Video Thánh lễ Tạ ơn, nhậm chức Tân quản xứ giáo xứ Hòa Yên của Cha J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn - 13.7.2017

Video Thánh lễ Tạ ơn, nhậm chức Tân quản xứ giáo xứ Hòa Yên của Cha J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn - 13.7.2017