2/7
- Giỗ: Cố Hương, Jean Hirigoyen(+2001)
3/7: (Thánh Tôma)
- BM: Cha Văn Hiệu, Thành Nguyên, Văn Thịnh, Duy Toàn, Chí Toàn, Quốc Hùng, Nhật.
5/7
Kỷ niệm ngày thành lập giáo phận Nha Trang (1957)
6/7
- LM: Cha Minh Cao, Sĩ Đức, Lê Văn Hải, Đắc Trung, Thanh Vân, Thiện Vang (1995)
- Giỗ: Cha Simon Nguyễn Xuân Nghi (+2008)

8/7
- Giỗ: Cha Đaminh Trần Đức Kế (+1988), Maurice Bertin (ofm) (+1968)
10/7
- Giỗ: Cha Phêrô Nguyễn Văn Học (+2002), Cha Tôma Trần Ngọc Hườn (+2004)
11/7: (Thánh Bênêđictô)
- Lễ Giỗ ĐC Marcel Piquet Lợi, GM tiên khởi Gp. Nha Trang
- Giỗ: Cha Xuân Nghi (+2008)
LM: Cha Huấn, Lâm, Thạch (OC) (2014)
13/7: Thánh Henricô
- BM: Cha Văn Phúc (OFM)
15/7: (Thánh Anrê Kim Thông)
- BM: Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Gp. Nha Trang,
BM: Gx Đất xét

16/7:(Đức Mẹ núi Carmêlô)
- BM: Gx Đồng Hộ & Đan viện Carmel
- Giỗ: Cha Vincentê Lê Công Khương (+2006)

19/7
- LM: Bang, Lực, Bình (OC) (2008)
- Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Như Tự (+1987)

21/7
- Giỗ: Cha F.X Lê Quang Diễn (+2014)
22/7
- Lm: F.X Phạm Ngọc Châu (CM)
25/7: (Thánh Giacôbê)
- BM: Cha Ngọc Anh, Văn Vĩnh, Bùi Chung, Triều, Trần Trường Sơn, Sanh, Quốc Hoàng, Đào.
26/7: (Thánh Gioakim và Anna)
- BM: Gx Phù Sa, Hòn Thiên
- BM: Cha Công Văn, Phúc Hoà, Thái Hoà, Minh Kông, Bảo Huy, Quốc Vũ, Khang, Xuân Vinh, Phùng

27/7
Giỗ: Cố Gaston Degas (+1907), Cố Định, Jean F. Gagnaire (+1931)
29/7
- Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Trọng Báu (+1992)
30/7
- LM: Cha Trần Bá Ninh (1991)
- Giỗ: Cha G.B Trần Xuân Long (+2007)
31/7: (Thánh Ignatiô Loyôla)
- BM: Cha Hồ Thông, Trần Ngà, Kim Thanh (SVD), Đình Phương