05/3
Giỗ: Cha J.B Cao Vĩnh Phan (+2011)
06/3

Giỗ: Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách (+2017)
Cha Giuse Trần Chính Cư (+1995)

07/3

Giỗ: Cố Kim, Lefèvre (+1979)

09/3

Giỗ: Cha Anrê Phan Ngọc Lễ (+1973)

11/3
LM: Chí Chức (OFM)
13/3
Giỗ: Cha Giuse Phan Thanh Bình(+2016)
14/3

Giỗ:Cha Giuse Lê Khắc Tâm (+1978)

LM: Cha Văn Khanh(OFM), Châu Lý(OFM).
18/3

Giỗ: Cha Gioan Đỗ Hưng Phong (+1981), An tôn Nguyễn Anh Thuận(+1989)

LM: Cha Văn Diện, Hữu Đại, Mạnh Hà, Quốc Hoàng, Quốc Hùng, Văn Linh, Hùng Lộc, Hữu Lợi, Duy Luân, Cao Minh, Quang Nam, Quốc Nhân, Lục Phùng, Đăng Phú, Nhật Quang, Thanh Son, Thái Thịnh, Huy Thoại, Thế Trung, Anh Tuấn.
19/3

BM: Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận Nha Trang
BM: Dòng MTG Nha Trang, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Giuse (SVD), Dòng Carmel Thánh Giuse.
BM: Giáo xứ: Giuse, Mỹ Hoán, Hòa Tân, Bắc Vĩnh, Hòa Do, Xuân Ninh, Mỹ Thanh, Gò Sạn, Phước Thiện, Hạnh Trí, Thạch Hà.
BM: Quý Cha: An, Phan Cường, Tiến Dũng, Đạt, Điệp, Thanh Hải, Hiển, Hiệp, Đình Hòa, Đức Hòa, Huy, Hương, Khải, Quang Khải, Quang Láng, Liệu, Văn Minh, Nhu, Quốc, Võ Quý, Quý (OFM), Duy (OFM), Quyền, Sỹ, Thi, Thường, Tinh, Anh Tuấn, Vang, Văn, Viên, Diện, Hà, Lộc, Nam, Kiên, Duy Tân, Duy Quốc.
LM: Cha Viết Duy, Bảo Khanh, Anh Quốc (2010).

Giỗ: Jacques Lourdez (+1990)
23/3
Giỗ: Cha G.B Lê Văn Nhì(+2000)
24/3
Giỗ: Cha Phaolo Trần Văn Lạc(+1979)
26/3
Giỗ: Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc (+2015)