A 2016 CN6PS Advocate Ga14 23 29 8

Vui Học Thánh Kinh CN 6 Phục Sinh C  

 •   20/05/2019 05:34:30 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy...
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

 •   14/05/2019 04:41:43 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau..."
Vui Học Thánh Kinh CN 5 Phục Sinh C

Vui Học Thánh Kinh CN 5 Phục Sinh C

 •   13/05/2019 05:47:58 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được"...
Kinh thánh bằng hình: CN IV PS C. CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu

Kinh thánh bằng hình: CN IV PS C. CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu

 •   11/05/2019 05:45:14 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".
Jesus lostsheep 06

Vui Học Thánh Kinh CN 4 Phục Sinh C. Cầu cho ơn thiên triệu.

 •   07/05/2019 09:37:03 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."
Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo dân (BÀI 12)

Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo dân (BÀI 12)

 •   03/05/2019 05:30:42 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian… Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17:14-19)
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 3 Phục Sinh năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 3 Phục Sinh năm C

 •   02/05/2019 10:52:29 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào.
Vui Học Thánh Kinh CN III Phục Sinh C

Vui Học Thánh Kinh CN III Phục Sinh C

 •   29/04/2019 11:31:02 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh."
Mạc khải về cầu nguyện

Mạc khải về cầu nguyện

 •   29/04/2019 04:57:33 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa hay là dâng lời cầu lên Thiên Chúa để xin những ơn lành phù hợp với thánh ý của Ngài. Cầu nguyện luôn là một hồng ân của Thiên Chúa, Đấng đến gặp gỡ con người. Cầu nguyện theo Kitô giáo là một liên hệ cá nhân và sống động của con cái với Cha là Thiên Chúa vô cùng nhân lành, với Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong tâm hồn họ.
VHTK CN 2 PS C. Thánh Lễ về lòng thương xót của Thiên Chúa.

VHTK CN 2 PS C. Thánh Lễ về lòng thương xót của Thiên Chúa.

 •   27/04/2019 11:12:09 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm C

 •   17/04/2019 04:26:14 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ.
Vui Học Thánh Kinh CN Phục Sinh Năm C

Vui Học Thánh Kinh CN Phục Sinh Năm C

 •   16/04/2019 05:40:58 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy.
VHTK Chúa Nhật Lễ Lá (Kiệu Lá)

VHTK Chúa Nhật Lễ Lá (Kiệu Lá)

 •   08/04/2019 11:20:04 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem. Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi.
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 5 Mùa Chay năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 5 Mùa Chay năm C

 •   03/04/2019 11:06:46 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá.
VHTK Chúa Nhật 5 Mùa Chay C

VHTK Chúa Nhật 5 Mùa Chay C

 •   02/04/2019 10:55:56 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người.
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 4 Mùa Chay C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 4 Mùa Chay C

 •   27/03/2019 11:21:32 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Người kia có hai con trai. Ðứa em thưa với cha rằng: "Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con". Người cha liền chia gia tài cho các con.
VHTK Chúa Nhật 4 Mùa Chay C

VHTK Chúa Nhật 4 Mùa Chay C

 •   25/03/2019 05:29:43 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:Dụ ngôn người cha nhân hậu. Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai…"
Tranh tô màu - Chúa Nhật III mùa Chay - Năm C

Tranh tô màu - Chúa Nhật III mùa Chay - Năm C

 •   22/03/2019 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Tranh tô màu - Chúa Nhật III mùa Chay - Năm C
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 3 Mùa Chay năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 3 Mùa Chay năm C

 •   20/03/2019 04:28:46 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

Các tin khác

dcgiuseminh
logonamthanh
   
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập122
 • Máy chủ tìm kiếm15
 • Khách viếng thăm107
 • Hôm nay22,965
 • Tháng hiện tại465,567
 • Tổng lượt truy cập4,362,594

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây