Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Phước Hòa: Hình Thành và Phát Triển

Giáo xứ có 8 Khu Giáo và 1 Giáo Họ biệt lập. Khu I (Phaolô): 85 gia đình/357 giáo dân; Khu II (Phêrô): 97 gia đình/367 giáo dân; Khu III (Giuse): 205 gia đình/873 giáo dân; Khu IV (Gioan): 134 gia đình/574 giáo dân; Khu V (Micae): 114 gia đình/486 giáo dân; khu VI (Luca): 50 gia đình/200 giáo dân; Khu VII (Matthêu): 30 gia đình/105 giáo dân; Giáo Họ Phước Đồng: 153 gia đình/715 giáo dân.