Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tiểu sử và các đoàn thể kính viếng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

Tiểu sử Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách
 
-         Sinh tại Diên Sơn – Diên Khánh – Khánh Hòa ngày 3/9/1923
-         Thuộc Giáo xứ Cây Vong, Giáo hạt Diên Khánh, Giáo phận Nha Trang
-         Tu học tại tiểu chủng viện Làng Sông –Qui Nhơn: 1934 – 1942
-         Tu học triết học và thần học tại Đại Chủng Viện Qui Nhơn: 1942 – 1950
-        Thụ phong Linh mục tại nhà thờ Hà Dừa ngày 3/8/1953 do Đức giám mục Marcel Piquet, Giám mục đại diện Tông Tòa Qui Nhơn.
 
Đã thi hành các nhiệm vụ:
 
·        Phó xứ nhà thờ Đà Nẵng: 8/1953 – 9/ 1953
·        Phó xứ nhà thờ Hộ Diêm: 9/1953 – 1955
·        Chánh xứ giáo xứ La Nang – Quảng Nam: 1955 – 1956
·        Chánh xứ giáo xứ An Sơn – Quảng Nam: 1956 – 1957
·        Giáo sư tại Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang: 1957 – 1964
·        Chánh xứ giáo xứ Ninh Hòa và Gò Muồng: 1964 - 1967
·        Giám đốc Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang: 1967 – 1972
·        Chánh xứ giáo xứ Gò Muồng: 1972
·        Chánh xứ giáo xứ Hà Dừa: 1973 – 1979
·        Chánh xứ giáo xứ Chánh Tòa – Nha Trang: 1979 – 2001
Hạt trưởng Nha Trang và Tổng đại diện Giáo phận Nha Trang: 1979 – 2001
·        Được Tòa Thánh ban tước Đức Ông ( Monseigneur ) ngày 22/09/2001
·        Hưu dưỡng tại Nhà Nghỉ Dưỡng Giáo Phận: 2001 - 2017
 
Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận Nha Trang kính viếng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 06.03.2017
 


 
 Lễ Nhập liệm và phát tang vào ngày 06.03.2017

 

Giáo hạt Diên Khánh dâng Lễ cầu cho  Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 06.03.2017

XEM THÊM HÌNH
 
Giáo xứ Chánh Tòa dâng Lễ cầu nguyện cho  Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 06.03.2017
 
 

Chương trình tang lễ:
 
THỨ HAI, NGÀY 6/3/2017
 
10g: Nhập liệm và phát tang
15g: Giáo hạt Diên Khánh đảm trách thánh lễ
 
THỨ BA, NGÀY 7/3/2017
 
9g: Thánh lễ: giáo hạt Cam Lâm, Cam Ranh
10g30: Thánh lễ: Giáo xứ Cây Vông phụ trách 
15g: Thánh lễ: giáo hạt Nha Trang
 
 
THỨ TƯ, NGÀY 8/3/2017
9g: Thánh lễ: giáo hạt Vạn Ninh và Ninh Sơn
15g: Thánh lễ: giáo hạt Phan Rang, Ninh Phước và Ninh Hải
 
THỨ NĂM, NGÀY 9/3/2017
 
5g: Thánh lễ: tại Tòa Giám Mục, sau thánh lễ nghi thức nhập quan và di quan lên nhà thờ Chánh Tòa
9g: Thánh lễ an táng tại nhà thờ Chánh Tòa do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Saigon chủ tế; an nghỉ tại Nghĩa Trang Linh mục Giáo phận
 
Tác giả: Vp. TGM