Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Đồng Dài: hình thành và phát triển

GIÁO XỨ ĐỒNG DÀI
 
Từ các giáo xứ : Chợ Mới, Cầu Ké, Bình Cang, vì cuộc sống, nhất là để bảo vệ đức tin trong những năm tháng sóng gió thời Văn Thân, ông bà tổ tiên đã di tản lên đây sinh sống và lập nghiệp. Dần dần con số tăng lên và đã trở thành giáo họ, rồi giáo xứ.
Giáo xứ Đồng Dài nằm trong “cụm” Hà Dừa và Đất Sét. Trước đây Đồng Dài đã từng là họ lẻ Hà Dừa và Đất Sét, có lúc Đất Sét là họ lẻ của Đồng Dài.
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
 • Giữa năm 1870-1890 : Nhà nguyện đầu tiên được dựng trên đất của ông Nguyễn Cơ, trước mặt sông cái.
 • Năm 1890: có thêm nhà thờ Đất Sét. Cố Quới, Quản Xứ Hà Dừa, phụ trách hai nhà nguyện Đồng Dài và Đất Sét.
 • Giữa năm 1890: xây dựng lại nhà thờ ở bờ sông, nay gọi là nhà thờ cũ, Cha Phêrô Nguyễn Đức Kính phụ trách Đất Sét và Đồng Dài.
 • 1920: Cha Antôn Linh ở tại Đất Sét phụ trách nhà thờ Đồng Dài và lập thêm 3 họ đạo: Bến Khế, Giang Mấu và Cây Sung.
 • 1936: Cha Stêphanô Phan Văn Bính ở Hà Dừa và lên xây dựng lại nhà thờ Đồng Dài và thường xuyên lên dâng lễ tại đây.
 • 1944: Cha Truyện về ở tại nhà thờ Đồng Dài.
 • 1948: Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc tiếp nối, sau đó Cha Benoit Hiến Quản Xứ Hà Dừa kiêm nhiệm Đồng Dài.
 • 1955: Cố Gervier Michel Lành về ở Đồng Dài.
 • 1957: Cha Phaolô Biên ở vài tháng và Cố Donatien Béliard Phước thay thế.
 • 1960: Cố Phước dời địa điểm nhà thờ và xây lại khang trang như hiện nay. Ngài cũng dựng lại 05 nhà thờ: Đồng Trăng, Đất Sét, Cây Sung, Giang Mấu, Bến Khế.
 • 1963: Cha Trần Thúc Định về ở vài tháng.
 • 1963: Cha Mai Xuân Quý về ở đến năm 1965 thì tản cư.
 • 1971: Hồi cư, Cha Jeanningros (cố Vị) ở Hà Dừa.
 • 1973: Cha Phêrô Nguyễn Quang Sách thường xuyên lên dâng lễ tại Đồng Dài.
II. VÀ PHÁT TRIỂN
 • 1975 Cha Giuse Nguyễn Xuân Quý ofm, được Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa bổ nhiệm làm Quản Xứ, cùng với sự giúp đỡ của cha Giuse Copertinô Nguyễn Đình Ngọc, phụ trách anh em dân tộc và các tu sĩ Dòng Phanxicô. Giáo xứ Đồng Dài gồm cả Đất Sét, Đồng Trăng.
 • 10.12.1988: Cha Giuse Copertinô Nguyễn Đình Ngọc làm Quản xứ thay Cha Nguyễn Xuân Quý.
 • 22.02.1998: Cha Phêrô Nguyễn Quế tiếp quản Giáo Xứ Đồng Dài trong chức vụ Quản Xứ thay thế Cha Nguyễn Đình Ngọc. Cha Nguyễn Đình Ngọc vẫn ở tại giáo xứ, giúp giáo xứ, nhưng chuyên trách về việc truyền giáo cho anh em dân tộc ít người.
 • 15.3.1999: Tỉnh Dòng điều cha Phêrô Nguyễn Quế về Sông Bé, Cha Nguyễn Đình Ngọc lãnh trách nhiệm Quản Xứ. Đầu năm 2000, Cha Nguyễn Đình Ngọc trùng tu lại nhà thờ mở thêm 2 cánh gà và lát gạch bông trong nhà thờ.
 • 01.02-2002 Cha Gioan Baotixita Nguyễn Kỳ thay thế cha Nguyễn Đình Ngọc trong việc Quản Xứ. Cũng trong năm này, các nữ tu Khiết Tâm Bình Cang lên giúp: tối Thứ 5 lo cho ca đoàn thiếu nhi hát lễ, tập hát và sáng Thứ 6 về lại nhà Dòng, chiều thứ 7 lên, tập hát, sáng Chúa nhật, lo lễ nhì và dạy giáo lý, sau đó về lại Bình Cang.
 • 01.05.2005 cha Phaolô Nguyễn Văn Dám làm Quản Xứ Giáo Xứ Đồng Dài.
III. CÁC ANH EM PHỤC VỤ TẠI ĐỒNG DÀI
 • Giuse Nguyễn Xuân Quý               (1975 – 1988)
 • Antôn Nguyễn Ngọc Kính              (1975 – 1994)
 • Bênêdictô Lê Huy Mỹ                   (1975 – 2003)
 • Đaniel Trần Văn Trinh                   (1975 – 1990) an táng tại Đồng Dài
 • Gioakim Nguyễn Văn Có               (1993 – 1994)
 • Phêrô Nguyễn Quế                      (1992 – 1998)
 • Gioan Baotixita Nguyễn Kỳ            (2002 – 2005)
 • Giuse Copertinô Nguyễn Đình Ngọc (1975 –
 • Thầy Noel Trần Hữu Liên              (2000 –
 • Phaolô Nguyễn Văn Dám              (2005 –
 • Thầy Phêrô Nguyễn Thọ Hoàng Dũng (2005 –
VI. SINH HOẠT
Địa bàn của Giáo Xứ Đồng Dài trải trên 4 xã: Diên Lâm, Diên Tân, Diên Phước, Diên Thọ và huyện Khánh Vĩnh. Giáo xứ có 2 mảng sinh hoạt lớn :
1.     Người Kinh có 1.200.
Mỗi ngày, thánh lễ vào lúc 18h30; chúa nhật có 2 thánh lễ cho người Kinh: lúc 5h00 dành cho người lớn; lúc 7h30 dành cho thiếu nhi. Sau lễ các em ở lại học giáo lý, gồm có : 14 lớp giáo lý và 11 hội đoàn, sinh hoạt hoặc chầu vào các buổi tối sau thánh lễ.
Từ đầu năm 2006, cha Phaolô Nguyễn Văn Dám dâng lễ ở Diên Tân, mỗi tháng 2 lần vào lúc 16h ngày chúa nhật tuần 1 và tuần 3 tại nhà giáo dân.
Chầu Thánh Thể vào chiều Chúa nhật, chiều thứ 7 dành cho Gia Đình Tu Sĩ và Tu Sinh.
Dự kiến, trong năm 2007, Giáo Xứ sẽ xây dựng nhà SINH HOẠT GIÁO LÝ.
Giáo xứ có những người con hiến mình cho Chúa :
•       Linh Mục Stêphanô Nguyễn Sơn Ngà và Stêphanô Nguyễn Xuân Dinh
•       Nữ Tu Mađalêna Nguyễn Thị Bích Thiều (khấn sinh) và 02 tập sinh: Anna Nguyễn Thị Bích Triều và Mátta Nguyễn Thị Thu Cúc
2.     Anh em Dân Tộc thiểu số có 1.300
Anh em dân tộc chỉ xuống nhà thờ dự lễ mỗi Chúa nhật theo nhóm. Hiện nay, anh em Dân Tộc chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm xuống dự lễ mỗi tuần trong tháng. Ngoài ra, các ngày lễ lớn : Noel và Phục Sinh, tất cả các nhóm đều xuống dự lễ. Cha Giuse Copertinô Nguyễn Đình Ngọc phụ trách.

Xem thêm những sinh hoạt của Giáo xứ Đồng Dài