01/4
LM: Cha Bình An, San, Thịnh (1975)

02/4

Giỗ: Cố Trí, Pierre Alexandre (+1961)

04/4

LM: ĐÔ Giuse Nguyễn Thế Thoại (1961)

05/4

Giỗ: Cố Ngoan, Charles Saulçoy (+1939);
LM: Cha Cư, Hành SVD, Luy Hải, Xuân Hương (1994)

06/4

LM: Cha Xuân Phong (1990)
09/4
Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Quốc Công (+1974)

15/4
Thánh lễ làm phép Dầu tại Nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang
Giỗ: Cố Năng, Victor Caillon (+1983)
LM: Cha Hiệu (1975)
17/4
Giỗ: Cha Augustinô Đinh Xuân Vinh (+1995)
18/4
Giỗ: Cha Anrê Nguyễn Lộc Huệ (+2010)

22/4
Giỗ: Cố Phước, Donatien Béliard (+1974)
LM: Cha Stêphanô Thông (2006)
24/4
LM: Đức Cha Giuse (1971)
25/4
Giỗ: Cha Charles Dorgeville (+1967), Giuse Lưu Đức Mai (+1993)
27/4
Giỗ: Cha Augustinô Phạm Văn Nguyện (+1996)

28/4
Giỗ: Cha F.X. Lê Trọng Khiêm (+1982)
29/4
Giỗ: Cha Augustinô Nguyễn Văn Thìn (+1961), Cha Gioan Vũ Văn Nghiêm (+1987)