Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Cáo phó: Ông cố Fx Nguyễn Ngọc Trang, là thân phụ Cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, dòng Don Bosco, đã an nghỉ trong Chúa lúc 18h40 thứ Năm, ngày 31 tháng 05 năm 2018


Tiểu sử

OÂng Coá Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Ngoïc Trang.

Sinh ngaøy 20.02.1935 taïi laøng Ngoâ Xaù, xaõ Trieäu Trung, huyeän Trieäu Phong, tænh Quaûng Trò.

Laøng Ngoâ Xaù coù 10 vò töû vì ñaïo, trong ñoù coù 9 vò laø oâng baø toå tieân cuûa gia ñình OÂng Coá.

OÂng Coá moà coâi cha luùc môùi ñöôïc hai tuoåi. OÂng Coá chung soáng vôùi Meï vaø moät ngöôøi chò gaùi, nhöng ngöôøi chò laïi qua ñôøi luùc 16 tuoåi. Ngöôøi Meï thuû tieát nuoâi con cho ñeán khi ñöôïc an nghæ trong Chuùa taïi Gaùo Xöù Ba Ngoøi, Giaùo Phaän Nha Trang naêm 2003.

Thôøi nieân thieáu OÂng Coá soáng ôû Quaûng Trò vaø hoïc ôû tröôøng Thieân Höïu - Hueá.

Ngaøy 11.10.1958 OÂng Coá laõnh nhaän bí tích hoân phoái vôùi Baø Coá Anna Leâ Thuûy Tieân (chaùu ruoät cuûa Cha Leâ Thieän Baù, giaùm ñoác Ñaïi chuûng vieän Hueá), taïi Giaùo Xöù Thanh Taân, Giaùo Phaän Hueá.

Hai oâng baø sanh ñöôïc 7 ngöôøi con (3 trai vaø 4 gaùi), trong ñoù OÂng Baø Coá daâng cho Thieân Chuùa moät caäu con trai laø linh muïc Giuse Nguyeãn Ngoïc Vinh doøng Don Bosco.

Töø naêm 1968 OÂng Coá vaø gia ñình vaøo sinh soáng taïi Cam Ranh cho ñeán baây giôø. OÂng Coá ñaõ gaén boù vaø phuïc vuï Giaùo Xöù Ba Ngoøi, Giaùo Phaän Nha Trang trong hoäi ñoàng muïc vuï Giaùo Xöù ñöôïc 25 naêm.

OÂng Coá ñaõ an nghæ trong Thieân Chuùa luùc 18h40 ngaøy 31.05.2018. Trong naêm thaùng cuoái ñôøi OÂng Coá ñaõ can ñaûm ñoùn nhaän nhöõng ñau ñôùn cuûa beänh taät trong söï phoù thaùc vaø tin töôûng maïnh meõ vaøo Thieân Chuùa.


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn