01/4
LM: Cha Bình An, San, Thịnh (1975)

02/4

Giỗ: Cố Trí, Pierre Alexandre (+1961)

03/4
Giỗ: Giuse Nguyễn Bá Chính (+2015)
04/4

LM: Đ.Ô Giuse Thi Nguyễn Thế Thoại (OC) (1961)

05/4

Giỗ: Cố Ngoan, Charles Saulçoy (+1939);
LM: Cha Cư, Luy Hải, Xuân Hương (1994)

06/4

LM: Cha Xuân Phong (1990)
09/4
Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Quốc Công (+1974)

15/4
Giỗ: Cố Năng, Victor Caillon (+1983)
LM: Cha Hiệu (1975)
17/4
Giỗ: Cha Augustinô Đinh Xuân Vinh (+1995)
18/4
Giỗ: Cha Anrê Nguyễn Lộc Huệ (+2010)

21/4
LM: Cha Phêrô Đức Vinh (SVD) (1996)
22/4
Giỗ: Cố Phước, Donatien Béliard (+1974)
LM: Cha Stêphanô Thông (2006)
24/4
LM: Đức Cha Giuse (1971)
25/4
Giỗ: Cha Charles Dorgeville (+1967), Giuse Lưu Đức Mai (+1993)
27/4
Giỗ: Cha Augustinô Phạm Văn Nguyện (+1996)

28/4
Giỗ: Cha F.X. Lê Trọng Khiêm (+1982)
LM: Cha Phalô Trọng Huy (2007)
29/4
Giỗ: Cha Augustinô Nguyễn Văn Thìn (+1961), Cha Gioan Vũ Văn Nghiêm (+1987)