06/3
Giỗ: Cha Giuse Trần Chính Cư (+1995)

07/3

Giỗ: Cố Kim, Lefèvre (+1979)

09/3

Giỗ: Cha Anrê Phan Ngọc Lễ (+1973)

14/3

Giỗ:Cha Giuse Lê Khắc Tâm (+1978)

18/3

Cha Gioan Đỗ Hưng Phong (+1981)

19/3

BM: Đức Cha Giuse.
BM: Dòng MTG Nha Trang, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Giuse (SVD), Dòng Carmel Thánh Giuse.
BM: các Giáo xứ: Giuse, Mỹ Hoán, Hòa Tân, Bắc Vĩnh, Hòa Do, Xuân Ninh, Mỹ Thanh, Gò Sạn, Phước Thiện, Hạnh Trí, Thạch Hà.
BM: Đức ông Thanh Phong, và quý Cha: An, Ân (CSsR), Bình, Phan Cường, Tiến Dũng, Đạt, Điệp, Thanh Hải, Hiến, Hiệp, Đình Hòa, Đức Hòa, Huy, Hương, Khải, Quang Khải, Quang Láng, Liệu, Văn Minh, Nhu, Quốc, Võ Quý, Quý (OFM), Quyền, Sỹ, Thi, Thường, Tinh, Anh Tuấn, Vang, Văn.
LM: Cha Viết Duy, Bảo Khanh, Anh Quốc (2010).

23/3
Giỗ: cha G.B Lê Văn Nhì(2000)
24/3
Giỗ: Cha Phaolo Trần Văn Lạc(1973)