Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Các Giáo Hạt, Giáo xứ, Hội dòng và đoàn thể kính viếng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách tại Tòa Giám Mục Nha Trang ngày 07.03.2017.

Ban tôn giáo tỉnh Khánh Hòa  kính viếng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017

Giáo hạt Cam Lâm, Cam Ranh dâng Lễ cầu cho  Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017
XEM THÊM HÌNH


Giáo xứ Cây Vông dâng Lễ cầu cho  Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017XEM THÊM HÌNH

Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ kính viếng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017

Giáo xứ Bắc Thành kính viếng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017

Giáo hạt Nha Trang dâng Lễ cầu cho  Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017

XEM THÊM HÌNH

Giáo xứ Khánh Sơn và Bình Cang kính viếng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017

Gia đình Đức Ông Phong kính viếng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017HĐGX Giáo hạt Nha Trang kính viếng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017Gia đình Tận Hiến Đồng Công miền Nha Trang kính viếng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017Giáo xứ Chánh Tòa dâng Lễ cầu nguyện cho  Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách vào ngày 07.03.2017XEM THÊM HÌNH

Tác giả bài viết: BTTGP