01/5
BM: Gx.Diêm Điền, Phước Hòa, Đồng Mé, Tầm Ngân, Triệu Phong, Vĩnh Thái, Quảng Thuận, Ngọc Thủy, Bảo Vinh, Cây Vông, Hòa Yên, Bắc Vĩnh.
LM: Luca Bùi Hòa (SVD) (2006)

07/5

LM: Đức Ông Giuse Lê Văn Sỹ (1975)

08/5

GIỖ: Fx. Phan Văn Hướng (+2013)

09/5

LM: Phêrô Nguyễn Quế ofm (1996)
GIỖ:  Antôn Hồ Ngọc Hạnh (+1986)

12/5

LM: Tađêô Phan Đình Tạc (1972)
Giỗ: Cố Ngọc, Marie-Honoré Tissier (+1919);
Cố Nhơn, Joseph Viot (+2000);
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Cơ (+1993)
14/5
Giỗ: Lm. Bonav. Trần Văn Mân ofm (+2004)

15/5
Giỗ: Lm. Simon Hồ Đức Minh SVD (+2011)
16/5
LM: FX. Lê Khắc Lâm ofm (2001)
Phêrô Đinh Ngọc Lâm (CSsR) (1996)
17/5
LM: G.B. Nguyễn Kỳ-ofm(1995)

18/5
LM: Cha Phêrô Lê Văn Ninh (1975)
19/5
Giỗ: Cố Nhạc, Louis Nézeys (+1906);
Cố Phú Gérard Moussay (+2012);
Lm. Giuse Lê Quang Ngọc (+2006);
Lm. P.A. Nguyễn Tôn Sùng (+2011)
20/5
BM: Gx. Nhị Hà
Giỗ: Lm. Đôm. Võ Quang Đô (+1987);
Lm. Phêrô Bùi Minh Huy (+2001);
Lm. Phêrô Phạm Anh Thái (+1996);
Lm. Giuse Nguyễn Viết Cư (+1986).
21/5
LM: GB. Phạm Hồng Thái (1970)
Giỗ: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho (+2003);
Lm. Phêrô Cao Hữu Tạo (+1961)
;
Lm. G.B Trương Văn Hiếu (+2011).
22/5
Giỗ: Lm. Pierre Sanctuaire Cố Khánh (+1949)

23/5
LM: Giacôbê Bùi Chung (1961))
24/5
Lễ Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu
BM: Gx. Phước An, Bắc Thành, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
Giỗ: Lm. GB. Bùi Đình Thể (+2007)
26/5
LM: Giuse Nguyễn Quang Huy (1967);
Giuse Trần Văn Láng (1967);
Tađêô Thanh (1967);
Giuse Trương Phúc Tinh (1967)
Giỗ: Lm. Giuse Trần Đức Khâm (+1992)
28/5
LM: Tôma Hồ Chí Toàn (2011);
Simon Anh Tuấn (2011)
Giỗ: Lm. Phêrô Nguyễn Duy Hoàn (+2004)
29/5
LM: Phêrô Trần Tuấn Khôi;
G.B Nguyễn Ngọc Thẩm (2014)
Giỗ: Lm. Phêrô Trần Hữu Tôn (+1989)
30/5
LM: Antôn Hoàng Tiến Nam (1966)
31/5
BM: Dòng Đức Bà Truyền Giáo, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng.
Giỗ: Lm. Phêrô Thái Quang Nhàn (+1984)
LM: Phêrô Trần Hữu Thành (1969),
Gioan Phan Tiến Dũng (2007)
LM (2018):
Simon Nguyễn Hoàng Minh,
Giuse Dương Duy Tân,
F.X Lê Quốc Vương,
Phêrô Vũ Ngọc Tuấn,
Giuse Nguyễn Duy Quốc,
Luy Gonzaga Nguyễn Minh Khoa,
G. Bosco Nguyễn Hữu Hoàng Phi,
Giacôbê Nguyễn Vũ Đào,
Gioan B. Đỗ Huỳnh Luật,
Phaolô Trần Phan Bảo Quyền,
Phêrô Trương Quốc Đạt,
Gioan B. Nguyễn Ngọc Hưng,
Phêrô Nguyễn Thanh Liêm,
Martinô Trần Đức Hải,
Martinô Hồ Đình Hải,
F.X Hồ Bình,
Giuse Lưu Trung Kiên,
Antôn Trương Cao Định,
G.B Nguyễn Hồng Duy,
Phêrô Nguyễn Hoàng Hải,
Xilivêtê Nguyễn Huy Hoàng,
Phêrô Đinh Duy Khương,
Phêrô Nguyễn Tuỳ,
Phaolô Võ Bạch Vân Hàn,
F.X Trần Phan Bảo Quốc,
Inhaxiô Đỗ Trần Thiện Mỹ,
Micae Cáp Hữu Nhân,
Tôma Nguyễn Công Nhật.