01/1
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
BM: Gx Phước Đồng

Giỗ: Cố Cần Gabriel Marie Nicolas (+1947)
02/1
Giỗ: Cố Chung, Frannois Murcieer (+1870)
04/1

Giỗ: Cố Báu Pierre Gauthier (+2004)

08/1

Giỗ: Cha Gioan Bt. Nguyễn Quang Dung (+1975),
Phêrô Hoàng Thái Ân (+1992)
11/1

LM: Cha Nguyễn Bình (2004)

14/1

Giỗ: Cha Gioan B. Trần Ngọc Thuỷ (+1973)

16/1
Giỗ: Cha Philipphê Lê Xuân Thượng (+2015)
17/1

Thánh Antôn. (Viện phụ)
BM: Cha Công Nam

19/1

Giỗ: Cha F.X Trần Xuân Lai (+2003)
20/1

LM: Cha Danh (2005)

21/1

Giỗ: Cha Vincentê Hoàng Văn Lư Ofm (+1998), Cố Modeste Duval (+1994)

22/1

Giỗ: Cố Lễ, Albert Mollard (+2007), Phêrô Trần Minh Trương (+2010)

23/1

Giỗ: Cố Eugène Durand (+1932)

25/1

Giỗ: Cố Bửu François Geoffroy (+1918)

27/1
Giỗ: Cha Geoge Tallin (+2009)
28/1

Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Thanh Vân (+1973)

31/1
Thánh Gioan Bosco, Lm. Ln
BM: Cha Tấn Phúc, Hoàng Phi