08/2
Giỗ: Cha Phaolô Nguyễn Định (+1997)

10/2

Giỗ: Cha Isodore Bùi Thái Học (+2006)

14/2

Giỗ Đức Cha Phaolô (+2017)
Cha F. X. Hoàng Kim Điền (+2002)

17/2

Giỗ: Phêrô Trương Trọng Nghĩa (+2007)
Cha Augustino Mai Hứa (+2013)
Giuse Mai Xuân Quý (+1994)

19/2

LM Cha Cương (1974)

26/2

Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Công Nghị (+1979)

27/2

Giỗ: Cố Paul Maheu (+1931)

28/2

Giỗ: Cố Joseph Laurent (+1918), Cha Alphongsô Trần Phước Đức, ofm (+1997)