01/6
Giỗ: G.B Nguyễn Hữu Bút (2004)

02/6

GIỖ: Cha F.X Nguyễn Cao Cầu (1991)
03/6

BM: Gx Hộ Diêm, Đá Trắng
04/6
LM: Giuse Nguyễn Văn Huấn (OFM-2011)

05/6

LM: Cha  Phaolô Nguyễn Văn Dàng (2007); Giuse Nguyễn Thành Khải (2007); Antôn Nguyễn Thanh Lâm (2007); G.B Dương Quỳnh Lưu  (2007); Dom Nguyễn Văn Nhứt  (2007); Giacôbê Trần Trường Sơn (2007);  Phêrô Nguyễn Thiên Tân (2007); Philiphê Nguyễn Văn Tin (2007); G.B Ng. V. Thanh Toàn (2007)

06/6

BM: Cha Norbertô Văn Khanh (OFM)
LM: Phêrô Trần Thành Tâm (1998-SVD)

07/6

LM: Cha Giacôbê Nguyễn Văn Vĩnh (1966)
GIỖ: Cha Gioan Nguyễn Ngọc Toàn (OFM-1986)
08/6
BM: Gx. Ba Ngòi, Hà Dừa, Ninh Hòa, Phú Phong, Tân Hội.
GIỖ: Cha Irênê Nguyễn Thái Hiệp (1997)
09/6
BM: Gx. Khiết Tâm, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
10/6
LM: F.x Nguyễn Văn Phú (SVD-2007)
11/6
LM: Martinô Lê Quang Tuấn (SVD-2010); Antôn Ngô Hồng Tú (SVD-2010)
12/6
GIỖ: Cha Phêrô Nguyễn Quốc Bồng (+1963)
13/6
BM: Quý Cha Antôn: Nguyễn Bình, Văn Bình, Chiến, Lâm, Đình Phong, Chi Quốc, Thiên, Trãi.
GIỖ: Cha Giuse Trần Cường Tráng (1972)

14/6
GIỖ: Cha Giuse Hoàng Phượng (1984)
15/6
LM: Cha Gioakim Nguyễn Thái Hòa (2006); Gioakim Trần Minh Kông (2006); Inhaxiô Trương Đình Phương (2006)
Giỗ: Ernest Garrigues Cố Liêm (+1960); Jules Labiausse Cố Sáng (+1941), G.B Vũ Đình Hiên (+2009)
17/6
LM: Giuse Cha Đức Hoà (2004)
GIỖ: Cha Bênêdic Nguyễn Công Phú (+2014)
19/6
LM: Phêrô Nguyễn Xuân Dũng (1997); Phêrô Trần Văn Điện (1997); Giuse Nguyễn Văn Minh (1997); G.B Trần Tấn Linh (1997); Đôminicô Mai Xuân Vĩnh (1997); G.B Lê Ngọc Dũng (1997); Giuse Nguyễn Thanh Hải (1997); G.B Nguyễn Kim Đệ (1997); Gioakim Nguyễn Phúc Hòa (1997)
Cha Tôma Nguyễn Thành Nguyên (2002); G.B Trần Trung Hiếu (2002); Phêrô Nguyễn Hòa Lang (2002). G.B Nguyễn Thành Hưng (CSsR-2002)
Giỗ: Guillaume David Cố Yên (+1957); Michel Gervier Cố Lành (+1997)
21/6
LM: Cha Thêôphanô Nguyễn Sơn Ngà (1967); G.B Nguyễn Minh Sang (CSsR-1975);  Phaolô Hoàng Văn Dương (OC-2012);  Giuse-Tuân Nguyễn Đình Giáp (OC-2012)
22/6
BM: Gx. Hộ Diêm, Đá Trắng.
23/6
LM: Cha Phêrô Trần Huy Hoàng (2000); Tađêô Nguyễn Đình Phúc (2000)
24/6
Thánh Gioan Tẩy Giả:

BM quý Cha: Cương, Ngọc Dũng, Đệ, Hiếu, Kỳ (OFM), Linh, Lưu, San, Sang (CSsR), Sỹ (SVD), Thái, Đình Tiến, Thanh Toàn, Tú, Viễn, Vinh, Thái Bình, Văn Linh, Thịnh, Thế Trung.
BM: Gx. Vinh Trang.
LM: Cha Simon Nguyễn Phú Cường (2005); Giuse Phan Cường (2005); Phêrô Nguyễn Đại (2005); Phêrô Cao Xuân Hóa (2005); Phêrô Trần Trung Nam (2005); Matthêu Hoàng Trường Sơn (2005); Antôn Nguyễn Ngọc Trãi (2005); Gc. Hải Triều (2005); Phaolô Cao Hòa Vinh (2005).
GIÔ: Cha Phaolô Ngô Hành (SVD,+2015)

26/6
GIỖ: Francois Dauguet (+1892); Cha Phêrô Nguyễn Đình Phượng (2008)
27/6
LM: Cha Matthêô Nguyễn Vinh Phúc (1965-OFM)
Giỗ: Alexis Boivin Cố Nhã (+ 1923); Cyprien Brugidou (+1962)
28/6
BM: Gx Khiết Tâm BM: Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
29/6
Thánh Phêrô & Phaolô
BM. quý Cha: Bá, Cao, Chương, Công, Xuân Dũng, Khánh Duy, Viết Duy, Đại, Đảo, Điện, Đình (OFM), Văn Hải, Hiến, Huy Hoàng, Xuân Hóa, Khanh, Lang, Lắm, Lê, Mân, Nam (SVD), Trung Nam, Bá Ninh, Văn Ninh, Phi, Phiên, Đình Phong, Xuân Phong, Anh Phú, Hữu Phú, Văn Phương, Quế (OFM), Tâm, Văn Tâm, Tân, Thành, Thăng, Thận, Tích, Tín, Tính, Trương Trãi, Hoàn Vũ, Lợi, Son, Luân, Quốc Nhân, Anh Cường, Trường Huy, Thái Sơn, Tùng.
BM Phaolô: Quý Cha Dám (OFM), Dàng, Ngọc Duy, Lãm, Thắng, Hòa Vinh.
BM Phêrô: Gx. Bình Chính, Hòn Khói, Liên Sơn, Nghĩa Phú, Thủy Lợi, Vĩnh Phước
BM Phaolô: Dòng Thánh Phaolô BM Phêrô & Phaolô: Gx. Cầu Ké, Hòa Bình, Ninh Trang.
LM: Giuse Trần Đình Hòa (1995); Antôn Nguyễn Công Nam (1995); Phêrô Trần Văn Tâm (1995); Ignaxiô Hồ Thông; Phêrô Hồ Mạnh Tín (1995); Phêrô Nguyễn Thời Bá (1995); F.X Trịnh Hữu Hưởng (1995); F.X Trần Quang Láng (1995); Phêrô Nguyễn Kim Thăng (1995); Tôma Nguyễn Duy Toàn (1995); G.B Nguyễn Vinh (1995); Inhaxiô Hồ Kim Thanh (SVD-1998).
GIỖ: Cha Phêrô Phạm Dương Thái (1992)