Hình ảnh thánh lễ tạ ơn và tất niên liên giáo hạt Miền Ninh Thuận, ngày 9/2/2018

Hình ảnh thánh lễ tạ ơn và tất niên liên giáo hạt Miền Ninh Thuận, ngày 9/2/2018
Xem thêm hình ảnh