Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Video Clips Video Clips

TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (34119 lượt xem)
CN 2b mùa Thường Niên, TV.39 [ Đã xem: 1971] CN 2b mùa Thường Niên, TV.39
CN 3b mùa Thường Niên, TV.24 [ Đã xem: 1311] CN 3b mùa Thường Niên, TV.24
CN 4b mùa Thường Niên, TV.94 [ Đã xem: 1304] CN 4b mùa Thường Niên, TV.94
CN 5b mùa Thường Niên, TV.146 [ Đã xem: 1322] CN 5b mùa Thường Niên, TV.146
CN 6b mùa Thường Niên, TV.31 [ Đã xem: 1333] CN 6b mùa Thường Niên, TV.31
CN 7b mùa Thường Niên, TV.40 [ Đã xem: 1268] CN 7b mùa Thường Niên, TV.40
CN9bTN, lễ Chúa Ba Ngôi_b, TV.32 [ Đã xem: 1248] CN9bTN, lễ Chúa Ba Ngôi_b, TV.32
CN 8b TN, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, TV.103 [ Đã xem: 1484] CN 8b TN, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, TV.103
CN10bTN, lễ Mình Máu Chúa Kitô, TV115 [ Đã xem: 1191] CN10bTN, lễ Mình Máu Chúa Kitô, TV115
CN qn11b mùa Thường Niên, tv91 [ Đã xem: 1129] CN qn11b mùa Thường Niên, tv91
CN12bTN, lễ Thánh Gioan Tiền Hô, TV.138 [ Đã xem: 1267] CN12bTN, lễ Thánh Gioan Tiền Hô, TV.138
CN 13b mùa Thường Niên, TV.29 [ Đã xem: 1225] CN 13b mùa Thường Niên, TV.29
CN 14b mùa Thường niên [ Đã xem: 1233] CN 14b mùa Thường niên
CN 15B Mua Thuong Nien, TV84 [ Đã xem: 1208] CN 15B Mua Thuong Nien, TV84
CN 16b mùa Thường Niên, TV.22 [ Đã xem: 1256] CN 16b mùa Thường Niên, TV.22
CN 17b mùa Thường Niên, TV.144 [ Đã xem: 1288] CN 17b mùa Thường Niên, TV.144
CN 18b mùa Thường Niên, TV77 [ Đã xem: 1174] CN 18b mùa Thường Niên, TV77
CN 19b mùa Thường Niên, TV.33 (phần 1) [ Đã xem: 1215] CN 19b mùa Thường Niên, TV.33 (phần 1)
CN 20b mùa Thường Niên, TV.33 (phần 2) [ Đã xem: 1133] CN 20b mùa Thường Niên, TV.33 (phần 2)
CN 21b mùa Thường Niên, TV.33 (phần 3) [ Đã xem: 1248] CN 21b mùa Thường Niên, TV.33 (phần 3)
CN22b mùa Thường Niên, TV.14 [ Đã xem: 1156] CN22b mùa Thường Niên, TV.14
CN 23b mùa Thường Niên, TV.145 [ Đã xem: 1137] CN 23b mùa Thường Niên, TV.145
CN 24b mùa Thường Niên, TV114 [ Đã xem: 1125] CN 24b mùa Thường Niên, TV114
CN 25b mùa Thường Niên, TV.53 [ Đã xem: 1124] CN 25b mùa Thường Niên, TV.53
CN qn26b mùa Thường Niên, TV.18 [ Đã xem: 1109] CN qn26b mùa Thường Niên, TV.18
CN27b mùa Thường Niên, TV.127 [ Đã xem: 1182] CN27b mùa Thường Niên, TV.127
CN 28b mùa Thường Niên, TV.89 [ Đã xem: 1136] CN 28b mùa Thường Niên, TV.89
CN 29b mùa Thường Niên, TV.32 [ Đã xem: 1077] CN 29b mùa Thường Niên, TV.32
CN 30b mùa Thường Niên, TV.125 [ Đã xem: 1034] CN 30b mùa Thường Niên, TV.125
CN 31b mùa Thường Niên, TV.17 [ Đã xem: 1095] CN 31b mùa Thường Niên, TV.17
CN 32b mùa Thường Niên, TV.145 [ Đã xem: 1125] CN 32b mùa Thường Niên, TV.145
CN 33b mùa Thường Niên, TVtv15 [ Đã xem: 1080] CN 33b mùa Thường Niên, TVtv15
CN34bTN_lễ CHÚA KITÔ VUA_tv92b [ Đã xem: 1153] CN34bTN_lễ CHÚA KITÔ VUA_tv92b

TV Mùa Chay 2012 (6 video) (5841 lượt xem)
CN 1b Mùa Chay, TV. 24 [ Đã xem: 972] CN 1b Mùa Chay, TV. 24
CN 2b Mùa Chay, TV. 115 [ Đã xem: 950] CN 2b Mùa Chay, TV. 115
CN 3b Mùa Chay, TV.18 [ Đã xem: 991] CN 3b Mùa Chay, TV.18
CN 4b Mùa Chay, TV136 [ Đã xem: 954] CN 4b Mùa Chay, TV136
CN 5b Mùa Chay, TV.50 [ Đã xem: 1015] CN 5b Mùa Chay, TV.50

TV tuần Thánh 2012 (5 video) (5730 lượt xem)
Thứ Năm Tuần Thánh_2012_tv115 [ Đã xem: 1019] Thứ Năm Tuần Thánh_2012_tv115
Thứ Sáu Tuần Thánh_2012_TV30 [ Đã xem: 1013] Thứ Sáu Tuần Thánh_2012_TV30
CN Lễ Lá, TV21 [ Đã xem: 1014] CN Lễ Lá, TV21

TV mùa Phục Sinh 2012 (9 video) (16230 lượt xem)
CN3b mùa Phục Sinh, TV.4 [ Đã xem: 1217] CN3b mùa Phục Sinh, TV.4
Thứ Bẩy và Chúa Nhật Phục Sinh_2012_tv117 [ Đã xem: 1301] Thứ Bẩy và Chúa Nhật Phục Sinh_2012_tv117
CN 4b mùa Phục Sinh, TV.117 [ Đã xem: 1212] CN 4b mùa Phục Sinh, TV.117
CN2b mùa Phục Sinh, TV.117 [ Đã xem: 1156] CN2b mùa Phục Sinh, TV.117
CN 5b mùa Phục Sinh, TV.21 [ Đã xem: 1195] CN 5b mùa Phục Sinh, TV.21
CN 6b mùa Phục Sinh, TV.97 [ Đã xem: 1200] CN 6b mùa Phục Sinh, TV.97
CN 7b mùa Phục Sinh, TV.102 [ Đã xem: 1146] CN 7b mùa Phục Sinh, TV.102
Chúa Giesu lên trời TV46 [ Đã xem: 1202] Chúa Giesu lên trời TV46

TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4289 lượt xem)
CN1c Mùa Vọng_tv24_slgd [ Đã xem: 874] CN1c Mùa Vọng_tv24_slgd
CN 2c Mùa Vọng_tv125_slgd [ Đã xem: 929] CN 2c Mùa Vọng_tv125_slgd
CN 3c Mùa Vọng, Is12_slgd [ Đã xem: 813] CN 3c Mùa Vọng, Is12_slgd
CN 4c Mùa Vọng, TV79_slgd [ Đã xem: 813] CN 4c Mùa Vọng, TV79_slgd

Mùa Thường Niên_năm C_bộ mới (9 video) (7954 lượt xem)
CN 1c TN, Chúa Chịu Phép Rửa, TV28_slgd [ Đã xem: 763] CN 1c TN, Chúa Chịu Phép Rửa, TV28_slgd
CN 2c mùa Thường Niên, TV.95 [ Đã xem: 797] CN 2c mùa Thường Niên, TV.95
CN 3c mùa Thường Niên, TV18_slgd [ Đã xem: 830] CN 3c mùa Thường Niên, TV18_slgd
CN 4c mùa Thường Niên, TV.70 [ Đã xem: 884] CN 4c mùa Thường Niên, TV.70
CN 14C Thường niên TV65 [ Đã xem: 774] CN 14C Thường niên TV65
CN 15C Thường niên TV68 [ Đã xem: 717] CN 15C Thường niên TV68
CN 16C Thường niên TV14 [ Đã xem: 774] CN 16C Thường niên TV14
CN 17C Thường niên TV137 [ Đã xem: 765] CN 17C Thường niên TV137
CN 18C Thường niên TV94 [ Đã xem: 780] CN 18C Thường niên TV94

TV Giáng Sinh_C (5 video) (5108 lượt xem)
Giáng Sinh_Thánh Lễ Đêm_tv95_slgd [ Đã xem: 877] Giáng Sinh_Thánh Lễ Đêm_tv95_slgd
Giang sinh_Thánh Lễ rạng đông_tv96 [ Đã xem: 864] Giang sinh_Thánh Lễ rạng đông_tv96
Giáng Sinh_Thánh Lễ ban ngày_tv97_slgd [ Đã xem: 862] Giáng Sinh_Thánh Lễ ban ngày_tv97_slgd
CN lễ Thánh Gia_tv127_slgd [ Đã xem: 798] CN lễ Thánh Gia_tv127_slgd
le hien linh tv71 slgd [ Đã xem: 812] le hien linh tv71 slgd