01/12
Giỗ: Phêrô Lê Đức Kính (+1965)

03/12

Thánh Phanxicô Xavie
BM: Gx Đại Điền, Thạch Định, Bình Quý
BM: Quý Cha: Cần, Hưởng, Quang Láng, Danh, Đăng Phú, Huy Thoại.
LM: Quý Cha Chinh, Công, Đảo, Hiển, Lãm, Nhu, Thiên, Tích, Viễn (2010).
Giỗ: Cố Minh Eugène Garnier (+1952)

04/12

Kỷ niệm Đức Cha Giuse nhậm chức Giám mục Chánh Tòa Giáo phận Nha Trang (2009)
.
LM: Quý Cha Hiến, Hiệp, Huy, Lắm, Mân, Phú, Sanh, Thảo, Tiên, Trung (2008)
Giỗ: Cố Lực Paul Valour (+1971), Giuse Võ Ngọc Nhã (+2004)

06/12

Thánh Nicola
BM: Quý Cha Nguyễn Hoà, Thảo

07/12

LM Cha Tấn Phúc (1995)
Giỗ: Cha Phaolô Trần Văn Khánh (+1999)

08/12

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội BM: Giáo phận Nha Trang,
Gx. Thanh Điền, Thanh Hải, Phan Rang, Cư Thịnh, Đồng Trăng, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

LM: Quý Cha Thể (OFM) (2010), Nhân, Hữu Phú (2011)
09/12
LM: Cha Cầu (SVD) (1992), Như Duy (OFM) (2013).
10/12

Giỗ: Cố Binh Gaspar Mugnier (+1932)

11/12

Thánh Đaniel
BM: Cha Viết Cư (SVD)
LM: Quý Cha Nguyễn Hoà, Thắng, GB. Sỹ (SVD), Minh Hùng (SVD),(2003)

12/12
Giỗ: Phêrô Nguyễn Minh Tuấn (+2012)
15/12

Kỷ niệm Đức Cha Giuse tấn phong Giám mục (2005)
Giỗ: Cha Phaolô Hồ Ngọc Cai (+1980)

17/12

LM Quý Cha Trần V Hải, Hùng, Thi (1998)
Giỗ: Cố Hồng, Joseph Clause (+1971)

19/12

LM Quý Cha Cương(1974) Ngọc Duy, Khải, Văn Phương (1996), Công Minh(OFM, 1992)
Giỗ: Cố Paul Marthey (+1927)

20/12

LM: Xuân Quý (OFM, 1971)
Giỗ: Cha Gioakim Nguyễn Tư (+1996)

21/12

LM Cha Trương Trãi (1968), Văn Phúc (OFM) (1971), An, Châu, Mai (SVD) (1999)

22/12

LM Cha Chương (1956)
Giỗ: Cố Quới Charles Salomez (+1924), Cha Micae Trần Thế Luân (+1988), Phaolô Phạm Hùng Tịnh (+1995)

23/12

Giỗ: Cha Bérard Trần Bá Phiên (+2005)

25/12

Giỗ: Cố Lượng Jules Saulot (+1936)

26/12

Thánh Stêphanô
BM: Cha Trung, Thông
Giỗ: Cố Paul Pouclet (+1982)

27/12

Thánh Gioan Tông Đồ
BM: Gx Phú Nhơn
BM: Cha An(SVD), Tiến Dũng Giỗ: Cố Sắc, Claude Charmot (+1982)
28/12
Giỗ: Cố Triết Camille Rohmer(+1978)

29/12

Giỗ: Cha Đôminicô Hà Long Ẩn (+1977)

30/12
Lễ Thánh Gia
BM: Gx Mỹ Đức, Thánh Gia, Hòa Nghĩa, Thánh Gia (Vĩnh Trung)
LM Cha Thận (1992)

31/12
Thánh Silvester I
BM: Cha Huy Hoàng