01/6
Giỗ: G.B Nguyễn Hữu Bút (2004)

02/6

GIỖ: F.X Nguyễn Cao Cầu (1991)
03/6

BM: Gx Hộ Diêm, Đá Trắng
04/6
LM: Giuse Nguyễn Văn Huấn (OFM-2011)

05/6

LM:  Phaolô Nguyễn Văn Dàng (2007); Giuse Nguyễn Thành Khải (2007); Antôn Nguyễn Thanh Lâm (2007); G.B Dương Quỳnh Lưu  (2007); Dom Nguyễn Văn Nhứt  (2007); Giacôbê Trần Trường Sơn (2007);  Phêrô Nguyễn Thiên Tân (2007); Philiphê Nguyễn Văn Tin (2007); G.B Ng. V. Thanh Toàn (2007)

06/6

BM: Norbertô Văn Khanh (OFM)
LM: Phêrô Trần Thành Tâm (1998-SVD)

07/6

LM: Giacôbê Nguyễn Văn Vĩnh (1966)
GIỖ: Gioan Nguyễn Ngọc Toàn (OFM-1986)
08/6
BM: Gx. Ba Ngòi, Hà Dừa, Ninh Hòa, Phú Phong, Tân Hội.
GIỖ: Irênê Nguyễn Thái Hiệp (1997)
09/6
BM: Gx. Khiết Tâm, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
10/6
LM: F.x Nguyễn Văn Phú (SVD-2007)
11/6
LM: Martinô Lê Quang Tuấn (SVD-2010); Antôn Ngô Hồng Tú (SVD-2010)
12/6
GIỖ: Phêrô Nguyễn Quốc Bồng (+1963)
13/6
BM: Quý Cha Antôn: Ng.Bình, Chiến, Lâm, Đình Phong, Chi Quốc, Tiến Nam, Thiên, Trãi, Định, Thịnh (SVD), Hùng (CSsR), Tuấn (CSsR), Sang (SVD), Sơn, Bảo.
GIỖ: Giuse Trần Cường Tráng (1972)

14/6
GIỖ: Giuse Hoàng Phượng (1984)
15/6
LM: Gioakim Nguyễn Thái Hòa (2006); Gioakim Trần Minh Kông (2006); Inhaxiô Trương Đình Phương (2006)
Giỗ: Ernest Garrigues Cố Liêm (+1960); Jules Labiausse Cố Sáng (+1941), G.B Vũ Đình Hiên (+2009)
17/6
LM: Giuse Đức Hoà (2004)
GIỖ: Bênêdic Nguyễn Công Phú (+2014)
19/6
LM: Phêrô Nguyễn Xuân Dũng (1997); Phêrô Trần Văn Điện (1997); Giuse Nguyễn Văn Minh (1997); G.B Trần Tấn Linh (1997); Đôminicô Mai Xuân Vĩnh (1997); G.B Lê Ngọc Dũng (1997); Giuse Nguyễn Thanh Hải (1997); G.B Nguyễn Kim Đệ (1997); Gioakim Nguyễn Phúc Hòa (1997)
Cha Tôma Nguyễn Thành Nguyên (2002); G.B Trần Trung Hiếu (2002); Phêrô Nguyễn Hòa Lang (2002). G.B Nguyễn Thành Hưng (CSsR-2002)
Giỗ: Guillaume David Cố Yên (+1957); Michel Gervier Cố Lành (+1997)
21/6
BM: Thánh Luy Gônzaga : Cha Khoa
LM: Thêôphanô Nguyễn Sơn Ngà (1967); G.B Nguyễn Minh Sang (CSsR-1975);  Phaolô Hoàng Văn Dương (OC-2012);  Giuse-Tuân Nguyễn Đình Giáp (OC-2012)
22/6
BM: Gx. Hộ Diêm, Đá Trắng.
23/6
LM: Phêrô Trần Huy Hoàng (2000); Tađêô Nguyễn Đình Phúc (2000)
24/6
Thánh Gioan Tẩy Giả:

BM quý Cha: Cương, Ngọc Dũng, Đệ, Hiếu, Kỳ (OFM), Linh, Lưu, San, Sang (CSsR), Sỹ (SVD), Thái, Đình Tiến, Thanh Toàn, Tú, Viễn, Vinh, Thái Bình, Văn Linh, Thịnh, Thế Trung, Thẩm, Hồng Duy, Hưng, Luật, Hồng Duy, Ưng (SVD), Du (OFM), Hưng (CSsR).

BM: Gx. Vinh Trang, Gx. Đá Trắng
LM: Cha Simon Nguyễn Phú Cường (2005); Giuse Phan Cường (2005); Phêrô Nguyễn Đại (2005); Phêrô Cao Xuân Hóa (2005); Phêrô Trần Trung Nam (2005); Matthêu Hoàng Trường Sơn (2005); Antôn Nguyễn Ngọc Trãi (2005); Gc. Hải Triều (2005); Phaolô Cao Hòa Vinh (2005).
GIÔ: Cha Phaolô Ngô Hành (SVD,+2015)

26/6
GIỖ: Francois Dauguet (+1892); Cha Phêrô Nguyễn Đình Phượng (2008)
27/6
LM: Matthêô Nguyễn Vinh Phúc (1965-OFM)
Giỗ: Alexis Boivin Cố Nhã (+ 1923); Cyprien Brugidou (+1962)
28/6
BM: Gx Khiết Tâm BM: Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
29/6
Thánh Phêrô & Phaolô
BM. quý Cha:  Bá, Cao, Chương, Công, Anh Cường, Dàng, Xuân Dũng, Khánh Duy, Viết Duy, Nguyễn Đại, Q. Đạt, Đảo, Điện, Văn Hải, Hoàng Hải, Hiến, Huy Hoàng, Trường Huy, Xuân Hoá, Khanh, Khôi, Khương, Lợi, Lang, Lắm, Lê, Liêm, Mân, Trung Nam, Bá Ninh, Văn Ninh, Ngọc Phi, Phiên, Xuân Phong, Anh Phú, Hữu Phú, Văn Phương, Nhật Quang, Quế (OFM), Văn Quý (OFM), Son, Thái Sơn, Đình Tâm, Văn Tâm,Thiên Tân, Duy Tân, Thành, Thăng, Thận, Tích, Tín, Tính, Ngọc Thoại, Ngọc Thoại (Úc), Tùy, Ngọc Tiến, Trương Trãi, Minh Trung, Ngọc Tuấn, Hoàn Vũ, Hoàng Vũ, Thiêng, Huân, Khanh, Lực.
BM Phaolô: Quý Cha Minh Anh, Dám (OFM), Dàng, Ngọc Duy, Lãm, Duy Luân, Nghĩa, Quốc Nhân, Hoà Vinh, Trọng Huy, Hàn, Bảo Quyền, Đức Thắng, Phương, Phi, Luận.
BM Phêrô: Gx. Bình Chính, Hòn Khói, Liên Sơn, Nghĩa Phú, Thủy Lợi, Vĩnh Phước
BM Phaolô: Dòng Thánh Phaolô
BM Phêrô & Phaolô: Gx. Cầu Ké, Hòa Bình, Ninh Trang.
LM: Giuse Trần Đình Hòa (1995); Antôn Nguyễn Công Nam (1995); Phêrô Trần Văn Tâm (1995); Ignaxiô Hồ Thông; Phêrô Hồ Mạnh Tín (1995); Phêrô Nguyễn Thời Bá (1995); F.X Trịnh Hữu Hưởng (1995); F.X Trần Quang Láng (1995); Phêrô Nguyễn Kim Thăng (1995); Tôma Nguyễn Duy Toàn (1995); G.B Nguyễn Vinh (1995); Inhaxiô Hồ Kim Thanh (SVD-1998).
GIỖ: Cha Phêrô Phạm Dương Thái (1992)