988)
Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel và Pharael, Lk
BM: Gx Xuân Sơn
BM: Cha Hoài Vũ, Đình Huy, Hữu Nhân

30/9
Thánh Giêrônimô, Lm
BM: Cha Hùng Sơn
Giỗ: Cha Giuse Trần Trung Hiếu (1999)