1/8
- Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gm.
- BM: Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Chinh, Minh (OFM)

3/8: (Thánh Tôma)
Giỗ: Louis Lê Văn Sinh (2004)
4/8
- Thánh Gioan Vianey
BM: Các Cha quản xứ, các Linh mục trong Giáo hội và Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Gp Nha Trang
Giỗ: Laurent Auger (cố Đoài) (1891))

7/8
- Giỗ: Phêrô Đặng Đình Chẩn (2001); Phêrô Nguyễn Đức Long (2012); Đamianô Đoàn Văn Lữ (OFM,2011)
8/8
- Thánh Đa Minh.
BM: Cha Đắc, Nhứt, Anh Quốc, Xuân Vĩnh, Vân, Ngọc Nhân, Anh Tuấn, Thái Thịnh.

10/8
- Giỗ: Phêrô Dương Đình Thiện (2012)
12/8: - Giỗ: Đôminicô Nguyễn Nghĩa (2012)
13/8: - Lm: Cha Trần Ngà, Phiên (1991)
14/8: - Giỗ: Clêmentê Lưu Minh Hoàng (2012)
15/8: - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
- BM: Gx. Tân Bình, Vĩnh Bình, Đồng Dài, Gò Đền, Vạn Giã, Phước Hải, Đá Hàn, Suối Hòa, Chợ Mới, Gò Muồng, Dục Mỹ, Sông Pha, Lương Sơn, Hòa Thanh, Vạn Xuân.
- Giỗ: Giuse Miễn (1958)
16/8: - Giỗ: Giuse Nguyễn Tiến Huynh (2008)

20/8: - Giỗ: Jamet (Cố Minh), Bernado Dương Liên Mỹ (OFM), Oxarango (2003)
21/8
Giỗ: Gueno (Cố Nghiêm) (1932)
24/8
- Thánh Batôlômêô.
- BM: Cha Hoàng Nam, Quang Trung

25/8: - Thánh Lu-y và thánh Giuse Calasanz
- BM: Cha Phúc Hải.
- Lm: Cha Chí Cần (1976)

28/8: - Thánh Augustino,Gm,Ln.
-BM: Cha Hữu Đại

- Lm: Cha Huy Hùng (SVD) (2012)
29/8:
-Giỗ: Delsuc (Cố Sáng) (1974);
- Lm: Giuse Tòng (SVD, 2013)
30/8
-Lm: Cha Dung, Kim Quốc, Anh Tuấn (2001), Xuân Đạt, Dám (2003)
- Giỗ: Phêrô Nguyễn Đăng Khoa (2006), Daniel Nguyễn Thăng Cao (2004)

31/8
- Giỗ: Thommeret (Cố Thơm) (1985);