01/5
BM: Gx.Diêm Điền, Phước Hòa, Đồng Mé, Tầm Ngân, Triệu Phong, Vĩnh Thái, Quảng Thuận, Ngọc Thủy, Bảo Vinh, Cây Vông, Hòa Yên, Bắc Vĩnh.
LM: Cha Luca Bùi Hòa (SVD) (2006)

07/5

LM: Cha Giuse Lê Văn Sỹ (1975)

08/5

GIỖ: Fx. Phan Văn Hướng (+2013)

09/5

LM: Cha Phêrô Nguyễn Quế ofm (1996)
GIỖ:  Antôn Hồ Ngọc Hạnh (+1986)

12/5

LM: Cha Tađêô Phan Đình Tạc (1972)
Giỗ: Cố Ngọc, Marie-Honoré Tissier (+1919); Cố Nhơn, Joseph Viot (+2000);Lm. Phaolô Nguyễn Văn Cơ (+1993)
14/5
Giỗ: Lm. Bonav. Trần Văn Mân ofm (+2004)

15/5
Giỗ: Lm. Simon Hồ Đức Minh SVD (+2011)
16/5
LM: Cha FX. Lê Khắc Lâm ofm (2001)
Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm (CSsR) (1996)
17/5
LM: G.B. Nguyễn Kỳ-ofm(1995)

18/5
LM: Cha Phêrô Lê Văn Ninh (1975)
19/5
Giỗ: Cố Nhạc, Louis Nézeys (+1906); Cố Phú Gérard Moussay (+2012); Lm. Giuse Lê Quang Ngọc (+2006); Lm. P.A. Nguyễn Tôn Sùng (+2011)
20/5
BM: Gx. Nhị Hà
Giỗ: Lm. Đôm. Võ Quang Đô (+1987); Lm. Phêrô Bùi Minh Huy (+2001); Lm. Phêrô Phạm Anh Thái (+1996); Lm. Giuse Nguyễn Viết Cư (+1986)
21/5
LM: Cha GB. Phạm Hồng Thái (1970)
Giỗ: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho (+2003);Lm. Phêrô Cao Hữu Tạo (+1961)
; Lm. G.B Trương Văn Hiếu (+2011);
22/5
Giỗ: Cha Pierre Sanctuaire Cố Khánh (+1949)

23/5
LM: Cha Giacôbê Bùi Chung (1961))
24/5
Lễ Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu BM: Gx. Phước An, Bắc Thành, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
Giỗ: Lm. GB. Bùi Đình Thể (+2007)
26/5
LM: Giuse Nguyễn Quang Huy (1967); Cha Giuse Trần Văn Láng (1967); Cha Tađêô Thanh (1967); Cha Giuse Trương Phúc Tinh (1967)
Giỗ: Cha Giuse Trần Đức Khâm (+1992)
28/5
LM: Cha Tôma Hồ Chí Toàn (2011); Cha Simon Anh Tuấn (2011)
Giỗ: Cha Phêrô Nguyễn Duy Hoàn (+2004)
29/5
LM: Phêrô Trần Tuấn Khôi; G.B Nguyễn Ngọc Thẩm (2014)
Giỗ: Cha Phêrô Trần Hữu Tôn (+1989)
30/5
LM: Cha Antôn Hoàng Tiến Nam (1966)
31/5
BM: Dòng Đức Bà Truyền Giáo, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng.
LM: Phêrô Trần Hữu Thành (1969), Gioan Phan Tiến Dũng (2007)
Giỗ: Cha Phêrô Thái Quang Nhàn (+1984)